Thông báo phương án chi trả miễn giảm học phí HKI & II 2013-2014 trong thời gian chờ thông tư hướng dẫn