TB hỗ trợ cho SV bị ảnh hưởng Covid-19 hoặc hạn hán, xâm nhập mặn

economically-disadvantaged-programs

Thực hiện tinh thần thông báo số 881/ĐHQG-CTSV ngày 25/5/2020 về việc tổ chức “Hỗ trợ cho SV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn” nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên nội dung chi tiết cụ thể như sau:

covid-19 hạn hán

 1. Trực tiếp xem xét hỗ trợ một phần học phí hoặc học bổng ngoài ngân sách tùy từng trường hợp cụ thể.
 2. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.
 3. Hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Mẫu đơn trình bày có xác nhận của chính quyền địa phương diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc bị hạn hán, xâm nhập mặn;
  • Sổ hộ nghèo, cận nghèo (nếu có);
  • Minh chứng thiệt hại (nếu có);
  • Ưu tiên gia đình có người tham gia trực tiếp lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid: Tình nguyện viên, y bác sĩ, lực lượng bộ đội, an ninh quốc phòng;
  • Ưu tiên sinh viên có GPA học kỳ 1 đạt từ 70/100 (cho đối tượng xét học bổng).
 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ khi ban hành thông báo đến 15/6/2020.
 2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (O1.105), ĐT: 028.37244270 (3334)./.

 Nơi nhận:
– Các Khoa, Bộ môn, ĐTN, HSV;
– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

Nguyễn Đăng Quang

Related Blogs