Thông báo lịch xe buýt 52 và 30 phục vụ kỳ thi Kiểm tra năng lực ngày 26&27/05/2018

iu logo thumb fb facebook

Trong 02 ngày Trường Đại học Quốc Tế tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực, trạm xe buýt 52 và 30 sẽ rước và thả học sinh, sinh viên tại Khu vực cổng Phụ Trường Đại học Quốc Tế (Coffe Zero).

Lịch chạy xe buýt 52 ngày thứ bảy (26/05): http://www.iuoss.com/2016/03/29/lich-chay-xe-buyt-52-va-30-ap-dung-tu-thang-032016/ 

Lưu ý: Xe buýt 52 sẽ tăng cường thêm 05 chuyến xe phục vụ Thí sinh kỳ thi kiểm tra năng lực vào ngày Chủ nhât (27/05). Lịch chạy như sau:

Chuyến số

Đi

Bến Thành

Đến ĐHQT

Chuyến số

Đi ĐHQT

Đến

Bến Thành

1

6:20

7:30

1

10:45

11:55

2

6:30

7:40

2

10:55

12:05

3

6:40

7:50

3

11:15

12:25

4

11:30

12:40

4

15:45

16:55

5

11:40

12:50

5

16:00

17:10

– Lịch chạy xe buýt 30 ngày thứ bảy 26/05 và Chủ nhật 26/05: http://www.iuoss.com/2016/03/29/lich-chay-xe-buyt-52-va-30-ap-dung-tu-thang-032016/