Tra Cứu KTX ĐHQG-HCM năm học 2021-2022 (kết quả)

NhàPhòngLoại phòngHọ TênMSSVĐơn giá (đ/SV/tháng)Phí thế chân
Tài sản (đ)
Phí thẻ
KTX (đ)
Phí thế chân
vệ sinh (đ)
Số tháng
tạm tính
Tổng cộng (đ)Thông tin SV cùng phòng
A11102Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trà Trọng DĩnhIELSIU190128300003000097500000Trà Trọng Dĩnh - IELSIU19012 - 0372723604
Trần Hoàng Thịnh - ITITIU19054 - 0908135311
Đinh Bá Trung - BABAIU20487 - 0919555548
Nguyễn Thanh Hậu - IELSIU21197 - 0836611645
A11102Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Hoàng ThịnhITITIU190548300003000097500000Trà Trọng Dĩnh - IELSIU19012 - 0372723604
Trần Hoàng Thịnh - ITITIU19054 - 0908135311
Đinh Bá Trung - BABAIU20487 - 0919555548
Nguyễn Thanh Hậu - IELSIU21197 - 0836611645
A11102Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đinh Bá TrungBABAIU204878300003000097500000Trà Trọng Dĩnh - IELSIU19012 - 0372723604
Trần Hoàng Thịnh - ITITIU19054 - 0908135311
Đinh Bá Trung - BABAIU20487 - 0919555548
Nguyễn Thanh Hậu - IELSIU21197 - 0836611645
A11102Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thanh HậuIELSIU211978300001000006000010000097730000Trà Trọng Dĩnh - IELSIU19012 - 0372723604
Trần Hoàng Thịnh - ITITIU19054 - 0908135311
Đinh Bá Trung - BABAIU20487 - 0919555548
Nguyễn Thanh Hậu - IELSIU21197 - 0836611645
A11103Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trương Tấn PhátITITIU201408300003000097500000Trương Tấn Phát - ITITIU20140 - 0934842323
Vũ Ngọc Thịnh - ITITIU20118 - 0938864812
Nguyễn Đôn Đăng Khoa - EEACIU20045 - 0966414404
Võ Minh An - IELSIU20090 - 0377222126
A11103Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vũ Ngọc ThịnhITITIU201188300003000097500000Trương Tấn Phát - ITITIU20140 - 0934842323
Vũ Ngọc Thịnh - ITITIU20118 - 0938864812
Nguyễn Đôn Đăng Khoa - EEACIU20045 - 0966414404
Võ Minh An - IELSIU20090 - 0377222126
A11103Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Đôn Đăng KhoaEEACIU200458300003000097500000Trương Tấn Phát - ITITIU20140 - 0934842323
Vũ Ngọc Thịnh - ITITIU20118 - 0938864812
Nguyễn Đôn Đăng Khoa - EEACIU20045 - 0966414404
Võ Minh An - IELSIU20090 - 0377222126
A11103Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Minh AnIELSIU200908300003000097500000Trương Tấn Phát - ITITIU20140 - 0934842323
Vũ Ngọc Thịnh - ITITIU20118 - 0938864812
Nguyễn Đôn Đăng Khoa - EEACIU20045 - 0966414404
Võ Minh An - IELSIU20090 - 0377222126
A11104Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Duy KhiêmITCSIU210138300001000006000010000097730000Phạm Duy Khiêm - ITCSIU21013 - 0917283014
Huỳnh Phúc Đạt - EEACIU21080 - 0886838083
Phan Anh Kiệt - EEEEIU21039 - 0914271737
Huỳnh Trần Khanh - ITCSIU21011 - 0917084047
A11104Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh Phúc Đạt EEACIU210808300001000006000010000097730000Phạm Duy Khiêm - ITCSIU21013 - 0917283014
Huỳnh Phúc Đạt - EEACIU21080 - 0886838083
Phan Anh Kiệt - EEEEIU21039 - 0914271737
Huỳnh Trần Khanh - ITCSIU21011 - 0917084047
A11104Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phan Anh KiệtEEEEIU210398300001000006000010000097730000Phạm Duy Khiêm - ITCSIU21013 - 0917283014
Huỳnh Phúc Đạt - EEACIU21080 - 0886838083
Phan Anh Kiệt - EEEEIU21039 - 0914271737
Huỳnh Trần Khanh - ITCSIU21011 - 0917084047
A11104Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh Trần KhanhITCSIU210118300001000006000010000097730000Phạm Duy Khiêm - ITCSIU21013 - 0917283014
Huỳnh Phúc Đạt - EEACIU21080 - 0886838083
Phan Anh Kiệt - EEEEIU21039 - 0914271737
Huỳnh Trần Khanh - ITCSIU21011 - 0917084047
A11105Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Cáp Thành DanhENENIU210878300001000006000010000097730000Cáp Thành Danh - ENENIU21087 - 0935577055
Hoàng Tuấn Kiệt - ITDSIU21055 - 0785542371
Ngô Hoàng Thành - ITDSIU21119 - 0966247720
Nguyễn Văn Quốc Trưởng - ENENIU21161 - 0943413661
A11105Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hoàng Tuấn KiệtITDSIU210558300001000006000010000097730000Cáp Thành Danh - ENENIU21087 - 0935577055
Hoàng Tuấn Kiệt - ITDSIU21055 - 0785542371
Ngô Hoàng Thành - ITDSIU21119 - 0966247720
Nguyễn Văn Quốc Trưởng - ENENIU21161 - 0943413661
A11105Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Hoàng ThànhITDSIU211198300001000006000010000097730000Cáp Thành Danh - ENENIU21087 - 0935577055
Hoàng Tuấn Kiệt - ITDSIU21055 - 0785542371
Ngô Hoàng Thành - ITDSIU21119 - 0966247720
Nguyễn Văn Quốc Trưởng - ENENIU21161 - 0943413661
A11105Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Văn Quốc TrưởngENENIU211618300001000006000010000097730000Cáp Thành Danh - ENENIU21087 - 0935577055
Hoàng Tuấn Kiệt - ITDSIU21055 - 0785542371
Ngô Hoàng Thành - ITDSIU21119 - 0966247720
Nguyễn Văn Quốc Trưởng - ENENIU21161 - 0943413661
A11106Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Công DanhIELSIU180198300003000097500000Bùi Công Danh - IELSIU18019 - 0763859811
Đoàn Minh Đăng - BEBEIU18016 - 0343333809
Võ Hoàng Thành Long - ITITWE18030 - 0934768904
Nguyễn Minh Tâm - BABAWE18397 - 0901264116
A11106Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đoàn Minh ĐăngBEBEIU180168300003000097500000Bùi Công Danh - IELSIU18019 - 0763859811
Đoàn Minh Đăng - BEBEIU18016 - 0343333809
Võ Hoàng Thành Long - ITITWE18030 - 0934768904
Nguyễn Minh Tâm - BABAWE18397 - 0901264116
A11106Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Hoàng Thành LongITITWE180308300003000097500000Bùi Công Danh - IELSIU18019 - 0763859811
Đoàn Minh Đăng - BEBEIU18016 - 0343333809
Võ Hoàng Thành Long - ITITWE18030 - 0934768904
Nguyễn Minh Tâm - BABAWE18397 - 0901264116
A11106Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Minh TâmBABAWE183978300003000097500000Bùi Công Danh - IELSIU18019 - 0763859811
Đoàn Minh Đăng - BEBEIU18016 - 0343333809
Võ Hoàng Thành Long - ITITWE18030 - 0934768904
Nguyễn Minh Tâm - BABAWE18397 - 0901264116
A11107Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Đình Luân ĐônEEACIU180188300003000097500000Ngô Đình Luân Đôn - EEACIU18018 - 0937932176
Phạm Thanh Tài - CECEIU18048 - 0898515261
Thái Hưng Long - CECEIU18032 - 0967064801
Nguyễn Đức Chung - EEACIU21094 - 0354688764
A11107Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thanh TàiCECEIU180488300003000097500000Ngô Đình Luân Đôn - EEACIU18018 - 0937932176
Phạm Thanh Tài - CECEIU18048 - 0898515261
Thái Hưng Long - CECEIU18032 - 0967064801
Nguyễn Đức Chung - EEACIU21094 - 0354688764
A11107Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Thái Hưng LongCECEIU180328300003000097500000Ngô Đình Luân Đôn - EEACIU18018 - 0937932176
Phạm Thanh Tài - CECEIU18048 - 0898515261
Thái Hưng Long - CECEIU18032 - 0967064801
Nguyễn Đức Chung - EEACIU21094 - 0354688764
A11107Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Đức ChungEEACIU210948300001000006000010000097730000Ngô Đình Luân Đôn - EEACIU18018 - 0937932176
Phạm Thanh Tài - CECEIU18048 - 0898515261
Thái Hưng Long - CECEIU18032 - 0967064801
Nguyễn Đức Chung - EEACIU21094 - 0354688764
A11108Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Hoàng HiệpBABAIU205538300003000097500000Trần Hoàng Hiệp - BABAIU20553 - 0986976476
Nguyễn Duy Quân - CECEIU19003 - 0869011129
Phan Anh Tín - BABAWE21417 - 0909780700
Vũ Chấn Vũ - CECEIU21038 - 0913329039
A11108Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Duy QuânCECEIU190038300003000097500000Trần Hoàng Hiệp - BABAIU20553 - 0986976476
Nguyễn Duy Quân - CECEIU19003 - 0869011129
Phan Anh Tín - BABAWE21417 - 0909780700
Vũ Chấn Vũ - CECEIU21038 - 0913329039
A11108Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phan Anh TínBABAWE214178300001000006000010000097730000Trần Hoàng Hiệp - BABAIU20553 - 0986976476
Nguyễn Duy Quân - CECEIU19003 - 0869011129
Phan Anh Tín - BABAWE21417 - 0909780700
Vũ Chấn Vũ - CECEIU21038 - 0913329039
A11108Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vũ Chấn VũCECEIU210388300001000006000010000097730000Trần Hoàng Hiệp - BABAIU20553 - 0986976476
Nguyễn Duy Quân - CECEIU19003 - 0869011129
Phan Anh Tín - BABAWE21417 - 0909780700
Vũ Chấn Vũ - CECEIU21038 - 0913329039
A11109Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Phương TùngENENIU180728300003000097500000Đặng Phương Tùng - ENENIU18072 - 0843386538
Nguyễn Cao Thắng - ENENIU20153 - 0859637794
Nguyễn Minh Lương - ITITIU21240 - 0929280327
Nguyễn Khâm Thịnh Khoa - ITITIU21062 - 0961474150
A11109Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Cao ThắngENENIU201538300003000097500000Đặng Phương Tùng - ENENIU18072 - 0843386538
Nguyễn Cao Thắng - ENENIU20153 - 0859637794
Nguyễn Minh Lương - ITITIU21240 - 0929280327
Nguyễn Khâm Thịnh Khoa - ITITIU21062 - 0961474150
A11109Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Minh LươngITITIU212408300001000006000010000097730000Đặng Phương Tùng - ENENIU18072 - 0843386538
Nguyễn Cao Thắng - ENENIU20153 - 0859637794
Nguyễn Minh Lương - ITITIU21240 - 0929280327
Nguyễn Khâm Thịnh Khoa - ITITIU21062 - 0961474150
A11109Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Khâm Thịnh KhoaITITIU210628300001000006000010000097730000Đặng Phương Tùng - ENENIU18072 - 0843386538
Nguyễn Cao Thắng - ENENIU20153 - 0859637794
Nguyễn Minh Lương - ITITIU21240 - 0929280327
Nguyễn Khâm Thịnh Khoa - ITITIU21062 - 0961474150
A11110Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Quốc AnIELSIU212538300001000006000010000097730000Bùi Quốc An - IELSIU21253 - 0325855469
Phạm Đức Hiếu - BABAWE21505 - 0702303025
Nguyễn Hoàng Thái Công - IEIEIU21089 - 0825924577
Nguyễn Tuấn Việt - BABAIU21305 - 0948976968
A11110Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Đức HiếuBABAWE215058300001000006000010000097730000Bùi Quốc An - IELSIU21253 - 0325855469
Phạm Đức Hiếu - BABAWE21505 - 0702303025
Nguyễn Hoàng Thái Công - IEIEIU21089 - 0825924577
Nguyễn Tuấn Việt - BABAIU21305 - 0948976968
A11110Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng Thái CôngIEIEIU210898300001000006000010000097730000Bùi Quốc An - IELSIU21253 - 0325855469
Phạm Đức Hiếu - BABAWE21505 - 0702303025
Nguyễn Hoàng Thái Công - IEIEIU21089 - 0825924577
Nguyễn Tuấn Việt - BABAIU21305 - 0948976968
A11110Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Tuấn ViệtBABAIU213058300001000006000010000097730000Bùi Quốc An - IELSIU21253 - 0325855469
Phạm Đức Hiếu - BABAWE21505 - 0702303025
Nguyễn Hoàng Thái Công - IEIEIU21089 - 0825924577
Nguyễn Tuấn Việt - BABAIU21305 - 0948976968
A11112Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vương Vạn ChungITITWE210638300001000006000010000097730000Vương Vạn Chung - ITITWE21063 - 0965078144
Mai Ngọc Phước Nguyên - BABAUH21133 - 0899677719
