Quy trình kết nạp Đảng đối với sinh viên

co dang

Được kết nạp Đảng để đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều vinh dự nhất đối với học sinh, sinh viên. Bởi vậy rất nhiều sinh viên ra sức phấn đấu học tập, thi đua để được kết nạp vào Đảng. Tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với sinh viên như thế nào, các bạn sinh viên xem hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng phía dưới đây.

1- BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ:

THỨ TỰ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỦ TỤC(biểu mẫu)

1

Chi đoàn tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên định kỳ hằng năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Đòan cấp trên trực tiếp.Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước (hoặc năm học trước) liền kề. Đối với những đoàn viên ưu tú của năm trước nhưng không được phân loại là đoàn viên xuất sắc trong năm hiện tại thì không được bình chọn và công nhận là đoàn viên ưu tú tiếp tục.Liên Chi Đoàn tổng kết danh sách, xem xét và gởi danh sách về Đoàn trường. – Biên bản họp phân loại đoàn viên định kỳ hàng năm.– Bảng tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên.

2

Đoàn Trường

– Tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng.

– Nhận xét về bài viết của đoàn viên.

– Xin ý kiến cấp ủy cơ sở.

– Bình chọn đoàn viên ưu tú.

– Biên bản họp Ban chấp hành cơ sở Đoàn bình chọn Đoàn viên ưu tú.– Thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ.

3

Chi đoàn, Ban chấp hành cơ sở Đoàn (Chi Đoàn, Liên Chi Đoàn)trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng. – Danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng.Mau_danh_sach_DV_Uu_Tu– Sơ lược quá trình phấn đấu .so-luoc_qua_trinh_phan_dau_Doan_vien

4

Chi bộ:

– Tiếp nhận danh sách đoàn viên ưu tú.

– Họp xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và công nhận cảm tình Đảng, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình đảng.

– Định kỳ đảng viên được phân công báo cáo về quá trình phấn đấu, rèn luyện của cảm tình đảng.

2- GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ SANG ĐẢNG KẾT NẠP:

THỨ TỰ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỦ TỤC

1

Chi đoàn họp góp ý đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng kết nạp.

– Buổi họp phải có sự có mặt của Đoàn cấp trên, ít nhất 2/3 Đoàn viên của chi Đoàn tham dự, theo trình tự:

*Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân;

*Các ý kiến đóng góp của đơn vị tập trung vào 04 vấn đề:

+ Phẩm chất chính trị;

+ Đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng;

+ Học tập, chuyên môn;

+ Quá trình hoạt động và năng lực công tác;*Tổ chức biểu quyết đồng ý/không đồng ý đề nghị giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

Những trường hợp đơn vị chuyển hồ sơ lên cấp trên phải được sự đồng ý của trên 50% số người tham dự cuộc họp.

– Biên bản họp góp ý (Mau 3-KND)– Nghị quyết Chi Đoàn. (Mau 4-KND)

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào  tạo.

2

Ban Chấp hành cơ sở Đoàn

– Họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp
– Hoàn tất thủ tục giới thiệu gởi Đoàn trường.

– Biên bản họp góp ý của cơ sở Đoàn (Mau 5- KND)– Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú. (Mau 6- KND)

3

Ban thường vụ Đoàn trường

– Họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp
– Hoàn tất thủ tục giới thiệu gởi chi bộ.

– Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú (Mau 7- KND)

4

Chi bộ

– Hoàn tất thủ tục xét đề nghị kết nạp Đảng cho cảm tình đảng đủ điều kiện.

– Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng

– Giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. (Mau CN-NTVD Giay chung nhan hoc lop Nhan thuc ve Dang)– Đơn xin vào Đảng. (Mau 1- KND)

– Nhận xét của đoàn thể khác ở nơi học tập, làm việc mà đoàn viên ưu tú là thành viên và cấp ủy nơi cư trú của đoàn viên ưu tú

– Lý lịch đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (Mau 2- KND) (Huong dan khai Ly lich theo Mau 2-KND)

– Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú (Mau 7- KND)

– Giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của đảng viên được phân công phụ trách. (Mau 8- KND)

– Các văn bản thẩm tra lý lịch người xin vào Đảng.

