[KHẨN] TB v/v cho GV, SV, NCS nghỉ học 02/2021+Lịch xe buýt

thông báo nghỉ học 01/2021

THÔNG BÁO

 Về việc cho phép giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nghỉ học 02/2021

 tại trường Đại học Quốc tế

Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX  ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ban Giám hiệu trường Đại học Quốc tế chỉ đạo triển khai các công tác cụ thể đến các đơn vị như sau:

  1. Cho phép giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng và người học bao gồm sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ giảng dạy và học tập tại trường từ ngày 02/02/2021 cho đến khi có thông báo mới.
  2. Đối với sinh viên khóa 2020 đang thi cuối kỳ: tiếp tục thực hiện việc thi tập trung tại trường theo kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc thực hiện yêu cầu “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế.”
  3. Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng Hợp tác Đào tạo Nước ngoài, Phòng Công tác Sinh viên, các Khoa/Bộ môn và các đơn vị liên quan thông báo đến toàn thể giảng viên và người học được biết và thực hiện.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 16/TB-ĐHQT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của trường Đại học Quốc tế về việc cho phép sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngừng học tập trung tại trường Đại học Quốc tế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

–  Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

———————–

Bổ sung thông tin lịch xe buýt

  1. Lịch xe buýt 52: 01/02/2021-06/02/2021, xe chạy theo lịch của Thứ 7 (56 chuyến/ngày)
  2. Lịch xe buýt 30: vẫn chạy bình thường, không thay đổi.

———————–

nghỉ học, 01/2021

Related Blogs