Võ Nguyên Thanh Liêm - ITITIU21069 - 0772562148
Nguyễn Tuấn Thành - BAFNIU21573 - 0862275145
A11112Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Mai Ngọc Phước NguyênBABAUH211338300001000006000010000097730000Vương Vạn Chung - ITITWE21063 - 0965078144
Mai Ngọc Phước Nguyên - BABAUH21133 - 0899677719
Võ Nguyên Thanh Liêm - ITITIU21069 - 0772562148
Nguyễn Tuấn Thành - BAFNIU21573 - 0862275145
A11112Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Nguyên Thanh LiêmITITIU210698300001000006000010000097730000Vương Vạn Chung - ITITWE21063 - 0965078144
Mai Ngọc Phước Nguyên - BABAUH21133 - 0899677719
Võ Nguyên Thanh Liêm - ITITIU21069 - 0772562148
Nguyễn Tuấn Thành - BAFNIU21573 - 0862275145
A11112Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Tuấn Thành BAFNIU215738300001000006000010000097730000Vương Vạn Chung - ITITWE21063 - 0965078144
Mai Ngọc Phước Nguyên - BABAUH21133 - 0899677719
Võ Nguyên Thanh Liêm - ITITIU21069 - 0772562148
Nguyễn Tuấn Thành - BAFNIU21573 - 0862275145
A11113Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hoàng Ngọc NamBTBTIU210818300001000006000010000097730000Hoàng Ngọc Nam - BTBTIU21081 - 0362554840
Võ Vương Nhật Tân - ITITIU19205 - 0326113955
Vo hoang phat - Babawe17457 - 0399360934
Nguyễn Thành Phú - BTBTIU19033 - 0857248279
A11113Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Vương Nhật TânITITIU192058300003000097500000Hoàng Ngọc Nam - BTBTIU21081 - 0362554840
Võ Vương Nhật Tân - ITITIU19205 - 0326113955
Vo hoang phat - Babawe17457 - 0399360934
Nguyễn Thành Phú - BTBTIU19033 - 0857248279
A11113Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vo hoang phatBabawe174578300003000097500000Hoàng Ngọc Nam - BTBTIU21081 - 0362554840
Võ Vương Nhật Tân - ITITIU19205 - 0326113955
Vo hoang phat - Babawe17457 - 0399360934
Nguyễn Thành Phú - BTBTIU19033 - 0857248279
A11113Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thành PhúBTBTIU190338300003000097500000Hoàng Ngọc Nam - BTBTIU21081 - 0362554840
Võ Vương Nhật Tân - ITITIU19205 - 0326113955
Vo hoang phat - Babawe17457 - 0399360934
Nguyễn Thành Phú - BTBTIU19033 - 0857248279
A11114Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU212018300001000006000010000097730000Lê Nguyễn Quang Hiếu - ITITIU21201 - 0868296322
Nguyễn Sỹ Thủy - ITITIU21326 - 0962843303
Nguyễn Trí Vinh - ITITIU21345 - 0824005123
Lê Duy Hiếu - ITITIU21200 - 0787072603
A11114Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Sỹ ThủyITITIU213268300001000006000010000097730000Lê Nguyễn Quang Hiếu - ITITIU21201 - 0868296322
Nguyễn Sỹ Thủy - ITITIU21326 - 0962843303
Nguyễn Trí Vinh - ITITIU21345 - 0824005123
Lê Duy Hiếu - ITITIU21200 - 0787072603
A11114Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trí VinhITITIU213458300001000006000010000097730000Lê Nguyễn Quang Hiếu - ITITIU21201 - 0868296322
Nguyễn Sỹ Thủy - ITITIU21326 - 0962843303
Nguyễn Trí Vinh - ITITIU21345 - 0824005123
Lê Duy Hiếu - ITITIU21200 - 0787072603
A11114Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Duy HiếuITITIU212008300001000006000010000097730000Lê Nguyễn Quang Hiếu - ITITIU21201 - 0868296322
Nguyễn Sỹ Thủy - ITITIU21326 - 0962843303
Nguyễn Trí Vinh - ITITIU21345 - 0824005123
Lê Duy Hiếu - ITITIU21200 - 0787072603
A11115Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Phúc ToànBTBTIU182428300003000097500000Trần Phúc Toàn - BTBTIU18242 - 0326107210
Nguyễn Lê Thanh Tâm - ITITIU18110 - 0827505991
Mai Lê Chí Bảo - BTBTWE21068 - 0913034702
Dương Trọng Nghĩa - ITITIU21256 - 0328928225
A11115Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Lê Thanh TâmITITIU181108300003000097500000Trần Phúc Toàn - BTBTIU18242 - 0326107210
Nguyễn Lê Thanh Tâm - ITITIU18110 - 0827505991
Mai Lê Chí Bảo - BTBTWE21068 - 0913034702
Dương Trọng Nghĩa - ITITIU21256 - 0328928225
A11115Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Mai Lê Chí BảoBTBTWE210688300001000006000010000097730000Trần Phúc Toàn - BTBTIU18242 - 0326107210
Nguyễn Lê Thanh Tâm - ITITIU18110 - 0827505991
Mai Lê Chí Bảo - BTBTWE21068 - 0913034702
Dương Trọng Nghĩa - ITITIU21256 - 0328928225
A11115Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Dương Trọng NghĩaITITIU212568300001000006000010000097730000Trần Phúc Toàn - BTBTIU18242 - 0326107210
Nguyễn Lê Thanh Tâm - ITITIU18110 - 0827505991
Mai Lê Chí Bảo - BTBTWE21068 - 0913034702
Dương Trọng Nghĩa - ITITIU21256 - 0328928225
A11116Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Cái Kim ĐạtMAMAIU210408300001000006000010000097730000Cái Kim Đạt - MAMAIU21040 - 0948820126
Đặng Thanh Phong - BABAWE18700 - 0961166768
Đặng Ngọc Quân - EVEVIU17010 - 0767224047
Nguyễn MInh Dũng - BAFNIU21421 - 0366570327
A11116Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Thanh PhongBABAWE187008300003000097500000Cái Kim Đạt - MAMAIU21040 - 0948820126
Đặng Thanh Phong - BABAWE18700 - 0961166768
Đặng Ngọc Quân - EVEVIU17010 - 0767224047
Nguyễn MInh Dũng - BAFNIU21421 - 0366570327
A11116Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Ngọc QuânEVEVIU170108300003000097500000Cái Kim Đạt - MAMAIU21040 - 0948820126
Đặng Thanh Phong - BABAWE18700 - 0961166768
Đặng Ngọc Quân - EVEVIU17010 - 0767224047
Nguyễn MInh Dũng - BAFNIU21421 - 0366570327
A11116Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn MInh DũngBAFNIU214218300001000006000010000097730000Cái Kim Đạt - MAMAIU21040 - 0948820126
Đặng Thanh Phong - BABAWE18700 - 0961166768
Đặng Ngọc Quân - EVEVIU17010 - 0767224047
Nguyễn MInh Dũng - BAFNIU21421 - 0366570327
A11117Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hà Trung KiênBAFNIU180528300003000097500000Hà Trung Kiên - BAFNIU18052 - 0349704479
Nguyễn Xuân Thái Hoà - BABANS20026 - 0372779777
Bùi Quốc Dương - BTBTIU17160 - 0867699001
Vương Thúc Hiếu - BTBTIU21202 - BTBTIU21202
A11117Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Xuân Thái HoàBABANS200268300003000097500000Hà Trung Kiên - BAFNIU18052 - 0349704479
Nguyễn Xuân Thái Hoà - BABANS20026 - 0372779777
Bùi Quốc Dương - BTBTIU17160 - 0867699001
Vương Thúc Hiếu - BTBTIU21202 - BTBTIU21202
A11117Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Quốc DươngBTBTIU171608300003000097500000Hà Trung Kiên - BAFNIU18052 - 0349704479
Nguyễn Xuân Thái Hoà - BABANS20026 - 0372779777
Bùi Quốc Dương - BTBTIU17160 - 0867699001
Vương Thúc Hiếu - BTBTIU21202 - BTBTIU21202
A11117Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vương Thúc HiếuBTBTIU212028300001000006000010000097730000Hà Trung Kiên - BAFNIU18052 - 0349704479
Nguyễn Xuân Thái Hoà - BABANS20026 - 0372779777
Bùi Quốc Dương - BTBTIU17160 - 0867699001
Vương Thúc Hiếu - BTBTIU21202 - BTBTIU21202
A11202Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng NamBABAIU184038300003000097500000Nguyễn Hoàng Nam - BABAIU18403 - 0924115430
Lê Đăng Khoa - SESEIU19005 - 0845087199
Nguyễn Trọng Phúc - SESEIU20008 - 0979186190
Nguyễn Hạo Nhiên - ITITWE20004 - 0388413049
A11202Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Đăng KhoaSESEIU190058300003000097500000Nguyễn Hoàng Nam - BABAIU18403 - 0924115430
Lê Đăng Khoa - SESEIU19005 - 0845087199
Nguyễn Trọng Phúc - SESEIU20008 - 0979186190
Nguyễn Hạo Nhiên - ITITWE20004 - 0388413049
A11202Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trọng PhúcSESEIU200088300003000097500000Nguyễn Hoàng Nam - BABAIU18403 - 0924115430
Lê Đăng Khoa - SESEIU19005 - 0845087199
Nguyễn Trọng Phúc - SESEIU20008 - 0979186190
Nguyễn Hạo Nhiên - ITITWE20004 - 0388413049
A11202Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hạo NhiênITITWE200048300003000097500000Nguyễn Hoàng Nam - BABAIU18403 - 0924115430
Lê Đăng Khoa - SESEIU19005 - 0845087199
Nguyễn Trọng Phúc - SESEIU20008 - 0979186190
Nguyễn Hạo Nhiên - ITITWE20004 - 0388413049
A11203Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đỗ Gia ThuỵITCSIU212378300001000006000010000097730000Đỗ Gia Thuỵ - ITCSIU21237 - 0975170724
Nguyễn Tiến Nghĩa - EVEVIU18072 - 0911102000
Trương Hoàng Bảo Long - EEEEIU18060 - 0987848297
Phạm Ngọc Minh Quân - BABAIU18175 - 0839092288
A11203Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Tiến NghĩaEVEVIU180728300003000097500000Đỗ Gia Thuỵ - ITCSIU21237 - 0975170724
Nguyễn Tiến Nghĩa - EVEVIU18072 - 0911102000
Trương Hoàng Bảo Long - EEEEIU18060 - 0987848297
Phạm Ngọc Minh Quân - BABAIU18175 - 0839092288
A11203Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trương Hoàng Bảo LongEEEEIU180608300003000097500000Đỗ Gia Thuỵ - ITCSIU21237 - 0975170724
Nguyễn Tiến Nghĩa - EVEVIU18072 - 0911102000
Trương Hoàng Bảo Long - EEEEIU18060 - 0987848297
Phạm Ngọc Minh Quân - BABAIU18175 - 0839092288
A11203Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Ngọc Minh QuânBABAIU181758300003000097500000Đỗ Gia Thuỵ - ITCSIU21237 - 0975170724
Nguyễn Tiến Nghĩa - EVEVIU18072 - 0911102000
Trương Hoàng Bảo Long - EEEEIU18060 - 0987848297
Phạm Ngọc Minh Quân - BABAIU18175 - 0839092288
A11204Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Hữu ĐứcBEBEIU200108300003000097500000Bùi Hữu Đức - BEBEIU20010 - 0978182052
Trần Ngọc Thành Phát - IELSIU20058 - 0944714971
Phạm Minh Thông - IELSIU20421 - 0329485214
Võ Gia Khang - SESEIU20020 - 0374995021
A11204Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Ngọc Thành PhátIELSIU200588300003000097500000Bùi Hữu Đức - BEBEIU20010 - 0978182052
Trần Ngọc Thành Phát - IELSIU20058 - 0944714971
Phạm Minh Thông - IELSIU20421 - 0329485214
Võ Gia Khang - SESEIU20020 - 0374995021
A11204Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Minh ThôngIELSIU204218300003000097500000Bùi Hữu Đức - BEBEIU20010 - 0978182052
Trần Ngọc Thành Phát - IELSIU20058 - 0944714971
Phạm Minh Thông - IELSIU20421 - 0329485214
Võ Gia Khang - SESEIU20020 - 0374995021
A11204Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Gia KhangSESEIU200208300001000006000010000097730000Bùi Hữu Đức - BEBEIU20010 - 0978182052
Trần Ngọc Thành Phát - IELSIU20058 - 0944714971
Phạm Minh Thông - IELSIU20421 - 0329485214
Võ Gia Khang - SESEIU20020 - 0374995021
A11205Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hoàng Hà Quang TùngEEEEIU170028300003000097500000Hoàng Hà Quang Tùng - EEEEIU17002 - 0971704403
Vũ Hoàng Long - EVEVIU17002 - 0355748363
Phạm Hồng Đăng - ITITIU19009 - 0968227204
Huỳnh Xuân Bách - CECEIU17011 - 0334814877
A11205Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vũ Hoàng LongEVEVIU170028300003000097500000Hoàng Hà Quang Tùng - EEEEIU17002 - 0971704403
Vũ Hoàng Long - EVEVIU17002 - 0355748363
Phạm Hồng Đăng - ITITIU19009 - 0968227204
Huỳnh Xuân Bách - CECEIU17011 - 0334814877
