TB v/v sử dụng kết quả bài kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) để xét tốt nghiệp năm 2020

uwe-logo

Căn cứ Thông báo số 127/TB-ĐHQT ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế về việc quy định chuẩn tiếng Anh của sinh viên trình độ đại học trường Đại học Quốc tế;

Trường Đại học Quốc tế thông báo như sau:

  1. Nhà trường hiện đang tiến hành họp xét tốt nghiệp đợt 02 năm 2020 cho sinh viên trình độ đại học, các văn bằng, chứng chỉ được sử dụng để đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra bao gồm 06 loại với mức điểm như sau:
KNLNNVN IELTS TOEFL TOEIC (4 kỹ năng) Cambridge Exam BEC BULATS
Bậc 4 (CEFR B2) 5.5 61 iBT 600 First FCE Business Vantage 60

            Ngoài ra, đối với sinh viên đã có kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) tương đương với mức IELTS 5.5 trở lên: Trường Đại học Quốc tế đang báo cáo và xin chủ trương chấp thuận cho sử dụng kết quả này để xét tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM). Sau khi được thông qua chủ trương này, nhà trường sẽ tổ chức họp xét duyệt tốt nghiệp đợt 03 năm 2020 cho các sinh viên có kết quả bài thi kiểm tra tiếng Anh (UWE Test) tương đương với mức IELTS 5.5 trở lên.

  1. Lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2020 cho toàn thể các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong 03 đợt xét tốt nghiệp của năm 2020.
  2. Đề nghị các Khoa/Bộ môn, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Hợp tác Đào tạo Nước ngoài và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thông báo đến toàn thể sinh viên có liên quan.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để biết);
– Các Khoa/Bộ môn, các Phòng: ĐTĐH, CTSV, HTĐTNN (để thực hiện);
– Các đơn vị (để phối hợp);
– Lưu: VT, HCTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Tiến Khoa

Related Blogs