TB đóng tiền lưu trú đợt 2 tại các tòa nhà do trường ĐHQT phối hợp quản lý NH 2022 – 2023 (kết quả)

Tòa
nhà
Số
Phòng
Loại
phòng
Họ tênMSSVĐơn giá
(đ/SV/tháng)
(1)
Tiền
TCTS
(2)
Tiền
thẻ
KTX
(3)
Tiền
TCVS
(4)
Tiền phòng
(12 tháng)
(5) = (1) * 12T
Tiền
cấn
trừ
(6)
Tổng tiền
(7)=(2)+(3)+
(4)+(5)-(6)
Tiền
đã đóng
đợt 1
(8)
Tiền
phải đóng
đợt 2
(9) = (7) - (8)
A11102Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Bá TrungBABAIU20487970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11102Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh HậuIELSIU21197970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vương Vạn ChungITITWE21063970,00030,00011,640,0003,735,0007,935,0002,115,0005,820,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Nguyên Thanh LiêmITITIU21069970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11105Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cáp Thành DanhENENIU21087970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11110Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Vũ Trọng NhânIELSIU21339970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11106Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Huỳnh Lâm Đăng KhoaITCSIU211381,300,00030,00015,600,0003,320,00012,310,00020,710,000-8,400,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Đình Luân ĐônEEACIU18018970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,00011,000,000-990,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thanh TàiCECEIU18048970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0006,000,0004,010,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Thái Hưng LongCECEIU18032970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU21201970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Cao ThắngENENIU20153970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh LươngITITIU21240970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ngọc VinhIELSIU21404970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11110Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đức ĐạtITITIU20184970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Khâm Thịnh KhoaITITIU21062970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Tuấn KhảiMAMAIU21016970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn ThànhBAFNIU21573970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,730,0005,280,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy AnhIELSIU21259970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Vương Nhật TânITITIU19205970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Song HảoMBEIU21002970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thành PhúBTBTIU19033970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Sỹ ThủyITITIU21326970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trí VinhITITIU21345970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Duy HiếuITITIU21200970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Phúc ToànBTBTIU18242970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Việt QuangITITDK21049970,000100,00060,000100,00011,640,00011,900,0006,260,0005,640,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Trọng NghĩaITITIU21256970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cái Kim ĐạtMAMAIU21040970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Uông Gia Thế BảoENENWE21231970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Kiều Gia HưngBABAIU21020970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Quang MinhIEIEIU21114970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Nguyễn Lâm HoàngITITIU21207970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vương Thúc HiếuBTBTIU21202970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11202Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Đăng KhoaSESEIU19005970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11203Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Gia ThuỵITCSIU21237970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11205Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhật VũBABAIU21308970,000100,00060,000100,00011,640,00011,900,0006,260,0005,640,000
A11206Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lữ HoànBAFNIU20293970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11206Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tạ Minh KhangENENIU18034970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11207Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn HùngIELSIU21300970,00030,00011,640,0002,525,0009,145,0003,525,0005,620,000
A11207Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Huỳnh Anh HuyIELSIU21305970,00030,00011,640,0002,500,0009,170,0003,350,0005,820,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tiến NghĩaEVEVIU18072970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn AnhBTBTIU18016970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU20462970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Văn SơnEEACIU20081970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đình Anh TuấnITITIU20345970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy HoàngCECMIU21016970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Nguyễn Hữu ThắngBAFNIU21569970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thanh HuyITITIU21011970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0005,820,0004,190,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Việt AnhENENIU20173970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quang TrungEEEEIU21053970,00030,00011,640,0001,730,0009,940,0004,120,0005,820,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tiến MinhBABAUH21121970,00030,00011,640,00011,670,0005,850,0005,820,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN HOÀNG LIÊMIELSIU21315970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0005,820,0004,190,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng LuânIELSIU21321970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11217Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đức ToànITCSIU21112970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11217Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Văn ĐạtITITIU21173970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11217Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần HùngIELSIU21301970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trương Ngọc HânBTFTIU20014970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU20169970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn uyên minhBTBTIU20191970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thế Thiên NgânBTBTIU20198970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Thanh HươngBABAIU20501970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,00010,370,000-360,000
A11304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Hoài LiênIELSIU19038970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,00010,370,000-360,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU18272970,000100,00060,000100,00011,640,00011,900,0006,260,0005,640,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lưu Nguyễn Kim NgânBABAIU19246970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11306Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Tôn Hà TrangBAACIU20174970,000100,00060,000100,00011,640,00011,900,0006,260,0005,640,000
A11307Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Tuệ NhưIELSIU19056970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11307Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE20055970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11309Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Kiều Thị Ánh TuyếtBABANS21149970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11310Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Võ Nhật ThuENENIU20147970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thái Thanh NhànBAFNIU21516970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cao SangBTBTIU18324970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,00010,370,000-360,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Ngọc MaiBTBCIU21076970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn thị kim chiBABAWE19295970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Huỳnh UyênBTBTWE21108970,000100,00060,000100,00011,640,00011,900,0006,260,0005,640,000
A11316Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Nguyễn Hồng NgọcENENWE20032970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Quách Nhị BìnhBEBEIU21195970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ung Hương GiangBAFNIU21032970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thị Khánh UyênIELSIU19090970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,190,0005,820,000
A11403Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Võ Bảo NgọcBAACIU200341,940,00030,00023,280,0001,660,00021,650,00010,370,00011,280,000
A11403Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Phạm Thị Thành MỹBABAWE200941,940,00030,00023,280,0001,660,00021,650,00010,370,00011,280,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU21519970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU21511970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Khánh ThyBEBEIU21123970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Thị ThảoENENIU21146970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Phương Nhã AnBABAIU21320970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị ThuỳBTBTIU21255970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trần Phương ThảoBAACIU21201970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11407Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mai Phương LyBABAIU21441970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11407Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huỳnh Anh ThyBAFNIU21593970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU21153970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thanh TrúcBABAIU21565970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU21152970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11409Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Võ Phương LinhBABAIU20562970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh GiangENENIU20141970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Trúc QuânBEBEIU20238970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Thị Tuyết NhiENENWE20042970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11412Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Vũ Mỹ AnIELSIU21003970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0003,430,0006,580,000
A11413Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU19002970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11414Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Ngọc ChâuBABAIU21358970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Lê Nhã ChâuBAFNIU21408970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,00010,370,000-360,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Nguyễn Khánh QuyênBABAWE21603970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,000,0006,010,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Khả HânBABAWE21494970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương Minh NgọcITDSIU18045970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU20086970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tiêu Ngọc Yến TrâmBABAWE19016970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,000,0006,010,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hồ Nguyễn Thục QuyênBABAWE19086970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thảo VyBABAWE19018970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU21008970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGÔ PHƯƠNG UYÊNBEBEIU21036970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU21044970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trương Minh AnhBABAIU18013970,00030,00011,640,0001,660,00010,010,0004,370,0005,640,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN VĂN PHONGIELSIU21357745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đình LinhITDSIU20118745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Đức DuyBEBEIU21206745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng SơnITDSIU21117745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0004,910,0004,290,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hùng QuốcITCSIU21101745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thế KiênIELSIU19180745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Đình PhúcITCSIU21219745,00030,0008,940,0003,095,0005,875,0001,585,0004,290,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Sĩ BáchIELSIU21260745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bảo DuyIEIEIU18018745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trung HiếuIEIEIU18026745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0006,860,000860,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN TRƯỜNG HẢIENENWE20044745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vĩnh Bảo Phúc HưngBEBEIU20204745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tấn PhúBTBCIU16057745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hà Nghị PhongBTBCIU17028745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tôn Duy ThànhITCSIU21234745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Trọng NhânITITIU21268745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thành ĐạtCECEIU21022745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đăng TriếtBTCEIU21122745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Duy PhúcBTBTWE21072745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê QuangBTBTIU19176745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Minh TháiBABAWE19270745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Huy ĐạtIELSIU21270745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19213Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thiên PhúBABAWE20232745,00030,0008,940,0001,660,0007,310,0004,650,0002,660,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hữu ThịnhENENIU17001745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mai Long TânENENWE21394745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
LÊ QUỐC HÙNGENENIU21101745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0008,080,000-360,000
A19215Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngô Gia BảoITITIU21159745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Việt TânITCSIU21231745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Tiến ĐạtITDSIU21080745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Đức ThịnhEEEEIU21051745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng LinhBTBCIU18033745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Lâm Hoài TrungBTCEIU19009745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0004,650,0003,070,000
A19117Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trường ThịnhIELSIU19072745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19117Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Chí ThànhBABAIU19093745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19212Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Võ Thành NhânITITIU212691,490,00030,00017,880,0001,250,00016,660,0008,080,0008,580,000
A19212Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Lê Nguyễn Hữu LộcITITIU212361,490,00030,00017,880,0001,250,00016,660,0008,080,0008,580,000
A19213Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Tuấn NghiệpITITIU20259745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Bảo HưngEEACIU18129745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,450,0004,270,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
La văn phúITITIU21282745,00030,0008,940,0001,255,0007,715,0008,075,000-360,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huỳnh Thanh QuânITDSIU21110745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19215Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc TuấnITITIU20344745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19215Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Văn HảiITITIU18287745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19216Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0009,560,000-360,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Kỳ ToạiBEBEIU21279745,00030,0008,940,0002,500,0006,470,0002,000,0004,470,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBEBEIU20134745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0008,080,000-360,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hứa Hoàng Quyên QuyênITCSIU21225745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhựt ThanhBAFNIU21571745,00030,0008,940,0001,665,0007,305,0003,015,0004,290,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Phương ThuỳBAACIU21203745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc SangITDSIU21114745,00030,0008,940,0001,265,0007,705,0003,415,0004,290,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Võ Hương GiangIEIEIU21097745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị Yến NhiIEIEIU18065745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Gia HânBTFTIU21105745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0004,650,0003,070,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Minh AnhBEBEIU21187745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hiền LươngBABAIU20073745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Trương Nữ Thảo VânBAACIU20187745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thụy KhanhBAFNIU19014745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19206Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh NgânBEBEIU19019745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0008,100,000-380,000
