Các yêu cầu không thuộc P.CTSV quản lý

Khác Đã xem: 1399
  • Bảng điểm GPA/bảng điểm học đại học
  • Đăng ký/thay đổi môn học
  • Tài khoản Edusoft
  • Mất/Đổi mật khẩu email sinh viên ([email protected])

Sinh viên liên hệ các phòng ban khác tại: https://iuoss.com/request/