Nội dung Thông tư Liên tịch số 29 – hướng dẫn thực hiện NĐ49