Lịch học tập Sinh hoạt chính trị cuối khóa – Khóa 2010

Lưu ý:
– Tất cả các bạn dù đã hoàn thành hay chưa hoàn thành SHCD cuối khóa đều phải đi để chụp hình và lấy thông tin làm kỷ yếu tốt nghiệp 2014
– Số lượng đăng ký: 300 sinh viên

 

Form Đăng ký: