TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC 2018-2019 như sau:

 • Đối với các sinh viên khóa 2018, thông tin về điểm về điểm rèn luyện, sinh viên tham khảo tại: http://www.iuoss.com/bps
 • Điểm được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra từ đầu học kỳ 1 đến hết học kỳ 1 của năm học 2018-2019.
 • Sinh viên có thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU (https://hcmiu.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-hien-tai/myiu/) của mình để xem chi tiết điểm rèn luyện. Sinh viên xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ : http://www.iuoss.com/bps-tut
 • SV có 10 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung DRL của mình.
  • Trường hợp sai sót, thiếu điểm, Sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng, Câu lạc bộ).
  • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài, Sinh viên liên hệ phòng CTSV kèm theo bản photo giấy chứng nhận.
  • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 11/04/2019.
 • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : oss@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3826.

Related Blogs