A11205Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Hồng ĐăngITITIU190098300003000097500000Hoàng Hà Quang Tùng - EEEEIU17002 - 0971704403
Vũ Hoàng Long - EVEVIU17002 - 0355748363
Phạm Hồng Đăng - ITITIU19009 - 0968227204
Huỳnh Xuân Bách - CECEIU17011 - 0334814877
A11205Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh Xuân BáchCECEIU170118300003000097500000Hoàng Hà Quang Tùng - EEEEIU17002 - 0971704403
Vũ Hoàng Long - EVEVIU17002 - 0355748363
Phạm Hồng Đăng - ITITIU19009 - 0968227204
Huỳnh Xuân Bách - CECEIU17011 - 0334814877
A11206Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Anh DũngENENIU180158300003000097500000Ngô Anh Dũng - ENENIU18015 - 0353286806
Lữ Hoàn - BAFNIU20293 - 0852030328
Tạ Minh Khang - ENENIU18034 - 0888657088
Tô Đình Khoa - BTBCIU17011 - 0356849609
A11206Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lữ HoànBAFNIU202938300003000097500000Ngô Anh Dũng - ENENIU18015 - 0353286806
Lữ Hoàn - BAFNIU20293 - 0852030328
Tạ Minh Khang - ENENIU18034 - 0888657088
Tô Đình Khoa - BTBCIU17011 - 0356849609
A11206Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Tạ Minh KhangENENIU180348300003000097500000Ngô Anh Dũng - ENENIU18015 - 0353286806
Lữ Hoàn - BAFNIU20293 - 0852030328
Tạ Minh Khang - ENENIU18034 - 0888657088
Tô Đình Khoa - BTBCIU17011 - 0356849609
A11206Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Tô Đình KhoaBTBCIU170118300003000097500000Ngô Anh Dũng - ENENIU18015 - 0353286806
Lữ Hoàn - BAFNIU20293 - 0852030328
Tạ Minh Khang - ENENIU18034 - 0888657088
Tô Đình Khoa - BTBCIU17011 - 0356849609
A11207Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Huỳnh Minh ChươngBAACIU210098300001000006000010000097730000Võ Huỳnh Minh Chương - BAACIU21009 - 0853811408
Đỗ Nguyễn Lâm Hoàng - ITITIU21207 - 0859293528
Nguyễn Trung Kiên - BABAWE20206 - 0985228363
Nguyễn Tấn Dũng - ITITIU21185 - 0397217475
A11207Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đỗ Nguyễn Lâm HoàngITITIU212078300001000006000010000097730000Võ Huỳnh Minh Chương - BAACIU21009 - 0853811408
Đỗ Nguyễn Lâm Hoàng - ITITIU21207 - 0859293528
Nguyễn Trung Kiên - BABAWE20206 - 0985228363
Nguyễn Tấn Dũng - ITITIU21185 - 0397217475
A11207Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trung Kiên BABAWE202068300001000006000010000097730000Võ Huỳnh Minh Chương - BAACIU21009 - 0853811408
Đỗ Nguyễn Lâm Hoàng - ITITIU21207 - 0859293528
Nguyễn Trung Kiên - BABAWE20206 - 0985228363
Nguyễn Tấn Dũng - ITITIU21185 - 0397217475
A11207Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Tấn DũngITITIU211858300001000006000010000097730000Võ Huỳnh Minh Chương - BAACIU21009 - 0853811408
Đỗ Nguyễn Lâm Hoàng - ITITIU21207 - 0859293528
Nguyễn Trung Kiên - BABAWE20206 - 0985228363
Nguyễn Tấn Dũng - ITITIU21185 - 0397217475
A11208Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Diệp Tấn PhướcITDSIU210618300001000006000010000097730000Diệp Tấn Phước - ITDSIU21061 - 0328597919
Nguyễn Tuấn Anh - BTBTIU18016 - 0935129645
Nguyễn Thành Luân - ITDSIU18041 - 0869057412
Nguyễn Hoàng Anh Việt - IELSIU20462 - 0972795407
A11208Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Tuấn AnhBTBTIU180168300003000097500000Diệp Tấn Phước - ITDSIU21061 - 0328597919
Nguyễn Tuấn Anh - BTBTIU18016 - 0935129645
Nguyễn Thành Luân - ITDSIU18041 - 0869057412
Nguyễn Hoàng Anh Việt - IELSIU20462 - 0972795407
A11208Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thành LuânITDSIU180418300003000097500000Diệp Tấn Phước - ITDSIU21061 - 0328597919
Nguyễn Tuấn Anh - BTBTIU18016 - 0935129645
Nguyễn Thành Luân - ITDSIU18041 - 0869057412
Nguyễn Hoàng Anh Việt - IELSIU20462 - 0972795407
A11208Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU204628300003000097500000Diệp Tấn Phước - ITDSIU21061 - 0328597919
Nguyễn Tuấn Anh - BTBTIU18016 - 0935129645
Nguyễn Thành Luân - ITDSIU18041 - 0869057412
Nguyễn Hoàng Anh Việt - IELSIU20462 - 0972795407
A11209Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Văn SơnEEACIU200818300003000097500000Trần Văn Sơn - EEACIU20081 - 0866876359
Phạm Đình Anh Tuấn - ITITIU20345 - 0896373554
Nguyễn Hữu Trung - BEBEIU18123 - 0865682242
Lê Khánh Toàn - BABAUH20027 - 0931926945
A11209Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Đình Anh TuấnITITIU203458300003000097500000Trần Văn Sơn - EEACIU20081 - 0866876359
Phạm Đình Anh Tuấn - ITITIU20345 - 0896373554
Nguyễn Hữu Trung - BEBEIU18123 - 0865682242
Lê Khánh Toàn - BABAUH20027 - 0931926945
A11209Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hữu TrungBEBEIU181238300003000097500000Trần Văn Sơn - EEACIU20081 - 0866876359
Phạm Đình Anh Tuấn - ITITIU20345 - 0896373554
Nguyễn Hữu Trung - BEBEIU18123 - 0865682242
Lê Khánh Toàn - BABAUH20027 - 0931926945
A11209Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Khánh ToànBABAUH200278300003000097500000Trần Văn Sơn - EEACIU20081 - 0866876359
Phạm Đình Anh Tuấn - ITITIU20345 - 0896373554
Nguyễn Hữu Trung - BEBEIU18123 - 0865682242
Lê Khánh Toàn - BABAUH20027 - 0931926945
A11210Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thanh HuyITITIU210118300001000006000010000097730000Trần Thanh Huy - ITITIU21011 - 0839549369
Trần Việt Anh - ENENIU20173 - 0945080059
Nguyễn Xuân Minh - EEACIU21128 - 0834926699
Đỗ Đình Phúc - ITCSIU21219 - 0335136265
A11210Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Việt AnhENENIU201738300003000097500000Trần Thanh Huy - ITITIU21011 - 0839549369
Trần Việt Anh - ENENIU20173 - 0945080059
Nguyễn Xuân Minh - EEACIU21128 - 0834926699
Đỗ Đình Phúc - ITCSIU21219 - 0335136265
A11210Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Xuân MinhEEACIU211288300001000006000010000097730000Trần Thanh Huy - ITITIU21011 - 0839549369
Trần Việt Anh - ENENIU20173 - 0945080059
Nguyễn Xuân Minh - EEACIU21128 - 0834926699
Đỗ Đình Phúc - ITCSIU21219 - 0335136265
A11210Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đỗ Đình PhúcITCSIU212198300001000006000010000097730000Trần Thanh Huy - ITITIU21011 - 0839549369
Trần Việt Anh - ENENIU20173 - 0945080059
Nguyễn Xuân Minh - EEACIU21128 - 0834926699
Đỗ Đình Phúc - ITCSIU21219 - 0335136265
A11212Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Nguyễn Đăng KhôiITCSIU211968300001000006000010000097730000Phạm Nguyễn Đăng Khôi - ITCSIU21196 - 0585383496
Nguyễn Gia Huy - ITITIU21214 - 0912441442
Trần Khánh Huy - ITCSIU21185 - 0937909718
Nguyễn Huỳnh Minh Thông - ITITIU21321 - 0902622003
A11212Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Gia HuyITITIU212148300001000006000010000097730000Phạm Nguyễn Đăng Khôi - ITCSIU21196 - 0585383496
Nguyễn Gia Huy - ITITIU21214 - 0912441442
Trần Khánh Huy - ITCSIU21185 - 0937909718
Nguyễn Huỳnh Minh Thông - ITITIU21321 - 0902622003
A11212Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Khánh HuyITCSIU211858300001000006000010000097730000Phạm Nguyễn Đăng Khôi - ITCSIU21196 - 0585383496
Nguyễn Gia Huy - ITITIU21214 - 0912441442
Trần Khánh Huy - ITCSIU21185 - 0937909718
Nguyễn Huỳnh Minh Thông - ITITIU21321 - 0902622003
A11212Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Huỳnh Minh ThôngITITIU213218300001000006000010000097730000Phạm Nguyễn Đăng Khôi - ITCSIU21196 - 0585383496
Nguyễn Gia Huy - ITITIU21214 - 0912441442
Trần Khánh Huy - ITCSIU21185 - 0937909718
Nguyễn Huỳnh Minh Thông - ITITIU21321 - 0902622003
A11213Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thành ĐạtIELSIU212728300001000006000010000097730000Nguyễn Thành Đạt - IELSIU21272 - 0916876179
Bùi Đức Phát - IELSIU21355 - 0362240128
Trần Thiện Đức Hậu - BTBTIU21198 - 0972925520
Nguyễn Hồng Luân - IELSIU21321 - 0985527142
A11213Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Đức PhátIELSIU213558300001000006000010000097730000Nguyễn Thành Đạt - IELSIU21272 - 0916876179
Bùi Đức Phát - IELSIU21355 - 0362240128
Trần Thiện Đức Hậu - BTBTIU21198 - 0972925520
Nguyễn Hồng Luân - IELSIU21321 - 0985527142
A12213Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thiện Đức HậuBTBTIU211988300001000006000010000097730000Nguyễn Thành Đạt - IELSIU21272 - 0916876179
Bùi Đức Phát - IELSIU21355 - 0362240128
Trần Thiện Đức Hậu - BTBTIU21198 - 0972925520
Nguyễn Hồng Luân - IELSIU21321 - 0985527142
A13213Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hồng LuânIELSIU213218300001000006000010000097730000Nguyễn Thành Đạt - IELSIU21272 - 0916876179
Bùi Đức Phát - IELSIU21355 - 0362240128
Trần Thiện Đức Hậu - BTBTIU21198 - 0972925520
Nguyễn Hồng Luân - IELSIU21321 - 0985527142
A11214Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Minh PhươngITITIU212868300001000006000010000097730000Trần Minh Phương - ITITIU21286 - 0989288922
Đặng Ngọc Lâm - BAFNIU21474 - 0356559962
Kiều Gia Hưng - BABAIU21020 - 0835700290
Từ Đình Huy - ITITIU21213 - 0355228025
A11214Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Ngọc LâmBAFNIU214748300001000006000010000097730000Trần Minh Phương - ITITIU21286 - 0989288922
Đặng Ngọc Lâm - BAFNIU21474 - 0356559962
Kiều Gia Hưng - BABAIU21020 - 0835700290
Từ Đình Huy - ITITIU21213 - 0355228025
A11214Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Kiều Gia HưngBABAIU210208300001000006000010000097730000Trần Minh Phương - ITITIU21286 - 0989288922
Đặng Ngọc Lâm - BAFNIU21474 - 0356559962
Kiều Gia Hưng - BABAIU21020 - 0835700290
Từ Đình Huy - ITITIU21213 - 0355228025
A11214Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Từ Đình HuyITITIU212138300001000006000010000097730000Trần Minh Phương - ITITIU21286 - 0989288922
Đặng Ngọc Lâm - BAFNIU21474 - 0356559962
Kiều Gia Hưng - BABAIU21020 - 0835700290
Từ Đình Huy - ITITIU21213 - 0355228025
A11215Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đinh Nguyễn Hoàng HuânBTFTIU211648300001000006000010000097730000Đinh Nguyễn Hoàng Huân - BTFTIU21164 - 0944396029
Nguyễn Hữu Thắng - IEIEIU21132 - 0708725105
Nguyễn Đức Toàn - ITCSIU21112 - 0906478446
Trần Văn Đạt - ITITIU21173 - 0383639579
A11215Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hữu ThắngIEIEIU211328300001000006000010000097730000Đinh Nguyễn Hoàng Huân - BTFTIU21164 - 0944396029
Nguyễn Hữu Thắng - IEIEIU21132 - 0708725105
Nguyễn Đức Toàn - ITCSIU21112 - 0906478446
Trần Văn Đạt - ITITIU21173 - 0383639579
A11215Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Đức ToànITCSIU211128300001000006000010000097730000Đinh Nguyễn Hoàng Huân - BTFTIU21164 - 0944396029
Nguyễn Hữu Thắng - IEIEIU21132 - 0708725105
Nguyễn Đức Toàn - ITCSIU21112 - 0906478446
Trần Văn Đạt - ITITIU21173 - 0383639579
A11215Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Văn ĐạtITITIU211738300001000006000010000097730000Đinh Nguyễn Hoàng Huân - BTFTIU21164 - 0944396029
