TB V/v đăng ký học bổ sung lớp SHCD cuối khóa 2019

SHCD 2

Phòng Công tác Sinh viên dự kiến mở lớp học bổ sung sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa 2019 dành cho sinh viên xét tốt nghiệp chuẩn bị ra trường,

Đây là lớp học bổ sung dựa trên nhu cầu có thực của sinh viên, kinh phí tổ chức và mời báo cáo viên do sinh viên tự chi trả, phòng CTSV hỗ trợ sắp xếp thời gian học và nội dung chuyên đề.

  1. Đối tượng: Sinh viên còn thiếu SHCD cuối khóa và đang nằm trong danh sách xét tốt nghiệp tháng 9/2019.
  2. Thời gian dự kiến: Cả ngày 05/9/2019 hoặc cả ngày 08/9/2019.
  3. Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế – cơ sở 1, phòng A2.310.
  4. Yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ và làm bài thu hoạch trên giấy theo quy định.
  5. Link đăng ký: iuoss.com/khao_sat_shcd.

Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ email hxquang@hcmiu.edu.vn. Điện thoại 028.3.7244270 (3334).

Trân trọng./.

 

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTSV

 

 

 

Nguyễn Đăng Quang

Related Blogs