TB V/v danh sách hỗ trợ cho SV bị ảnh hưởng bởi dịch và thiên tai 2020

hỗ trợ SV 2020

hỗ trợ SV 2020

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả xét hồ sơ hỗ trợ cho sinh viên (SV) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn 2020 cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên được duyệt hỗ trợ:
STT Thông tin sinh viên Đối tượng
1 Trần Thị Tuyết Nhung – BABAWE16208 Cha là bộ đội trực tiếp tham gia phòng chống dịch
2 Đào Minh Hậu – IEIEIU19049 Mồ côi cha, Mẹ công tác y tế tại bệnh viện Dĩ An
3 Hồng Thị Thanh Huyền – BTBTIU19067 Hộ cận nghèo
4 Nguyễn Bảo Ngọc – BAFNIU19020 Hô cận nghèo
5 Băng Ngọc Yến Duy – BAFNIU18207 Hộ nghèo, mẹ mắc bệnh nan y, GPA 76.4
6 Lê Hà Thu Uyên – BTBTIU18351 Nông dân trồng cà phê, mẹ mắc bệnh nan y
7 Lê Quang Trung – IELSIU19085 Nông dân trồng cà phê, GPA 80.0
8 Trần Thị Yến Khoa – BABAWE16368 Kinh doanh thua lỗ, GPA 74.3
9 Đồng Thị Mỹ Duyên – BTFTIU19048 Nông dân lao động, GPA 78.0
10 Ngô Hồng Ân – BTCEIU18069 Kinh doanh thua lỗ, GPA 76.3
  1. Mức hỗ trợ: 10% học phí học kỳ.
  2. Thời điểm hỗ trợ: Học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (căn cứ hướng dẫn tại công văn chỉ đạo số 881/ĐHQG-CTSV ngày 25/5/2020 về việc hỗ trợ sinh viên ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn).
  3. Hình thức hỗ trợ: Trừ trực tiếp vào học phí phát sinh trong học kỳ của sinh viên.

Thắc mắc vui long liên hệ phòng CTSV: 028.37244270 (3334).

Trân trọng./.

 Nơi nhận:

– Các Khoa, Bộ môn, ĐTN, HSV;

– Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Related Blogs