Nguyễn Hữu Thắng - IEIEIU21132 - 0708725105
Nguyễn Đức Toàn - ITCSIU21112 - 0906478446
Trần Văn Đạt - ITITIU21173 - 0383639579
A11216Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Phước Đạt BEBEIU212028300001000006000010000097730000Trần Phước Đạt - BEBEIU21202 - 0382619245
Nguyễn Gia Luật - MAMAIU21082 - 0888505745
nguyễn nhật nguyên - EEEEWE21002 - 0964675817
Nguyễn Trần Hùng - IELSIU21301 - 0357486740
A11216Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Gia LuậtMAMAIU210828300001000006000010000097730000Trần Phước Đạt - BEBEIU21202 - 0382619245
Nguyễn Gia Luật - MAMAIU21082 - 0888505745
nguyễn nhật nguyên - EEEEWE21002 - 0964675817
Nguyễn Trần Hùng - IELSIU21301 - 0357486740
A11216Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
nguyễn nhật nguyên EEEEWE210028300001000006000010000097730000Trần Phước Đạt - BEBEIU21202 - 0382619245
Nguyễn Gia Luật - MAMAIU21082 - 0888505745
nguyễn nhật nguyên - EEEEWE21002 - 0964675817
Nguyễn Trần Hùng - IELSIU21301 - 0357486740
A11216Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trần HùngIELSIU213018300001000006000010000097730000Trần Phước Đạt - BEBEIU21202 - 0382619245
Nguyễn Gia Luật - MAMAIU21082 - 0888505745
nguyễn nhật nguyên - EEEEWE21002 - 0964675817
Nguyễn Trần Hùng - IELSIU21301 - 0357486740
A11217Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn ĐanITITSB210068300001000006000010000097730000Nguyễn Đan - ITITSB21006 - 0332051115
Vũ Vỹ Khang - ITDSIU21090 - 0905054293
Ngô Lê Thiên Ân - ITITDK21030 - 0905033988
Nguyễn Đình Thắng - ITITIU21309 - 0795548513
A11217Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vũ Vỹ KhangITDSIU210908300001000006000010000097730000Nguyễn Đan - ITITSB21006 - 0332051115
Vũ Vỹ Khang - ITDSIU21090 - 0905054293
Ngô Lê Thiên Ân - ITITDK21030 - 0905033988
Nguyễn Đình Thắng - ITITIU21309 - 0795548513
A11217Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Lê Thiên ÂnITITDK210308300001000006000010000097730000Nguyễn Đan - ITITSB21006 - 0332051115
Vũ Vỹ Khang - ITDSIU21090 - 0905054293
Ngô Lê Thiên Ân - ITITDK21030 - 0905033988
Nguyễn Đình Thắng - ITITIU21309 - 0795548513
A11217Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Đình ThắngITITIU213098300001000006000010000097730000Nguyễn Đan - ITITSB21006 - 0332051115
Vũ Vỹ Khang - ITDSIU21090 - 0905054293
Ngô Lê Thiên Ân - ITITDK21030 - 0905033988
Nguyễn Đình Thắng - ITITIU21309 - 0795548513
A11302Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Sơn QuỳnhBEBEIU190258300003000097500000Bùi Sơn Quỳnh - BEBEIU19025 - 0907026776
Nguyễn Võ Nhật Thu - ENENIU20147 - 0947800115
Ngô Trần Thủy Vy - BABAWE19113 - 0914141152
Nguyễn Ngọc Gia Linh - EVEVIU18073 - 0912952080
A11302Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Võ Nhật ThuENENIU201478300003000097500000Bùi Sơn Quỳnh - BEBEIU19025 - 0907026776
Nguyễn Võ Nhật Thu - ENENIU20147 - 0947800115
Ngô Trần Thủy Vy - BABAWE19113 - 0914141152
Nguyễn Ngọc Gia Linh - EVEVIU18073 - 0912952080
A11302Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Trần Thủy VyBABAWE191138300003000097500000Bùi Sơn Quỳnh - BEBEIU19025 - 0907026776
Nguyễn Võ Nhật Thu - ENENIU20147 - 0947800115
Ngô Trần Thủy Vy - BABAWE19113 - 0914141152
Nguyễn Ngọc Gia Linh - EVEVIU18073 - 0912952080
A11302Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Ngọc Gia LinhEVEVIU180738300003000097500000Bùi Sơn Quỳnh - BEBEIU19025 - 0907026776
Nguyễn Võ Nhật Thu - ENENIU20147 - 0947800115
Ngô Trần Thủy Vy - BABAWE19113 - 0914141152
Nguyễn Ngọc Gia Linh - EVEVIU18073 - 0912952080
A11303Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trương Ngọc HânBTFTIU200148300003000097500000Trương Ngọc Hân - BTFTIU20014 - 0949684199
Lê Ngọc Minh Hạnh - ENENIU20169 - 0967501284
Nguyễn uyên minh - BTBTIU20191 - 0905709497
Nguyễn Vũ Quỳnh Như - IELSIU18243 - 0336598046
A11303Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU201698300003000097500000Trương Ngọc Hân - BTFTIU20014 - 0949684199
Lê Ngọc Minh Hạnh - ENENIU20169 - 0967501284
Nguyễn uyên minh - BTBTIU20191 - 0905709497
Nguyễn Vũ Quỳnh Như - IELSIU18243 - 0336598046
A11303Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn uyên minhBTBTIU201918300003000097500000Trương Ngọc Hân - BTFTIU20014 - 0949684199
Lê Ngọc Minh Hạnh - ENENIU20169 - 0967501284
Nguyễn uyên minh - BTBTIU20191 - 0905709497
Nguyễn Vũ Quỳnh Như - IELSIU18243 - 0336598046
A11303Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Vũ Quỳnh NhưIELSIU182438300003000097500000Trương Ngọc Hân - BTFTIU20014 - 0949684199
Lê Ngọc Minh Hạnh - ENENIU20169 - 0967501284
Nguyễn uyên minh - BTBTIU20191 - 0905709497
Nguyễn Vũ Quỳnh Như - IELSIU18243 - 0336598046
A11304Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thị Kiều OanhBAACIU200758300003000097500000Trần Thị Kiều Oanh - BAACIU20075 - 0968182127
Trần Thị Thanh Hương - BABAIU20501 - 0886806501
Nguyễn Thị Hoài Liên - IELSIU19038 - 0915638331
Khiếu Ngọc Quế Anh - BABANS20012 - 0967397067
A11304Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thị Thanh HươngBABAIU205018300003000097500000Trần Thị Kiều Oanh - BAACIU20075 - 0968182127
Trần Thị Thanh Hương - BABAIU20501 - 0886806501
Nguyễn Thị Hoài Liên - IELSIU19038 - 0915638331
Khiếu Ngọc Quế Anh - BABANS20012 - 0967397067
A11304Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Hoài LiênIELSIU190388300003000097500000Trần Thị Kiều Oanh - BAACIU20075 - 0968182127
Trần Thị Thanh Hương - BABAIU20501 - 0886806501
Nguyễn Thị Hoài Liên - IELSIU19038 - 0915638331
Khiếu Ngọc Quế Anh - BABANS20012 - 0967397067
A11304Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Khiếu Ngọc Quế AnhBABANS200128300003000097500000Trần Thị Kiều Oanh - BAACIU20075 - 0968182127
Trần Thị Thanh Hương - BABAIU20501 - 0886806501
Nguyễn Thị Hoài Liên - IELSIU19038 - 0915638331
Khiếu Ngọc Quế Anh - BABANS20012 - 0967397067
A11305Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trịnh Quỳnh HươngIELSIU180478300003000097500000Trịnh Quỳnh Hương - IELSIU18047 - 0792897286
Nguyễn Hoàng Nhật Hà - BABAUH19036 - 0798038268
Vũ Hoàng Trinh - IEIEIU19074 - 0792008314
Đoàn Lưu Kim Ngân - IELSIU19211 - 0933992625
A11305Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng Nhật HàBABAUH190368300003000097500000Trịnh Quỳnh Hương - IELSIU18047 - 0792897286
Nguyễn Hoàng Nhật Hà - BABAUH19036 - 0798038268
Vũ Hoàng Trinh - IEIEIU19074 - 0792008314
Đoàn Lưu Kim Ngân - IELSIU19211 - 0933992625
A11305Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Vũ Hoàng TrinhIEIEIU190748300003000097500000Trịnh Quỳnh Hương - IELSIU18047 - 0792897286
Nguyễn Hoàng Nhật Hà - BABAUH19036 - 0798038268
Vũ Hoàng Trinh - IEIEIU19074 - 0792008314
Đoàn Lưu Kim Ngân - IELSIU19211 - 0933992625
A11305Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đoàn Lưu Kim NgânIELSIU192118300003000097500000Trịnh Quỳnh Hương - IELSIU18047 - 0792897286
Nguyễn Hoàng Nhật Hà - BABAUH19036 - 0798038268
Vũ Hoàng Trinh - IEIEIU19074 - 0792008314
Đoàn Lưu Kim Ngân - IELSIU19211 - 0933992625
A11306Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Thị Thuý HằngBAFNIU202878300003000097500000Lê Thị Thuý Hằng - BAFNIU20287 - 0913847650
Lê Tuệ Mỹ - BABAWE18217 - 0901262127
Biện Thị Thu Ngân - BABAWE18439 - 0944530642
Lê Ngọc Quỳnh - BABAWE18268 - 0942667809
A11306Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Tuệ MỹBABAWE182178300003000097500000Lê Thị Thuý Hằng - BAFNIU20287 - 0913847650
Lê Tuệ Mỹ - BABAWE18217 - 0901262127
Biện Thị Thu Ngân - BABAWE18439 - 0944530642
Lê Ngọc Quỳnh - BABAWE18268 - 0942667809
A11306Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Biện Thị Thu NgânBABAWE184398300003000097500000Lê Thị Thuý Hằng - BAFNIU20287 - 0913847650
Lê Tuệ Mỹ - BABAWE18217 - 0901262127
Biện Thị Thu Ngân - BABAWE18439 - 0944530642
Lê Ngọc Quỳnh - BABAWE18268 - 0942667809
A11306Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Ngọc QuỳnhBABAWE182688300003000097500000Lê Thị Thuý Hằng - BAFNIU20287 - 0913847650
Lê Tuệ Mỹ - BABAWE18217 - 0901262127
Biện Thị Thu Ngân - BABAWE18439 - 0944530642
Lê Ngọc Quỳnh - BABAWE18268 - 0942667809
A11307Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phan Tuệ NhưIELSIU190568300003000097500000Phan Tuệ Như - IELSIU19056 - 0706717831
Nguyễn Thị Thu Hiền - BABAWE20055 - 0911667805
Lê Châu Trúc Giang - BAFNIU21434 - 0829870887
Võ Ngọc Phương Linh - BAFNIU21482 - 0982199720
A11307Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE200558300003000097500000Phan Tuệ Như - IELSIU19056 - 0706717831
Nguyễn Thị Thu Hiền - BABAWE20055 - 0911667805
Lê Châu Trúc Giang - BAFNIU21434 - 0829870887
Võ Ngọc Phương Linh - BAFNIU21482 - 0982199720
A11307Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Châu Trúc GiangBAFNIU214348300001000006000010000097730000Phan Tuệ Như - IELSIU19056 - 0706717831
Nguyễn Thị Thu Hiền - BABAWE20055 - 0911667805
Lê Châu Trúc Giang - BAFNIU21434 - 0829870887
Võ Ngọc Phương Linh - BAFNIU21482 - 0982199720
A11307Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Ngọc Phương LinhBAFNIU214828300001000006000010000097730000Phan Tuệ Như - IELSIU19056 - 0706717831
Nguyễn Thị Thu Hiền - BABAWE20055 - 0911667805
Lê Châu Trúc Giang - BAFNIU21434 - 0829870887
Võ Ngọc Phương Linh - BAFNIU21482 - 0982199720
A11308Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Đinh Thanh TrúcMAMAIU190168300003000097500000Phạm Đinh Thanh Trúc - MAMAIU19016 - 0398845721
Nguyễn Trương Phi Giao - BABAWE19003 - 0935903877
Bùi Nguyễn Linh Chi - ENENIU19004 - 0939404238
Nguyễn Trần Khánh Linh - IELSIU18067 - 0914676603
A11308Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trương Phi GiaoBABAWE190038300003000097500000Phạm Đinh Thanh Trúc - MAMAIU19016 - 0398845721
Nguyễn Trương Phi Giao - BABAWE19003 - 0935903877
Bùi Nguyễn Linh Chi - ENENIU19004 - 0939404238
Nguyễn Trần Khánh Linh - IELSIU18067 - 0914676603
A11308Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Nguyễn Linh ChiENENIU190048300003000097500000Phạm Đinh Thanh Trúc - MAMAIU19016 - 0398845721
Nguyễn Trương Phi Giao - BABAWE19003 - 0935903877
Bùi Nguyễn Linh Chi - ENENIU19004 - 0939404238
Nguyễn Trần Khánh Linh - IELSIU18067 - 0914676603
A11308Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trần Khánh LinhIELSIU180678300003000097500000Phạm Đinh Thanh Trúc - MAMAIU19016 - 0398845721
Nguyễn Trương Phi Giao - BABAWE19003 - 0935903877
Bùi Nguyễn Linh Chi - ENENIU19004 - 0939404238
Nguyễn Trần Khánh Linh - IELSIU18067 - 0914676603
A11309Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần ngọc anh thưIELSIU204258300003000097500000Trần ngọc anh thư - IELSIU20425 - 0918916922
