TB V/v hỗ trợ chi phí học tập cho SV dân tộc thiểu số hộ nghèo và cận nghèo

ho tro chi phi cho sv ngheo va can ngheo

Thực hiện chủ trương của nhà nước theo nội dung Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học và Thông tư số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 v/v hướng dẫn thực hiện QĐ66, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên nhà trường nội dung cụ thể chi tiết như sau:

  1. Đề nghị sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo trực tiếp nộp hồ sơ xin xét hỗ trợ học phí cho phòng CTSV (O1.105).
  2. Thời gian nhận đơn từ: 25/10/2018 đến 9/11/2018.
  3. Hồ sơ bao gồm:
  • Mẫu đơn – được cung cấp tại phòng CTSV
  • Giấy khai sinh photo công chứng
  • Giấy chứng nhận hoặc sổ hộ nghèo, cận nghèo photo công chứng
  1. Cung cấp thông tin tài khoản cá nhân tại iuoss.com/stkcanhan

Đề nghị các em sinh viên theo dõi và thực hiện tốt nội dung thông báo trên đây,

Kính đề nghị quý Khoa, Bộ môn hỗ trợ thông báo này đến các sinh viên thuộc đối tượng trên được biết và thực hiện,

Trân trọng.