Rohto – Production, QC staff, R& D staff – Full time (dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp)

Logo Rohto