Lê Bá Khánh Ngọc - BTFTIU18074 - 0898151612
Nguyễn Phương Linh - BAFNIU18273 - 0843583579
Lê Khánh Tâm - EVEVIU18050 - 0857632098
A11309Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU180748300003000097500000Trần ngọc anh thư - IELSIU20425 - 0918916922
Lê Bá Khánh Ngọc - BTFTIU18074 - 0898151612
Nguyễn Phương Linh - BAFNIU18273 - 0843583579
Lê Khánh Tâm - EVEVIU18050 - 0857632098
A11309Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Phương LinhBAFNIU182738300003000097500000Trần ngọc anh thư - IELSIU20425 - 0918916922
Lê Bá Khánh Ngọc - BTFTIU18074 - 0898151612
Nguyễn Phương Linh - BAFNIU18273 - 0843583579
Lê Khánh Tâm - EVEVIU18050 - 0857632098
A11309Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Khánh TâmEVEVIU180508300003000097500000Trần ngọc anh thư - IELSIU20425 - 0918916922
Lê Bá Khánh Ngọc - BTFTIU18074 - 0898151612
Nguyễn Phương Linh - BAFNIU18273 - 0843583579
Lê Khánh Tâm - EVEVIU18050 - 0857632098
A11310Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đoàn Lê Quỳnh ChiIELSIU212678300001000006000010000097730000Đoàn Lê Quỳnh Chi - IELSIU21267 - 0843473306
Lê Thị Quỳnh Giang - BAACIU21064 - 0348756315
Phạm Ngọc Xuân Mai - IELSIU18075 - 0705004567
Võ Hà Nhi - BABAIU19072 - 0942057056
A11310Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Thị Quỳnh GiangBAACIU210648300001000006000010000097730000Đoàn Lê Quỳnh Chi - IELSIU21267 - 0843473306
Lê Thị Quỳnh Giang - BAACIU21064 - 0348756315
Phạm Ngọc Xuân Mai - IELSIU18075 - 0705004567
Võ Hà Nhi - BABAIU19072 - 0942057056
A11310Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Ngọc Xuân MaiIELSIU180758300003000097500000Đoàn Lê Quỳnh Chi - IELSIU21267 - 0843473306
Lê Thị Quỳnh Giang - BAACIU21064 - 0348756315
Phạm Ngọc Xuân Mai - IELSIU18075 - 0705004567
Võ Hà Nhi - BABAIU19072 - 0942057056
A11310Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Hà NhiBABAIU190728300003000097500000Đoàn Lê Quỳnh Chi - IELSIU21267 - 0843473306
Lê Thị Quỳnh Giang - BAACIU21064 - 0348756315
Phạm Ngọc Xuân Mai - IELSIU18075 - 0705004567
Võ Hà Nhi - BABAIU19072 - 0942057056
A11312Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hồng Xuân NghiBABAIU181308300003000097500000Nguyễn Hồng Xuân Nghi - BABAIU18130 - 0981602754
Lê Minh Quỳnh Chi - BABAWE18585 - 0816190337
Đặng Thị Bảo Ngọc - IEIEIU20069 - 0979350871
Phạm Nguyễn Hoài Thương - IEIEIU21008 - 0888709819
A11312Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Minh Quỳnh ChiBABAWE185858300003000097500000Nguyễn Hồng Xuân Nghi - BABAIU18130 - 0981602754
Lê Minh Quỳnh Chi - BABAWE18585 - 0816190337
Đặng Thị Bảo Ngọc - IEIEIU20069 - 0979350871
Phạm Nguyễn Hoài Thương - IEIEIU21008 - 0888709819
A11312Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Thị Bảo NgọcIEIEIU200698300003000097500000Nguyễn Hồng Xuân Nghi - BABAIU18130 - 0981602754
Lê Minh Quỳnh Chi - BABAWE18585 - 0816190337
Đặng Thị Bảo Ngọc - IEIEIU20069 - 0979350871
Phạm Nguyễn Hoài Thương - IEIEIU21008 - 0888709819
A11312Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU210088300001000006000010000097730000Nguyễn Hồng Xuân Nghi - BABAIU18130 - 0981602754
Lê Minh Quỳnh Chi - BABAWE18585 - 0816190337
Đặng Thị Bảo Ngọc - IEIEIU20069 - 0979350871
Phạm Nguyễn Hoài Thương - IEIEIU21008 - 0888709819
A11313Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Ngọc Minh AnhBAFNIU180148300003000097500000Phạm Ngọc Minh Anh - BAFNIU18014 - 0979350871
Cao Sang - BTBTIU18324 - 0949567789
Nguyễn Thị Phương Khanh - BTFTIU18186 - 0916046552
Lại Khánh Huyền - BAFNIU21455 - 0888709819
A11313Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Cao SangBTBTIU183248300003000097500000Phạm Ngọc Minh Anh - BAFNIU18014 - 0979350871
Cao Sang - BTBTIU18324 - 0949567789
Nguyễn Thị Phương Khanh - BTFTIU18186 - 0916046552
Lại Khánh Huyền - BAFNIU21455 - 0888709819
A11313Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU181868300003000097500000Phạm Ngọc Minh Anh - BAFNIU18014 - 0979350871
Cao Sang - BTBTIU18324 - 0949567789
Nguyễn Thị Phương Khanh - BTFTIU18186 - 0916046552
Lại Khánh Huyền - BAFNIU21455 - 0888709819
A11313Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lại Khánh HuyềnBAFNIU214558300001000006000010000097730000Phạm Ngọc Minh Anh - BAFNIU18014 - 0979350871
Cao Sang - BTBTIU18324 - 0949567789
Nguyễn Thị Phương Khanh - BTFTIU18186 - 0916046552
Lại Khánh Huyền - BAFNIU21455 - 0888709819
A11314Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
NGUYỄN HOÀNG CẦMBEBEIU211778300001000006000010000097730000NGUYỄN HOÀNG CẦM - BEBEIU21177 - 0913990672
Nguyễn Ngọc Huyền - BTBCIU19007 - 0947990166
Lê Võ Hồng Lam - IELSIU20338 - 0777795746
Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài - IELSIU19158 - 0812654754
A11314Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Ngọc HuyềnBTBCIU190078300003000097500000NGUYỄN HOÀNG CẦM - BEBEIU21177 - 0913990672
Nguyễn Ngọc Huyền - BTBCIU19007 - 0947990166
Lê Võ Hồng Lam - IELSIU20338 - 0777795746
Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài - IELSIU19158 - 0812654754
A11314Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Võ Hồng LamIELSIU203388300003000097500000NGUYỄN HOÀNG CẦM - BEBEIU21177 - 0913990672
Nguyễn Ngọc Huyền - BTBCIU19007 - 0947990166
Lê Võ Hồng Lam - IELSIU20338 - 0777795746
Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài - IELSIU19158 - 0812654754
A11314Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng Ngọc HoàiIELSIU191588300003000097500000NGUYỄN HOÀNG CẦM - BEBEIU21177 - 0913990672
Nguyễn Ngọc Huyền - BTBCIU19007 - 0947990166
Lê Võ Hồng Lam - IELSIU20338 - 0777795746
Nguyễn Hoàng Ngọc Hoài - IELSIU19158 - 0812654754
A11315Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thị Hồng Ngọc BTCEIU211058300001000006000010000097730000Phạm Thị Hồng Ngọc - BTCEIU21105 - 0911528738
Nguyễn Ngọc Ngân Tâm - BTBTWE21058 - 0834335709
Trần Thị Quỳnh Nhi - BABAUH20005 - 0343799817
Nguyễn thị kim chi - BABAWE19295 - 0833364678
A11315Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Ngọc Ngân TâmBTBTWE210588300001000006000010000097730000Phạm Thị Hồng Ngọc - BTCEIU21105 - 0911528738
Nguyễn Ngọc Ngân Tâm - BTBTWE21058 - 0834335709
Trần Thị Quỳnh Nhi - BABAUH20005 - 0343799817
Nguyễn thị kim chi - BABAWE19295 - 0833364678
A11315Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thị Quỳnh NhiBABAUH200058300003000097500000Phạm Thị Hồng Ngọc - BTCEIU21105 - 0911528738
Nguyễn Ngọc Ngân Tâm - BTBTWE21058 - 0834335709
Trần Thị Quỳnh Nhi - BABAUH20005 - 0343799817
Nguyễn thị kim chi - BABAWE19295 - 0833364678
A11315Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn thị kim chiBABAWE192958300003000097500000Phạm Thị Hồng Ngọc - BTCEIU21105 - 0911528738
Nguyễn Ngọc Ngân Tâm - BTBTWE21058 - 0834335709
Trần Thị Quỳnh Nhi - BABAUH20005 - 0343799817
Nguyễn thị kim chi - BABAWE19295 - 0833364678
A11316Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Thế Thiên NgânBTBTIU201988300003000097500000Lê Thế Thiên Ngân - BTBTIU20198 - 0834719629
Trần Nguyễn Hồng Ngọc - ENENWE20032 - 0913367422
Hứa Khả Quân - BABAIU20403 - 0979803558
Nguyễn Kiều Anh - BABAIU20369 - 0961056117
A11316Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Nguyễn Hồng NgọcENENWE200328300003000097500000Lê Thế Thiên Ngân - BTBTIU20198 - 0834719629
Trần Nguyễn Hồng Ngọc - ENENWE20032 - 0913367422
Hứa Khả Quân - BABAIU20403 - 0979803558
Nguyễn Kiều Anh - BABAIU20369 - 0961056117
A11316Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hứa Khả QuânBABAIU204038300003000097500000Lê Thế Thiên Ngân - BTBTIU20198 - 0834719629
Trần Nguyễn Hồng Ngọc - ENENWE20032 - 0913367422
Hứa Khả Quân - BABAIU20403 - 0979803558
Nguyễn Kiều Anh - BABAIU20369 - 0961056117
A11316Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Kiều AnhBABAIU203698300003000097500000Lê Thế Thiên Ngân - BTBTIU20198 - 0834719629
Trần Nguyễn Hồng Ngọc - ENENWE20032 - 0913367422
Hứa Khả Quân - BABAIU20403 - 0979803558
Nguyễn Kiều Anh - BABAIU20369 - 0961056117
A11317Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Ngô Thị Khánh UyênIELSIU190908300003000097500000Ngô Thị Khánh Uyên - IELSIU19090 - 0385043699
Phạm Thị Kiều Trinh - IELSIU18161 - 0964185584
Hoàng Minh Tuyền - IELSIU18168 - 0962961062
Đặng Thảo Vân Anh - BABAIU18016 - 0828881290
A11317Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thị Kiều TrinhIELSIU181618300003000097500000Ngô Thị Khánh Uyên - IELSIU19090 - 0385043699
Phạm Thị Kiều Trinh - IELSIU18161 - 0964185584
Hoàng Minh Tuyền - IELSIU18168 - 0962961062
Đặng Thảo Vân Anh - BABAIU18016 - 0828881290
A11317Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hoàng Minh TuyềnIELSIU181688300003000097500000Ngô Thị Khánh Uyên - IELSIU19090 - 0385043699
Phạm Thị Kiều Trinh - IELSIU18161 - 0964185584
Hoàng Minh Tuyền - IELSIU18168 - 0962961062
Đặng Thảo Vân Anh - BABAIU18016 - 0828881290
A11317Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đặng Thảo Vân AnhBABAIU180168300003000097500000Ngô Thị Khánh Uyên - IELSIU19090 - 0385043699
Phạm Thị Kiều Trinh - IELSIU18161 - 0964185584
Hoàng Minh Tuyền - IELSIU18168 - 0962961062
Đặng Thảo Vân Anh - BABAIU18016 - 0828881290
A11402Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hoàng Thị Quỳnh DungIELSIU212788300001000006000010000097730000Hoàng Thị Quỳnh Dung - IELSIU21278 - 0986117533
Trần Thanh Lam - IELSIU21209 - 0977711404
Nhữ Thu Hà - BAFNIU19010 - 0949362953
Phạm Thảo Duyên - IELSIU19016 - 0707979386
A11402Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thanh LamIELSIU212098300001000006000010000097730000Hoàng Thị Quỳnh Dung - IELSIU21278 - 0986117533
Trần Thanh Lam - IELSIU21209 - 0977711404
Nhữ Thu Hà - BAFNIU19010 - 0949362953
Phạm Thảo Duyên - IELSIU19016 - 0707979386
A11402Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nhữ Thu HàBAFNIU190108300003000097500000Hoàng Thị Quỳnh Dung - IELSIU21278 - 0986117533
Trần Thanh Lam - IELSIU21209 - 0977711404
Nhữ Thu Hà - BAFNIU19010 - 0949362953
Phạm Thảo Duyên - IELSIU19016 - 0707979386
A11402Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thảo DuyênIELSIU190168300003000097500000Hoàng Thị Quỳnh Dung - IELSIU21278 - 0986117533
Trần Thanh Lam - IELSIU21209 - 0977711404
Nhữ Thu Hà - BAFNIU19010 - 0949362953
Phạm Thảo Duyên - IELSIU19016 - 0707979386
A11403Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Bảo NgọcBAACIU200348300003000097500000Võ Bảo Ngọc - BAACIU20034 - 0987419655
Phạm Thị Thành Mỹ - BABAWE20094 - 0937535606
A11403Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thị Thành MỹBABAWE200948300003000097500000Võ Bảo Ngọc - BAACIU20034 - 0987419655