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào tạo.

– Bảng tổng hợp ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể (Mau 9- KND)

– Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên (Mau 10- KND)

5

Cấp ủy cơ sở

– Thẩm tra hồ sơ của chi bộ.

– Họp xét và ra Nghị quyết kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

 

3- CHI BỘ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ.

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không quá một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp.Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một lễ). Lễ kết nạp Đảng bao gồm các phần:

–          Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

–          Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

–          Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.

–          Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).

–          Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).

–          Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

–          Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).

–          Bế mạc (chào cờ).

4- XÉT CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ THÀNH ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC.

    * Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết.Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

THỨ TỰ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỦ TỤC

1

Chi Đoàn– Chi đoàn họp góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị – Bảng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị. (Mau 11- CDCT)– Biên bản họp chi đoàn góp ý chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. (Mau 13- CDCT)

– Nhận xét của chi Đoàn góp ý chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị (Mau 14-CDCT)

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào tạo.

2

Ban chấp hành cơ sở Đoàn– Họp xét, thống nhất giới thiệu công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

– Hoàn tất thủ tục gởi cấp Đoàn trường.

– Biên bản họp Ban chấp hành đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị. (Mau 15-CDCT)– Nhận xét của Đoàn cơ sở góp ý quá trình phấn đấu của Đảng viên dự bị (Mau 16- CDCT)

3

Ban thường vụ Đoàn trường– Họp xét, thống nhất giới thiệu công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức

– Hoàn tất thủ tục gởi cấp chi Bộ.

– Bản nhận xét quá trình phấn đấu của Đảng viên dự bị (Mau 17- CDCT)

4

Chi bộ– Cử đảng viên dự bị đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới (ngay sau Lễ Kết nạp)

– Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

– Hoàn tất thủ tục xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức gửi đảng ủy cơ sở

– Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới. Mau CN-DVM Giay chung nhan hoc lop Dang vien moi– Bảng tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị. (Mau 11- CDCT)

– Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công phụ trách, giúp đỡ. (Mau 12- CDCT)

– Bản nhận xét quá trình phấn đấu của Đảng viên dự bị (Mau 17- CDCT)

– Tổng hợp ý kiến nhận xét (Mau 18- CDCT)

– Nghị quyết chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức (Mau 19- CDCT)

– Bảng điểm mới nhất từ phòng đào tạo.

5

Cấp ủy cơ sở– Thẩm tra hồ sơ của Chi bộ

– Họp xét và ra Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức, báo cáo cấp ủy cấp trên cơ sở để xem xét quyết định

 

5. SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA CẤP ỦY CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC, CHI BỘ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ GẦN NHẤT.

6. ĐẢNG VIÊN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

– Đảng viên tự thực hiện bảng tự kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng (Mau 20- CSHD) và đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng (Mau 21- CSHD).

– Chi bộ họp xét, hoàn tất hồ sơ gửi Đảng ủy cấp trên.

Lưu ý: Đối với chi đoàn năm cuối không thể tổ chức họp trực tiếp, thực hiện lấy ý kiến online bằng google form và share cho đảng viên hướng dẫn, chi ủy, bí thư/phó bí thư Đoàn cơ sở nắm thông tin. Sau đó, vẫn phải thực hiện các văn bản theo mẫu, ký tên và gửi về cho Đoàn khoa. Mẫu google form gồm các thông tin sau đấy: Giới thiệu về cá nhân được lấy ý kiến (ghi rõ thông tin về hoạt động và học tập); Họ và tên người cho ý kiến; góp ý ở các mặt : tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; Biểu quyết đồng ý/không đồng ý/ý kiến khác.

Nguồn: https://tuoitre.uit.edu.vn/cong-tac-to-chuc/cong-tac-dang/quy-trinh-ket-nap-dang-doi-voi-sinh-vien.html

Related Blogs