Hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19

cung cấp thông tin y tế

P.CTSV đề nghị toàn thể sinh viên, học viên của Nhà trường thực hiện các công việc theo nội dung thông báo số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch COVID-19:

1. Thực hiện cung cấp thông tin y tế trên ứng dụng NCOVI do Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khuyến cáo.

2. Cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI từ địa chỉ: https://bit.ly/2J87spD

Nhà trường yêu cầu toàn học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn này.

Related Blogs