Phạm Thị Thành Mỹ - BABAWE20094 - 0937535606
Phạm Huỳnh Anh Thy - BAFNIU21593 - 0916696163
Lê Nguyễn Bảo Anh - BEBEIU21185 - 0907133835
A11403Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Huỳnh Anh ThyBAFNIU215938300001000006000010000097730000Võ Bảo Ngọc - BAACIU20034 - 0987419655
Phạm Thị Thành Mỹ - BABAWE20094 - 0937535606
Phạm Huỳnh Anh Thy - BAFNIU21593 - 0916696163
Lê Nguyễn Bảo Anh - BEBEIU21185 - 0907133835
A11403Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Nguyễn Bảo Anh BEBEIU211858300001000006000010000097730000Võ Bảo Ngọc - BAACIU20034 - 0987419655
Phạm Thị Thành Mỹ - BABAWE20094 - 0937535606
Phạm Huỳnh Anh Thy - BAFNIU21593 - 0916696163
Lê Nguyễn Bảo Anh - BEBEIU21185 - 0907133835
A11404Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU215198300001000006000010000097730000Bùi Đào Phương Thảo - BABAIU21519 - 0762799699
PHẠM THỊ TUYẾT MAI - BAACIU21190 - 0362672206
Nguyễn Phạm Lê Ngọc - BAFNIU21511 - 0349298849
Nguyễn Thanh Thuyết - BAACIU21204 - 0937423962
A11404Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
PHẠM THỊ TUYẾT MAIBAACIU211908300001000006000010000097730000Bùi Đào Phương Thảo - BABAIU21519 - 0762799699
PHẠM THỊ TUYẾT MAI - BAACIU21190 - 0362672206
Nguyễn Phạm Lê Ngọc - BAFNIU21511 - 0349298849
Nguyễn Thanh Thuyết - BAACIU21204 - 0937423962
A11404Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU215118300001000006000010000097730000Bùi Đào Phương Thảo - BABAIU21519 - 0762799699
PHẠM THỊ TUYẾT MAI - BAACIU21190 - 0362672206
Nguyễn Phạm Lê Ngọc - BAFNIU21511 - 0349298849
Nguyễn Thanh Thuyết - BAACIU21204 - 0937423962
A11404Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thanh ThuyếtBAACIU212048300001000006000010000097730000Bùi Đào Phương Thảo - BABAIU21519 - 0762799699
PHẠM THỊ TUYẾT MAI - BAACIU21190 - 0362672206
Nguyễn Phạm Lê Ngọc - BAFNIU21511 - 0349298849
Nguyễn Thanh Thuyết - BAACIU21204 - 0937423962
A11405Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Mai HươngBABAIU214058300001000006000010000097730000Nguyễn Mai Hương - BABAIU21405 - 0762751317
Đinh Tường Ngân - ITITIU21252 - 0949998759
Nguyễn Thị Hằng Nga - BABAIU21243 - 0925280590
Nguyễn Ngọc Phương Vy - BAFNIU21154 - 0945770767
A11405Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đinh Tường NgânITITIU212528300001000006000010000097730000Nguyễn Mai Hương - BABAIU21405 - 0762751317
Đinh Tường Ngân - ITITIU21252 - 0949998759
Nguyễn Thị Hằng Nga - BABAIU21243 - 0925280590
Nguyễn Ngọc Phương Vy - BAFNIU21154 - 0945770767
A11405Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Hằng NgaBABAIU212438300001000006000010000097730000Nguyễn Mai Hương - BABAIU21405 - 0762751317
Đinh Tường Ngân - ITITIU21252 - 0949998759
Nguyễn Thị Hằng Nga - BABAIU21243 - 0925280590
Nguyễn Ngọc Phương Vy - BAFNIU21154 - 0945770767
A11405Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Ngọc Phương VyBAFNIU211548300001000006000010000097730000Nguyễn Mai Hương - BABAIU21405 - 0762751317
Đinh Tường Ngân - ITITIU21252 - 0949998759
Nguyễn Thị Hằng Nga - BABAIU21243 - 0925280590
Nguyễn Ngọc Phương Vy - BAFNIU21154 - 0945770767
A11406Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh Khánh LinhBEBEIU212338300001000006000010000097730000Huỳnh Khánh Linh - BEBEIU21233 - 0937904163
Lê Phương Nhã An - BABAIU21320 - 0903555859
Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BAFNIU21595 - 0948435812
Trương Trần Phương Uyên - BTFTIU20104 - 0964548105
A11406Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Phương Nhã AnBABAIU213208300001000006000010000097730000Huỳnh Khánh Linh - BEBEIU21233 - 0937904163
Lê Phương Nhã An - BABAIU21320 - 0903555859
Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BAFNIU21595 - 0948435812
Trương Trần Phương Uyên - BTFTIU20104 - 0964548105
A11406Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Mỹ TiênBAFNIU215958300001000006000010000097730000Huỳnh Khánh Linh - BEBEIU21233 - 0937904163
Lê Phương Nhã An - BABAIU21320 - 0903555859
Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BAFNIU21595 - 0948435812
Trương Trần Phương Uyên - BTFTIU20104 - 0964548105
A11406Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trương Trần Phương UyênBTFTIU201048300003000097500000Huỳnh Khánh Linh - BEBEIU21233 - 0937904163
Lê Phương Nhã An - BABAIU21320 - 0903555859
Nguyễn Thị Mỹ Tiên - BAFNIU21595 - 0948435812
Trương Trần Phương Uyên - BTFTIU20104 - 0964548105
A11407Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Mai Phương LyBABAIU214418300001000006000010000097730000Mai Phương Ly - BABAIU21441 - 0935169821
Trần Quỳnh Hương - BABAUH18038 - 0972470810
Huỳnh Thị Mỹ Anh - BAACIU20016 - 0823793392
Trần Phương Uyên - BABAIU20172 - 0969264438
A11407Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Quỳnh HươngBABAUH180388300003000097500000Mai Phương Ly - BABAIU21441 - 0935169821
Trần Quỳnh Hương - BABAUH18038 - 0972470810
Huỳnh Thị Mỹ Anh - BAACIU20016 - 0823793392
Trần Phương Uyên - BABAIU20172 - 0969264438
A11407Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh Thị Mỹ AnhBAACIU200168300003000097500000Mai Phương Ly - BABAIU21441 - 0935169821
Trần Quỳnh Hương - BABAUH18038 - 0972470810
Huỳnh Thị Mỹ Anh - BAACIU20016 - 0823793392
Trần Phương Uyên - BABAIU20172 - 0969264438
A11407Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Phương UyênBABAIU201728300003000097500000Mai Phương Ly - BABAIU21441 - 0935169821
Trần Quỳnh Hương - BABAUH18038 - 0972470810
Huỳnh Thị Mỹ Anh - BAACIU20016 - 0823793392
Trần Phương Uyên - BABAIU20172 - 0969264438
A11408Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU211538300001000006000010000097730000Nguyễn Lê Phương Anh - ITITIU21153 - 0913397956
Nguyễn Thị Thanh Trúc - BABAIU21565 - 0947690954
Nguyễn Xuân Hồng Anh - BABAIU21086 - 0364331497
Trần Nguyễn Phương Nhi - BABAIU21481 - 0911306019
A11408Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Thanh TrúcBABAIU215658300001000006000010000097730000Nguyễn Lê Phương Anh - ITITIU21153 - 0913397956
Nguyễn Thị Thanh Trúc - BABAIU21565 - 0947690954
Nguyễn Xuân Hồng Anh - BABAIU21086 - 0364331497
Trần Nguyễn Phương Nhi - BABAIU21481 - 0911306019
A11408Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Xuân Hồng AnhBABAIU210868300001000006000010000097730000Nguyễn Lê Phương Anh - ITITIU21153 - 0913397956
Nguyễn Thị Thanh Trúc - BABAIU21565 - 0947690954
Nguyễn Xuân Hồng Anh - BABAIU21086 - 0364331497
Trần Nguyễn Phương Nhi - BABAIU21481 - 0911306019
A11408Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Nguyễn Phương NhiBABAIU214818300001000006000010000097730000Nguyễn Lê Phương Anh - ITITIU21153 - 0913397956
Nguyễn Thị Thanh Trúc - BABAIU21565 - 0947690954
Nguyễn Xuân Hồng Anh - BABAIU21086 - 0364331497
Trần Nguyễn Phương Nhi - BABAIU21481 - 0911306019
A11409Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Ngọc AnhBABAIU210888300001000006000010000097730000Nguyễn Thị Ngọc Anh - BABAIU21088 - 0382920168
Phạm Thảo Vy - BABAWE19018 - 0824676207
Trịnh Xuân Trang - ENENIU20052 - 0941135604
Trương Thiên Trang - ENENWE21418 - 0356797772
A11409Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thảo VyBABAWE190188300003000097500000Nguyễn Thị Ngọc Anh - BABAIU21088 - 0382920168
Phạm Thảo Vy - BABAWE19018 - 0824676207
Trịnh Xuân Trang - ENENIU20052 - 0941135604
Trương Thiên Trang - ENENWE21418 - 0356797772
A11409Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trịnh Xuân TrangENENIU200528300003000097500000Nguyễn Thị Ngọc Anh - BABAIU21088 - 0382920168
Phạm Thảo Vy - BABAWE19018 - 0824676207
Trịnh Xuân Trang - ENENIU20052 - 0941135604
Trương Thiên Trang - ENENWE21418 - 0356797772
A11409Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trương Thiên TrangENENWE214188300001000006000010000097730000Nguyễn Thị Ngọc Anh - BABAIU21088 - 0382920168
Phạm Thảo Vy - BABAWE19018 - 0824676207
Trịnh Xuân Trang - ENENIU20052 - 0941135604
Trương Thiên Trang - ENENWE21418 - 0356797772
A11410Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Huỳnh GiangENENIU201418300003000097500000Huỳnh Giang - ENENIU20141 - 0932938476
Nguyễn Huỳnh Trúc Quân - BEBEIU20238 - 0945276497
Phan Thị Tuyết Nhi - ENENWE20042 - 0938843288
Nguyễn Thị Phương Hồng - ENENIU20089 - 0366047361
A11410Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Huỳnh Trúc QuânBEBEIU202388300003000097500000Huỳnh Giang - ENENIU20141 - 0932938476
Nguyễn Huỳnh Trúc Quân - BEBEIU20238 - 0945276497
Phan Thị Tuyết Nhi - ENENWE20042 - 0938843288
Nguyễn Thị Phương Hồng - ENENIU20089 - 0366047361
A11410Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phan Thị Tuyết NhiENENWE200428300003000097500000Huỳnh Giang - ENENIU20141 - 0932938476
Nguyễn Huỳnh Trúc Quân - BEBEIU20238 - 0945276497
Phan Thị Tuyết Nhi - ENENWE20042 - 0938843288
Nguyễn Thị Phương Hồng - ENENIU20089 - 0366047361
A11410Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Phương HồngENENIU200898300003000097500000Huỳnh Giang - ENENIU20141 - 0932938476
Nguyễn Huỳnh Trúc Quân - BEBEIU20238 - 0945276497
Phan Thị Tuyết Nhi - ENENWE20042 - 0938843288
Nguyễn Thị Phương Hồng - ENENIU20089 - 0366047361
A11412Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đỗ Vũ My AnIELSIU210038300001000006000010000097730000Đỗ Vũ My An - IELSIU21003 - 0827290903
Lê Hồng My - BEBEIU21085 - 0362933258
Đinh Bùi Khánh Linh - BEBEIU21152 - 0968507361
Phạm Kim Ngân - IELSIU21215 - 0799768359
A11412Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Lê Hồng MyBEBEIU210858300001000006000010000097730000Đỗ Vũ My An - IELSIU21003 - 0827290903
Lê Hồng My - BEBEIU21085 - 0362933258
Đinh Bùi Khánh Linh - BEBEIU21152 - 0968507361
Phạm Kim Ngân - IELSIU21215 - 0799768359
A11412Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU211528300001000006000010000097730000Đỗ Vũ My An - IELSIU21003 - 0827290903
Lê Hồng My - BEBEIU21085 - 0362933258
Đinh Bùi Khánh Linh - BEBEIU21152 - 0968507361
Phạm Kim Ngân - IELSIU21215 - 0799768359
A11412Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Kim NgânIELSIU212158300001000006000010000097730000Đỗ Vũ My An - IELSIU21003 - 0827290903
Lê Hồng My - BEBEIU21085 - 0362933258
Đinh Bùi Khánh Linh - BEBEIU21152 - 0968507361
Phạm Kim Ngân - IELSIU21215 - 0799768359
A11413Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Thị Hồng NhungBEBEIU211008300001000006000010000097730000Võ Thị Hồng Nhung - BEBEIU21100 - 0339004300
Nguyễn Thị Phương Thảo - ITITIU21314 - 0989013804
Nguyễn Hoàng Dung - BTBCIU19002 - 0919589232
Hồ Nguyệt Ánh - BABAIU19012 - 0941436733
