TB sinh viên nghiêm túc thực hiện quy chế thi cử 2019

keep-calm-study

Trong buổi thi sáng Thứ 2 ngày 04/11/2019 kỳ thi giữa học kỳ năm học 2019 – 2020, giám thị phòng thi A2.501 phát hiện trường hợp sinh viên là Trương Nguyễn Duy Chương – IELSIU16050 và sinh viên Nguyễn Phạm Minh Nhựt – IELSIU16083 sử dụng điện thoại trong giờ thi môn Sales Management với mục đích đưa đề thi ra ngoài và nhận đáp án.

Trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, nhà trường đã xử lý các trường hợp vi phạm quy chế thi cử tương tự chi tiết cụ thể như sau:

STT

Họ tên sinh viên

vi phạm

Mã số sinh viên

Lỗi vi phạm

Quyết định hình thức kỹ luật của Hội đồng

1 Bùi Thị Quỳnh Như BAFNIU15004 Thi hộ, nhờ người thi hộ Đình chỉ học 1 học kỳ
2 Lê Ngọc Dung BAFNIU15051 Đình chỉ học 1 học kỳ
3 Dương Minh Trung BAFNIU15028 Dùng điện thoại trong phòng thi Cảnh cáo toàn trường
4 Huỳnh Võ Phong Vũ BABAWE17294 Tổ chức thi, đưa đề thi ra ngoài mức độ nghiêm trọng Buộc thôi học vĩnh viễn
5 Võ Thành An BABAWE18140 Buộc thôi học vĩnh viễn
6 Nguyễn Lê Duy Khoa BABAWE17315 Buộc thôi học vĩnh viễn
7 Nguyễn Hữu Đạt BABAWE17272 Buộc thôi học vĩnh viễn
8 Huỳnh Trần Như Ngọc BABAWE15079 Tổ chức thi, đưa đề thi ra ngoài mức độ nhẹ Đình chỉ học 1 năm
9 Phạm Văn Hoàng BABAWE14320 Đình chỉ học 1 năm
10 Trần Hoàng Nguyên BABAWE14305 Đình chỉ học 1 năm
11 Trương Đỗ Khoan BABAWE14253 Đình chỉ học 1 năm
12 Huỳnh Ngọc Bích BABAIU14420 Đình chỉ học 1 năm

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế nhà trường và đặc biệt tuân thủ các quy định trong thi cử và tại phòng thi.

Nếu sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý theo Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Đào Thị Kim Oanh

Related Blogs