A19314Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Lê Thanh ThươngBEBEIU19031745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0007,720,0000,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai KhanhBABAIU19038745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thuỳ DungBABAWE21485745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Phương LinhBAFNIU21315745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Minh ThủyBAFNIU21357745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU21496745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU21345745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Ngọc Bảo TrânIEIEIU18100745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0004,910,0004,290,000
A19209Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Võ Hạnh DungBABAWE18714745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0005,020,0002,700,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Uyên Y XuânBTBTIU18301745,00030,0008,940,0001,480,0007,490,0003,200,0004,290,000
A19315Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Yến NhiBTFTIU21183745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0004,650,0003,070,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tăng Cẩm TúBTBTIU18265745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0008,080,000-360,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc Thanh ThưBTBTIU18226745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Ngọc Anh ThưBAFNIU20173745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Bảo NgọcBABAIU21249745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu NgânEVEVIU19001745,00030,0008,940,0001,259,0007,711,0003,421,0004,290,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU20124745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Thị Thuỳ DươngBAACIU20116745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Mỹ HươngIELSIU20313745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hồng NhungBAFNIU20381745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
La Ngọc Minh ThưBEBEIU21167745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU20167745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Quốc HyBEBEIU21149745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0004,910,0004,290,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Hà Ngọc NhiBABAIU21254745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Thu TâmBABAIU21273745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Thị Mỹ AnhBAACIU20016745,00030,0008,940,0001,660,0007,310,0003,020,0004,290,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Phương UyênBABAIU20172745,00030,0008,940,0001,660,0007,310,0003,020,0004,290,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU21204745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hồ Nguyễn Thùy DungBAFNIU21420745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Như NgọcBAFNIU21507745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Lê Thu UyênBABAWE19109745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Yến NgọcBTFTIU19013745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đoàn Hải VânENENIU19028745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU19114745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Hoàng Minh ChâuBABAIU20535745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ thị thảo uyênBTFTIU18191745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Dương Thùy DuyênBAFNIU20273745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0003,430,0005,770,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Thảo MyENENIU19014745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Huỳnh GiaoITITIU19012745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mang Anh ThưSESEIU18052745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thùy TrangBTBCIU19068745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoài AnIEIEIU19001745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trần Nhật ÁnhIELSIU20007745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Thị Khánh LyBTBCIU19009745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Châu Tường VyIEIEIU20098745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Yến ChiITITIU21005745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Trà GiangITITIU21193745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0004,910,0004,290,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trang NhưENENIU21067745,00030,0008,940,0001,365,0007,605,0003,315,0004,290,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Thanh NhànENENIU21125745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Trần Trà GiangIELSIU21284745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cao Ngọc Yến HươngIELSIU20030745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tô Phương UyênENENIU19027745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Anh ThưIELSIU20426745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trịnh Như PhươngBEBEIU21262745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hữu Ngân HàBABAIU19398745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Thân Ngọc KhánhBABAIU19040745,000100,00060,000100,0008,940,0009,200,0004,910,0004,290,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Hương KiềuENENIU18102745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU18044745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương NhiBABAIU18364745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19404Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thảo NguyênBAFNIU21513745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Văn Hoàng Quế AnhITITIU19003745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bảo NgọcENENIU19017745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Quỳnh NhưITDSIU21105745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Lan ChiBABAIU21362745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19407Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc Phương LoanENENIU21108745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Diệu Thy TrúcIELSIU19084745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng Phương UyênBABAIU19370745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thuý HàBTCEIU21088745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0005,020,0002,700,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Văn Anh ThyBABAWE20210745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0005,020,0002,700,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Tuyết NhiBAFNIU21522745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0005,020,0002,700,000
A19410Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Trần Phương MaiBABAUN21100745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ca ThyBTBCIU19019745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hoàng MaiIELSIU21117745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0004,650,0003,070,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,250,0004,470,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU20037745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Như ÝBABAIU19118745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Thảo VânIELSIU21401745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phước Kim HânIELSIU20296745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị MonikaBEBEIU20218745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU20125745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hoàng NguyênBAFNIU20083745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Mỹ QuyênIEIEIU20081745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Quách Kim Quế AnhBAACIU20108745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Dương Minh ThưBTFTIU19018745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trần Khánh ChâuBTBTIU21187745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc ÁnhBTBTWE21085745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Mai LanMAMAIU21003745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU21183745,00030,0008,940,0001,250,0007,720,0003,430,0004,290,000

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.