A11413Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Thị Phương ThảoITITIU213148300001000006000010000097730000Võ Thị Hồng Nhung - BEBEIU21100 - 0339004300
Nguyễn Thị Phương Thảo - ITITIU21314 - 0989013804
Nguyễn Hoàng Dung - BTBCIU19002 - 0919589232
Hồ Nguyệt Ánh - BABAIU19012 - 0941436733
A11413Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU190028300003000097500000Võ Thị Hồng Nhung - BEBEIU21100 - 0339004300
Nguyễn Thị Phương Thảo - ITITIU21314 - 0989013804
Nguyễn Hoàng Dung - BTBCIU19002 - 0919589232
Hồ Nguyệt Ánh - BABAIU19012 - 0941436733
A11413Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hồ Nguyệt ÁnhBABAIU190128300003000097500000Võ Thị Hồng Nhung - BEBEIU21100 - 0339004300
Nguyễn Thị Phương Thảo - ITITIU21314 - 0989013804
Nguyễn Hoàng Dung - BTBCIU19002 - 0919589232
Hồ Nguyệt Ánh - BABAIU19012 - 0941436733
A11414Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Bùi Thị Ngọc ChâuBABAIU213588300001000006000010000097730000Bùi Thị Ngọc Châu - BABAIU21358 - 0901441806
HÀ VĂN UYỂN NHI - ITCSIU21095 - 0907933377
Nguyễn Anh Thư - BABAIU21533 - 0356745666
Võ Trần Khánh Quỳnh - ITITIU21024 - 0933246109
A11414Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
HÀ VĂN UYỂN NHIITCSIU210958300001000006000010000097730000Bùi Thị Ngọc Châu - BABAIU21358 - 0901441806
HÀ VĂN UYỂN NHI - ITCSIU21095 - 0907933377
Nguyễn Anh Thư - BABAIU21533 - 0356745666
Võ Trần Khánh Quỳnh - ITITIU21024 - 0933246109
A11414Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Anh ThưBABAIU215338300001000006000010000097730000Bùi Thị Ngọc Châu - BABAIU21358 - 0901441806
HÀ VĂN UYỂN NHI - ITCSIU21095 - 0907933377
Nguyễn Anh Thư - BABAIU21533 - 0356745666
Võ Trần Khánh Quỳnh - ITITIU21024 - 0933246109
A11414Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Võ Trần Khánh QuỳnhITITIU210248300001000006000010000097730000Bùi Thị Ngọc Châu - BABAIU21358 - 0901441806
HÀ VĂN UYỂN NHI - ITCSIU21095 - 0907933377
Nguyễn Anh Thư - BABAIU21533 - 0356745666
Võ Trần Khánh Quỳnh - ITITIU21024 - 0933246109
A11415Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Huỳnh Ngọc QuếIEIEIU180738300003000097500000Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế - IEIEIU18073 - 0963228006
Đào Thị Hạnh Xuân - IELSIU20222 - 0836465476
Trần Thị Thanh Tâm - ITDSIU18050 - 0819993131
Nguyễn Phương Minh Ngọc - ITDSIU18045 - 0946231690
A11415Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Đào Thị Hạnh XuânIELSIU202228300003000097500000Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế - IEIEIU18073 - 0963228006
Đào Thị Hạnh Xuân - IELSIU20222 - 0836465476
Trần Thị Thanh Tâm - ITDSIU18050 - 0819993131
Nguyễn Phương Minh Ngọc - ITDSIU18045 - 0946231690
A11415Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Thị Thanh TâmITDSIU180508300003000097500000Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế - IEIEIU18073 - 0963228006
Đào Thị Hạnh Xuân - IELSIU20222 - 0836465476
Trần Thị Thanh Tâm - ITDSIU18050 - 0819993131
Nguyễn Phương Minh Ngọc - ITDSIU18045 - 0946231690
A11415Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Phương Minh NgọcITDSIU180458300003000097500000Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế - IEIEIU18073 - 0963228006
Đào Thị Hạnh Xuân - IELSIU20222 - 0836465476
Trần Thị Thanh Tâm - ITDSIU18050 - 0819993131
Nguyễn Phương Minh Ngọc - ITDSIU18045 - 0946231690
A11416Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU200868300003000097500000Nguyễn Bình Phương Nhi - BEBEIU20086 - 0368891491
Tiêu Ngọc Yến Trâm - BABAWE19016 - 0343194363
Hồ Nguyễn Thục Quyên - BABAWE19086 - 0355992350
Trần Ngọc Trúc Anh - MAMAIU18003 - 0934083960
A11416Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Tiêu Ngọc Yến TrâmBABAWE190168300003000097500000Nguyễn Bình Phương Nhi - BEBEIU20086 - 0368891491
Tiêu Ngọc Yến Trâm - BABAWE19016 - 0343194363
Hồ Nguyễn Thục Quyên - BABAWE19086 - 0355992350
Trần Ngọc Trúc Anh - MAMAIU18003 - 0934083960
A11416Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Hồ Nguyễn Thục QuyênBABAWE190868300003000097500000Nguyễn Bình Phương Nhi - BEBEIU20086 - 0368891491
Tiêu Ngọc Yến Trâm - BABAWE19016 - 0343194363
Hồ Nguyễn Thục Quyên - BABAWE19086 - 0355992350
Trần Ngọc Trúc Anh - MAMAIU18003 - 0934083960
A11416Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU180038300003000097500000Nguyễn Bình Phương Nhi - BEBEIU20086 - 0368891491
Tiêu Ngọc Yến Trâm - BABAWE19016 - 0343194363
Hồ Nguyễn Thục Quyên - BABAWE19086 - 0355992350
Trần Ngọc Trúc Anh - MAMAIU18003 - 0934083960
A11417Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
NGÔ PHƯƠNG UYÊNBEBEIU210368300001000006000010000097730000NGÔ PHƯƠNG UYÊN - BEBEIU21036 - 0829376364
đặng phương nghi - BAFNIU21505 - 0786482311
Phạm Thị Minh Anh - BEBEIU21044 - 0945731799
Nguyễn Trương Minh Anh - BABAIU18013 - 0907712533
A11417Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
đặng phương nghiBAFNIU215058300001000006000010000097730000NGÔ PHƯƠNG UYÊN - BEBEIU21036 - 0829376364
đặng phương nghi - BAFNIU21505 - 0786482311
Phạm Thị Minh Anh - BEBEIU21044 - 0945731799
Nguyễn Trương Minh Anh - BABAIU18013 - 0907712533
A11417Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU210448300001000006000010000097730000NGÔ PHƯƠNG UYÊN - BEBEIU21036 - 0829376364
đặng phương nghi - BAFNIU21505 - 0786482311
Phạm Thị Minh Anh - BEBEIU21044 - 0945731799
Nguyễn Trương Minh Anh - BABAIU18013 - 0907712533
A11417Máy lạnh - Tủ lạnh -
Máy giặt (4 người)
Nguyễn Trương Minh AnhBABAIU180138300003000097500000NGÔ PHƯƠNG UYÊN - BEBEIU21036 - 0829376364
đặng phương nghi - BAFNIU21505 - 0786482311
Phạm Thị Minh Anh - BEBEIU21044 - 0945731799
Nguyễn Trương Minh Anh - BABAIU18013 - 0907712533
A19102Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Anh KhaIEIEIU180356250003000095655000Lê Anh Kha - IEIEIU18035 - 0944822649
Trần Võ Chí Tâm - EEACIU18117 - 0767196257
Lê Nam Quốc - IEIEIU21073 - 0857451983
Phạm Quang Huy - IEIEIU18033 - 0968787175
A19102Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Võ Chí TâmEEACIU181176250003000095655000Lê Anh Kha - IEIEIU18035 - 0944822649
Trần Võ Chí Tâm - EEACIU18117 - 0767196257
Lê Nam Quốc - IEIEIU21073 - 0857451983
Phạm Quang Huy - IEIEIU18033 - 0968787175
A19102Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Nam QuốcIEIEIU210736250001000006000010000095885000Lê Anh Kha - IEIEIU18035 - 0944822649
Trần Võ Chí Tâm - EEACIU18117 - 0767196257
Lê Nam Quốc - IEIEIU21073 - 0857451983
Phạm Quang Huy - IEIEIU18033 - 0968787175
A19102Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Quang HuyIEIEIU180336250003000095655000Lê Anh Kha - IEIEIU18035 - 0944822649
Trần Võ Chí Tâm - EEACIU18117 - 0767196257
Lê Nam Quốc - IEIEIU21073 - 0857451983
Phạm Quang Huy - IEIEIU18033 - 0968787175
A19103Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Lê BìnhITDSIU201176250001000006000010000095885000Hoàng Lê Bình - ITDSIU20117 - 0812879989
Nguyễn Đình Linh - ITDSIU20118 - 0398338981
Nguyễn Quốc Huy - BABAIU21407 - 0865981573
Hoàng Văn Mạnh - ITDSIU21099 - 0335032699
A19103Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đình LinhITDSIU201186250003000095655000Hoàng Lê Bình - ITDSIU20117 - 0812879989
Nguyễn Đình Linh - ITDSIU20118 - 0398338981
Nguyễn Quốc Huy - BABAIU21407 - 0865981573
Hoàng Văn Mạnh - ITDSIU21099 - 0335032699
A19103Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quốc HuyBABAIU214076250001000006000010000095885000Hoàng Lê Bình - ITDSIU20117 - 0812879989
Nguyễn Đình Linh - ITDSIU20118 - 0398338981
Nguyễn Quốc Huy - BABAIU21407 - 0865981573
Hoàng Văn Mạnh - ITDSIU21099 - 0335032699
A19103Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Văn MạnhITDSIU210996250001000006000010000095885000Hoàng Lê Bình - ITDSIU20117 - 0812879989
Nguyễn Đình Linh - ITDSIU20118 - 0398338981
Nguyễn Quốc Huy - BABAIU21407 - 0865981573
Hoàng Văn Mạnh - ITDSIU21099 - 0335032699
A19104Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng QuânITITIU182976250003000095655000Nguyễn Hồng Quân - ITITIU18297 - 0902471416
Trần Công Mẫn - ITITIU18285 - 0853611335
Đỗ Bình Duy - ITITWE18033 - 0392233849
Hoàng Tuấn Kiệt - ITITIU19065 - 0969137527
A19104Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Công MẫnITITIU182856250003000095655000Nguyễn Hồng Quân - ITITIU18297 - 0902471416
Trần Công Mẫn - ITITIU18285 - 0853611335
Đỗ Bình Duy - ITITWE18033 - 0392233849
Hoàng Tuấn Kiệt - ITITIU19065 - 0969137527
A19104Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Bình DuyITITWE180336250003000095655000Nguyễn Hồng Quân - ITITIU18297 - 0902471416
Trần Công Mẫn - ITITIU18285 - 0853611335
Đỗ Bình Duy - ITITWE18033 - 0392233849
Hoàng Tuấn Kiệt - ITITIU19065 - 0969137527
A19104Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Tuấn KiệtITITIU190656250003000095655000Nguyễn Hồng Quân - ITITIU18297 - 0902471416
Trần Công Mẫn - ITITIU18285 - 0853611335
Đỗ Bình Duy - ITITWE18033 - 0392233849
Hoàng Tuấn Kiệt - ITITIU19065 - 0969137527
A19105Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hùng QuốcITCSIU211016250001000006000010000095885000Nguyễn Hùng Quốc - ITCSIU21101 - 0868685974
Phạm Phú Quốc - ITITIU21099 - 0369119037
Võ Minh Khang - ITCSIU21136 - 0888032465
Lê Thiên Phú - ITITIU20277 - 0814379827
A19105Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Phú QuốcITITIU210996250001000006000010000095885000Nguyễn Hùng Quốc - ITCSIU21101 - 0868685974
Phạm Phú Quốc - ITITIU21099 - 0369119037
Võ Minh Khang - ITCSIU21136 - 0888032465
Lê Thiên Phú - ITITIU20277 - 0814379827
A19105Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Minh KhangITCSIU211366250001000006000010000095885000Nguyễn Hùng Quốc - ITCSIU21101 - 0868685974
Phạm Phú Quốc - ITITIU21099 - 0369119037
Võ Minh Khang - ITCSIU21136 - 0888032465
Lê Thiên Phú - ITITIU20277 - 0814379827
A19105Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thiên PhúITITIU202776250003000095655000Nguyễn Hùng Quốc - ITCSIU21101 - 0868685974
Phạm Phú Quốc - ITITIU21099 - 0369119037
Võ Minh Khang - ITCSIU21136 - 0888032465
Lê Thiên Phú - ITITIU20277 - 0814379827
A19106Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Trọng KhánhIEIEIU180396250003000095655000Ngô Trọng Khánh - IEIEIU18039 - 0932985589
Lê Minh Trí - IELSIU21164 - 0763781359
Đinh Phạm Bá Linh - BEBEIU18050 - 0915627967
Nguyễn Thành Long - IELSIU18073 - 0842028879
A19106Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Minh TríIELSIU211646250001000006000010000095885000Ngô Trọng Khánh - IEIEIU18039 - 0932985589
Lê Minh Trí - IELSIU21164 - 0763781359
Đinh Phạm Bá Linh - BEBEIU18050 - 0915627967
Nguyễn Thành Long - IELSIU18073 - 0842028879
