TB V/v cho phép sinh viên sử dụng phòng học trống để nghỉ trưa

khong-gian-ngu-trua-cua-cac-cong-ty-1280×720

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên về việc sử dụng phòng học trống để nghỉ trưa, nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau đây:

  • Sinh viên được phép sử dụng các phòng học để nghỉ trưa (Danh sách các phòng học có thể sử dụng để nghỉ trưa được đính kèm theo thông báo này).         
  • Thời gian: Từ 11h30-13h00, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 14/10/2019 đến thứ Bảy, ngày 04/01/2020.
ngu trua, nghi trua

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trong thời gian nghỉ trưa, sinh viên phải tuân thủ nội quy của nhà trường, giữ gìn trật tự để không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cũng như giờ học của các lớp khác. Nếu có hiện tượng phòng trong danh sách đính kèm bị khóa, sinh viên có thể liên hệ Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất để được giúp đỡ mở của phòng.

Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– P.ĐTĐH (để thông báo);- P.QTCSVC, các Khoa/Bộ môn (để phối hợp);
– Lưu: VT, ĐTĐH.Đính kèm:
– Bảng Danh sách các phòng sử dụng nghỉ trưa.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Văn Cảnh

BẢNG DANH SÁCH CÁC PHÒNG SỬ DỤNG NGHỈ TRƯA

TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN 04/01/2020

Ngày Thứ Phòng sử dụng
10/14/2019 Hai A1.109 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                  
10/15/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
10/16/2019 A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                  
10/17/2019 Năm A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                        
10/18/2019 Sáu A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608                
10/19/2019 Bảy A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608  
10/21/2019 Hai A1.109 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                  
10/22/2019 Ba A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                    
10/23/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
10/24/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
10/25/2019 Sáu A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608                
10/26/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
10/28/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
10/29/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
10/30/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
10/31/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
11/1/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
11/2/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
11/18/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
11/19/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
11/20/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
11/21/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
11/22/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
11/23/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
11/25/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
11/26/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
11/27/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
11/28/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
11/29/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
11/30/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
12/2/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
12/3/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
12/4/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
12/5/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
12/6/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
12/7/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
12/9/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
12/10/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
12/11/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
12/12/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
12/13/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
12/14/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
12/16/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
12/17/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
12/18/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
12/19/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
12/20/2019 Sáu A1.109 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608                
12/21/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
12/23/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
12/24/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
12/25/2019 A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.402 A2.507 A2.608                
12/26/2019 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
12/27/2019 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
12/28/2019 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608
12/30/2019 Hai A1.109 A2.104 A1.409 A2.407 A2.301 A2.302 A2.508 A2.601 A2.608                
12/31/2019 Ba A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.302 A1.401 A2.608                  
1/2/2020 Năm A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301                      
1/3/2020 Sáu A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A2.301 A2.401 A2.501 A2.507 A2.608              
1/4/2020 Bảy A1.109 A2.104 A2.205 A1.409 A2.407 A1.201 A1.202 A2.301 A2.302 A1.401 A1.402 A2.401 A2.402 A2.501 A2.507 A2.508 A2.608

Related Blogs