Hướng dẫn ngưng mua Bảo Hiểm Y Tế (BHYT)

Sinh viên ghi rõ và cung cấp:

1. Lý do.
2. Hình BHYT có hiệu lực ở nơi khác hoặc các minh chứng có liên quan.