Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp không?

Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học, thôi học, khi đó sẽ không được xét chuyên ngành và tốt nghiệp.