Xác nhận Sinh viên

Sinh viên khi làm yêu cầu xác nhận cần tải file và điền thông tin.

Link file: https://iuoss.com/cac-bieu-mau-thuong-su-dung-cua-phong-ctsv/