TB 02 tiếp tục dời ngày học đến hết 29/2/2020 (khẩn)

corona

Theo thông báo Khẩn từ ĐHQG TP.HCM, sinh viên trường Đại học Quốc tế sẽ được nghỉ đến hết tháng 2/2020. Thông báo này thay thế thông báo trước đây về việc sinh viên đi học lại từ 17/2/2020.

Trong thời gian sinh viên được nghỉ học, thầy cô trường Đại học Quốc tế sẽ đưa bài giảng, tài liệu giảng dạy lên hệ thống e-Learning Blackboard của trường để sinh viên có thể tham khảo và tự học, tự nghiên cứu.

Sinh viên lưu ý thực hiện khảo sát: https://forms.gle/L3rtdZiiETmiGAHg8 (theo thông báo số 16)

Xem các thông báo khác tại: http://iuoss.com/tag/corona/

Related Blogs