Hướng dẫn cấp lại thẻ Bảo Hiểm Y Tế (BHYT)

Xem nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Sinh viên ghi rõ lý do:

  • Do thay đổi thông tin
  • Do đổi nơi khám chữa bệnh

và gửi các file sau:

  1. Hình 2 mặt CMND hoặc CCCD
  2. Đơn xin cấp lại thẻ (Tải đơn xin cấp lại thẻ BHYT tại đây)