Kết quả đánh giá rèn luyện được sử dụng để làm gì?

Kết quả từng học kỳ được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó.

Đánh giá rèn luyện của năm học dùng để xét ngừng học, thôi học.

Kết quả đánh giá toàn khóa học được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khi ra trường.

Ngoài ra, sinh viên đạt kết quả rèn luyện toàn khóa học loại xuất sắc được nhà trường khen thưởng, biểu dương trong Lễ Tốt nghiệp.