Thông Báo mức thu học phí và tỷ giá HK2/19-20

luu-y-ve-hoc-phi-dau-nam-hoc_0109090538

Phòng KHTC thông báo học phí và tỷ giá HK2/19-20 như sau:

TỶ GIÁ US-DOLLAR (USD) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Tờ trình về việc đề xuất áp dụng tỷ giá đô la Mỹ (USD) trong thu học phí và thanh toán thù lao giảng dạy của Phòng Kế hoạch Tài chính được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 25/02/2010;

Căn cứ thông báo tỷ giá ngoại tệ của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày 01/12/2019;

Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc tế thông báo tỷ giá US-DOLLAR (USD) áp dụng cho học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 02/12/2019 như sau:

1 USD = 23 240 đồng (Hai mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi đồng).

Tỷ giá trên được áp dụng thu học phí, thanh toán thù lao giảng dạy và các khoản thanh toán khác có nguồn gốc tính từ ngoại tệ US-DOLLAR (USD) trong nội bộ trường.

Đề nghị các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn trực thuộc và các cá nhân có liên quan khi ký hợp đồng giảng dạy thực hiện thống nhất tỷ giá do trường quy định (đề nghị được ghi rõ trong hợp đồng: giảng dạy học kỳ nào thì áp dụng tỷ giá học kỳ đó).

US DOLLAR EXCHANGE RATE FOR  SEMESTER II – ACADEMIC YEAR 2019-2020

Pursuant to the proposal by the Finance & Planning Office on the application of  the US DOLLAR (USD) exchange rate in the payment of tuition fees and teaching remuneration approved by the Board  of Rectors on 25/02/2010;

Pursuant to the information byJoint-Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam on the exchange rate dated 01/12/2019;

The International University  Board  of Rectors would like to notify the USD exchange rate for the semester II of the academic year 2019-2020 from the date of 02/12/2019 as follows:

1 USD   =  23 240 VND (Twenty-three thousand two hundred and forty Vietnam dong).

This exchange rate is applicable to the payment of tuition fees and teaching remuneration and other payments derived from the calculation of the US currency within the university.

It is suggested that Offices, the Schools, the Departments and the relevant individuals should follow the above stipulation when implementing teaching contracts (It is noticed that the contracts must specify that the exchange rate, which is changeable in each individual teaching semester, is applicable to that semester.)

THÔNG BÁO

V/v mức thu học phí các chương trình đào tạo bậc đại học

Học kỳ II, năm học 2019-2020

Trường Đại học Quốc tế thông báo mức thu học phí các môn học của chương trình đào tạo bậc đại học Học kỳ II, năm học 2019-2020 như sau:

1. Các môn Anh văn:

 • Các chương trình tiếng Anh tăng cường (các môn IE):
  • Chương trình do Trường Đại học Quốc tế tổ chức: 511.280 VNĐ/tín chỉ.
  • Chương trình do Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học West of England phối hợp tổ chức: 813.400 VNĐ/tín chỉ.
 • Các chương trình tiếng Anh học thuật (các môn AE): 511.280 VNĐ/tín chỉ.

Lưu ý: Các sinh viên chương trình trong nước có nhu cầu đăng ký chọn học chương trình tiếng Anh tăng cường do Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học West of England phối hợp tổ chức, đóng học phí: 813.400 VNĐ/tín chỉ. 

2. Các môn chuyên ngành và cơ sở ngành:

 • Chương trình đào tạo do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng: 1.347.920 VNĐ/tín chỉ.
 • Chương trình liên kết đào tạo do Trường nước ngoài cấp bằng:
  • Giai đoạn 1 (2 năm đầu) học tại Trường Đại học Quốc tế: 1.905.680 VNĐ/tín chỉ;
  • Giai đoạn 2 (2 năm cuối) học tại Trường Đại học đối tác: Theo mức học phí của trường đối tác.
 • Chương trình liên kết 4+0, do Trường Đại học West of England cấp bằng:
  • Ở năm thứ nhất và năm thứ hai: 1.905.680 VNĐ/tín chỉ;
  • Năm thứ ba: 3.486.000 VNĐ/tín chỉ;
  • Năm thứ tư: 3.602.200 VNĐ/tín chỉ.

3. Các môn khác:

 • Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt: 127.820 VNĐ/tín chỉ;
 • Giáo dục Thể chất: 116.200 VNĐ/tín chỉ;
 • Giáo dục Quốc phòng: 890.000 VNĐ/Sinh viên.

Mọi thắc mắc về học phí tỷ giá HK2/19-20, Sinh viên có thể liên hệ phòng KHTC:

Các Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể xem các thông tin về miễn giảm học phí tại:

Related Blogs