Thông Báo: Đăng kí nơi khám chữa bệnh ban đầu 8/2013

BHYT

Thông Báo,
Các bạn sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, dùng cấp thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Lưu ý: Tất cả các khóa đều phải đăng ký, nếu không trường sẽ tự xét nơi khám chữa bệnh ban đầu cho các bạn

Các bạn xem mã bệnh viện ở đây: http://osa.hcmiu.edu.vn/2013/08/12/bhyt-danh-sach-cac-co-so-kham-chua-benh-ban-dau-2013/