TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên trường ĐH Quốc tế về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC 2019-2020 như sau:

 • Đối với các sinh viên khóa 2019, thông tin về điểm về điểm rèn luyện, sinh viên tham khảo tại: http://www.iuoss.com/bps
 • Điểm được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra từ đầu học kỳ 1 đến hết học kỳ 1 của năm học 2019-2020.
 • Sinh viên có thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU (https://hcmiu.edu.vn/sinh-vien/sinh-vien-hien-tai/myiu/) của mình để xem chi tiết điểm rèn luyện và xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ: http://www.iuoss.com/bps-tut
 • Sinh viên có 07 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình.
  • Trường hợp sai sót, thiếu điểm, Sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm, Câu lạc bộ) để cập nhật.
  • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài, Sinh viên nộp trực tuyến tại: http://iuoss.com/cong_diem
  • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa đến hết ngày 18/05/2020.
 • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU, sinh viên liên hệ Trung tâm dịch vụ CNTT O1.312, email : cis@hcmiu.edu.vn, điện thoại: 028.37244270, ext. 3366
 • Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ vui lòng liên hệ chuyên viên Trần Khai Minh, email : oss@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 028.37244270, ext. 3826.

Related Blogs