Một số mẫu đơn thường dùng và hướng dẫn cách điền thông tin tương ứng

Sinh viên tham khảo tại link sau  https://sum.vn/FepHrJ

Lưu ý cách điền thống nhất về Ngày tháng: thêm số 0 trước ngày nhỏ hơn 10, thêm số 0 trước tháng nhỏ hơn 3, ví dụ: ngày 09 tháng 3 năm 2022, ngày 09 tháng 02 năm 2022.

Lưu ý cách điền Họ tên: Phạm Văn Hùng

Lưu ý cách điền địa chỉ: Số nhà…, Tên đường, Phường…, Xã…., Thành phố…, Tỉnh…. ví dụ: Số 187 Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý cách điền khóa học: Khóa học có ghi trên thẻ sinh viên, thường khóa học kéo dài 4 năm: ví dụ 2021-2025.

Lưu ý cách điền Khoa/Bộ môn: Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Anh, Toán, Kỹ thuật Xây dựng…