A19106Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đinh Phạm Bá LinhBEBEIU180506250003000095655000Ngô Trọng Khánh - IEIEIU18039 - 0932985589
Lê Minh Trí - IELSIU21164 - 0763781359
Đinh Phạm Bá Linh - BEBEIU18050 - 0915627967
Nguyễn Thành Long - IELSIU18073 - 0842028879
A19106Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thành LongIELSIU180736250003000095655000Ngô Trọng Khánh - IEIEIU18039 - 0932985589
Lê Minh Trí - IELSIU21164 - 0763781359
Đinh Phạm Bá Linh - BEBEIU18050 - 0915627967
Nguyễn Thành Long - IELSIU18073 - 0842028879
A19107Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bảo DuyIEIEIU180186250003000095655000Nguyễn Bảo Duy - IEIEIU18018 - 0329555660
Đỗ Trung Hiếu - IEIEIU18026 - 0943563032
Lê Trần Minh Hoàng - ITDSIU18042 - 0903503256
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI - ENENWE20044 - 0363534894
A19107Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trung HiếuIEIEIU180266250003000095655000Nguyễn Bảo Duy - IEIEIU18018 - 0329555660
Đỗ Trung Hiếu - IEIEIU18026 - 0943563032
Lê Trần Minh Hoàng - ITDSIU18042 - 0903503256
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI - ENENWE20044 - 0363534894
A19107Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Trần Minh HoàngITDSIU180426250003000095655000Nguyễn Bảo Duy - IEIEIU18018 - 0329555660
Đỗ Trung Hiếu - IEIEIU18026 - 0943563032
Lê Trần Minh Hoàng - ITDSIU18042 - 0903503256
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI - ENENWE20044 - 0363534894
A19107Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN TRƯỜNG HẢIENENWE200446250003000095655000Nguyễn Bảo Duy - IEIEIU18018 - 0329555660
Đỗ Trung Hiếu - IEIEIU18026 - 0943563032
Lê Trần Minh Hoàng - ITDSIU18042 - 0903503256
NGUYỄN TRƯỜNG HẢI - ENENWE20044 - 0363534894
A19108Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Vĩnh Bảo Phúc HưngBEBEIU202046250003000095655000Vĩnh Bảo Phúc Hưng - BEBEIU20204 - 0765087933
Nguyễn Tấn Phú - BTBCIU16057 - 0338709789
Hà Nghị Phong - BTBCIU17028 - 0799518135
Nguyễn Nhật Anh - BEBEIU21040 - 0888094160
A19108Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tấn PhúBTBCIU160576250003000095655000Vĩnh Bảo Phúc Hưng - BEBEIU20204 - 0765087933
Nguyễn Tấn Phú - BTBCIU16057 - 0338709789
Hà Nghị Phong - BTBCIU17028 - 0799518135
Nguyễn Nhật Anh - BEBEIU21040 - 0888094160
A19108Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hà Nghị PhongBTBCIU170286250003000095655000Vĩnh Bảo Phúc Hưng - BEBEIU20204 - 0765087933
Nguyễn Tấn Phú - BTBCIU16057 - 0338709789
Hà Nghị Phong - BTBCIU17028 - 0799518135
Nguyễn Nhật Anh - BEBEIU21040 - 0888094160
A19108Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhật AnhBEBEIU210406250001000006000010000095885000Vĩnh Bảo Phúc Hưng - BEBEIU20204 - 0765087933
Nguyễn Tấn Phú - BTBCIU16057 - 0338709789
Hà Nghị Phong - BTBCIU17028 - 0799518135
Nguyễn Nhật Anh - BEBEIU21040 - 0888094160
A19109Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Quốc HuyBEBEIU190116250003000095655000Đặng Quốc Huy - BEBEIU19011 - 0379330727
Lâm Anh Kiệt - BEBEIU19012 - 0838598218
Nguyễn Chí Trung - EEACIU18095 - 0968480461
Nguyễn Trần Thiên Trí - ITCSIU21154 - 0368132890
A19109Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lâm Anh KiệtBEBEIU190126250003000095655000Đặng Quốc Huy - BEBEIU19011 - 0379330727
Lâm Anh Kiệt - BEBEIU19012 - 0838598218
Nguyễn Chí Trung - EEACIU18095 - 0968480461
Nguyễn Trần Thiên Trí - ITCSIU21154 - 0368132890
A19109Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Chí TrungEEACIU180956250003000095655000Đặng Quốc Huy - BEBEIU19011 - 0379330727
Lâm Anh Kiệt - BEBEIU19012 - 0838598218
Nguyễn Chí Trung - EEACIU18095 - 0968480461
Nguyễn Trần Thiên Trí - ITCSIU21154 - 0368132890
A19109Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Thiên TríITCSIU211546250001000006000010000095885000Đặng Quốc Huy - BEBEIU19011 - 0379330727
Lâm Anh Kiệt - BEBEIU19012 - 0838598218
Nguyễn Chí Trung - EEACIU18095 - 0968480461
Nguyễn Trần Thiên Trí - ITCSIU21154 - 0368132890
A19110Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Tôn Duy ThànhITCSIU212346250001000006000010000095885000Tôn Duy Thành - ITCSIU21234 - 0865805367
Huỳnh Lê Toàn Đức - BAFNIU21027 - 0979119128
Trần Trọng Nhân - ITITIU21268 - 0393727404
Nguyễn Bá Thy - BAFNIU21594 - 0774456725
A19110Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Toàn ĐứcBAFNIU210276250001000006000010000095885000Tôn Duy Thành - ITCSIU21234 - 0865805367
Huỳnh Lê Toàn Đức - BAFNIU21027 - 0979119128
Trần Trọng Nhân - ITITIU21268 - 0393727404
Nguyễn Bá Thy - BAFNIU21594 - 0774456725
A19110Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Trọng NhânITITIU212686250001000006000010000095885000Tôn Duy Thành - ITCSIU21234 - 0865805367
Huỳnh Lê Toàn Đức - BAFNIU21027 - 0979119128
Trần Trọng Nhân - ITITIU21268 - 0393727404
Nguyễn Bá Thy - BAFNIU21594 - 0774456725
A19110Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bá ThyBAFNIU215946250001000006000010000095885000Tôn Duy Thành - ITCSIU21234 - 0865805367
Huỳnh Lê Toàn Đức - BAFNIU21027 - 0979119128
Trần Trọng Nhân - ITITIU21268 - 0393727404
Nguyễn Bá Thy - BAFNIU21594 - 0774456725
A19112Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Huỳnh Anh KhoaMAMAIU210446250001000006000010000095885000Đặng Huỳnh Anh Khoa - MAMAIU21044 - 0865402492
Ngô Thành Đạt - CECEIU21022 - 0947552466
Nguyễn Đăng Triết - BTCEIU21122 - 0814666933
NGUYỄN HOÀNG ANH - BTBCIU21063 - 0795409040
A19112Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thành ĐạtCECEIU210226250001000006000010000095885000Đặng Huỳnh Anh Khoa - MAMAIU21044 - 0865402492
Ngô Thành Đạt - CECEIU21022 - 0947552466
Nguyễn Đăng Triết - BTCEIU21122 - 0814666933
NGUYỄN HOÀNG ANH - BTBCIU21063 - 0795409040
A19112Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đăng TriếtBTCEIU211226250001000006000010000095885000Đặng Huỳnh Anh Khoa - MAMAIU21044 - 0865402492
Ngô Thành Đạt - CECEIU21022 - 0947552466
Nguyễn Đăng Triết - BTCEIU21122 - 0814666933
NGUYỄN HOÀNG ANH - BTBCIU21063 - 0795409040
A19112Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN HOÀNG ANHBTBCIU210636250001000006000010000095885000Đặng Huỳnh Anh Khoa - MAMAIU21044 - 0865402492
Ngô Thành Đạt - CECEIU21022 - 0947552466
Nguyễn Đăng Triết - BTCEIU21122 - 0814666933
NGUYỄN HOÀNG ANH - BTBCIU21063 - 0795409040
A19113Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê QuangBTBTIU191766250003000095655000Lê Quang - BTBTIU19176 - 0918812178
Nguyễn Lê Minh Thái - BABAWE19270 - 0354305491
Đinh Phú Vinh - IEIEIU18118 - 0399778293
Trần Huy Phúc - BABAIU20587 - 0901147765
A19113Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Minh TháiBABAWE192706250003000095655000Lê Quang - BTBTIU19176 - 0918812178
Nguyễn Lê Minh Thái - BABAWE19270 - 0354305491
Đinh Phú Vinh - IEIEIU18118 - 0399778293
Trần Huy Phúc - BABAIU20587 - 0901147765
A19113Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đinh Phú VinhIEIEIU181186250003000095655000Lê Quang - BTBTIU19176 - 0918812178
Nguyễn Lê Minh Thái - BABAWE19270 - 0354305491
Đinh Phú Vinh - IEIEIU18118 - 0399778293
Trần Huy Phúc - BABAIU20587 - 0901147765
A19113Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Huy PhúcBABAIU205876250003000095655000Lê Quang - BTBTIU19176 - 0918812178
Nguyễn Lê Minh Thái - BABAWE19270 - 0354305491
Đinh Phú Vinh - IEIEIU18118 - 0399778293
Trần Huy Phúc - BABAIU20587 - 0901147765
A19114Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Hữu ThịnhENENIU170016250003000095655000Trần Hữu Thịnh - ENENIU17001 - 0961166543
Mai Long Tân - ENENWE21394 - 0387273717
Lê Ngô Gia Bảo - ITITIU21159 - 0775774773
Nguyễn Quốc Khánh - ITITIU18186 - 0834263289
A19114Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Mai Long TânENENWE213946250001000006000010000095885000Trần Hữu Thịnh - ENENIU17001 - 0961166543
Mai Long Tân - ENENWE21394 - 0387273717
Lê Ngô Gia Bảo - ITITIU21159 - 0775774773
Nguyễn Quốc Khánh - ITITIU18186 - 0834263289
A19114Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngô Gia BảoITITIU211596250001000006000010000095885000Trần Hữu Thịnh - ENENIU17001 - 0961166543
Mai Long Tân - ENENWE21394 - 0387273717
Lê Ngô Gia Bảo - ITITIU21159 - 0775774773
Nguyễn Quốc Khánh - ITITIU18186 - 0834263289
A19114Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quốc KhánhITITIU181866250003000095655000Trần Hữu Thịnh - ENENIU17001 - 0961166543
Mai Long Tân - ENENWE21394 - 0387273717
Lê Ngô Gia Bảo - ITITIU21159 - 0775774773
Nguyễn Quốc Khánh - ITITIU18186 - 0834263289
A19115Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU182236250003000095655000Nguyễn Lê Hoàng Long - BAFNIU18223 - 0984308737
LÊ QUỐC HÙNG - ENENIU21101 - 0937972926
Hoàng Việt Tân - ITCSIU21231 - 0812821040
PHẠM PHÚ HY - ITCSIU21190 - 0903125049
A19115Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
LÊ QUỐC HÙNGENENIU211016250001000006000010000095885000Nguyễn Lê Hoàng Long - BAFNIU18223 - 0984308737
LÊ QUỐC HÙNG - ENENIU21101 - 0937972926
Hoàng Việt Tân - ITCSIU21231 - 0812821040
PHẠM PHÚ HY - ITCSIU21190 - 0903125049
A19115Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Việt TânITCSIU212316250001000006000010000095885000Nguyễn Lê Hoàng Long - BAFNIU18223 - 0984308737
LÊ QUỐC HÙNG - ENENIU21101 - 0937972926
Hoàng Việt Tân - ITCSIU21231 - 0812821040
PHẠM PHÚ HY - ITCSIU21190 - 0903125049
A19115Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
PHẠM PHÚ HYITCSIU211906250001000006000010000095885000Nguyễn Lê Hoàng Long - BAFNIU18223 - 0984308737
LÊ QUỐC HÙNG - ENENIU21101 - 0937972926
Hoàng Việt Tân - ITCSIU21231 - 0812821040
PHẠM PHÚ HY - ITCSIU21190 - 0903125049
A19116Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lâm ThànhITITIU170386250003000095655000Nguyễn Lâm Thành - ITITIU17038 - 0964774964
Nguyễn Hoàng Linh - BTBCIU18033 - 0933348791
Cao Ngọc Bảo Long - ITDSIU18031 - 0939894721
Võ Lâm Hoài Trung - BTCEIU19009 - 0907951028
A19116Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng LinhBTBCIU180336250003000095655000Nguyễn Lâm Thành - ITITIU17038 - 0964774964
Nguyễn Hoàng Linh - BTBCIU18033 - 0933348791
Cao Ngọc Bảo Long - ITDSIU18031 - 0939894721
Võ Lâm Hoài Trung - BTCEIU19009 - 0907951028
A19116Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Cao Ngọc Bảo LongITDSIU180316250003000095655000Nguyễn Lâm Thành - ITITIU17038 - 0964774964
Nguyễn Hoàng Linh - BTBCIU18033 - 0933348791
Cao Ngọc Bảo Long - ITDSIU18031 - 0939894721
Võ Lâm Hoài Trung - BTCEIU19009 - 0907951028
A19116Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Lâm Hoài TrungBTCEIU190096250003000095655000Nguyễn Lâm Thành - ITITIU17038 - 0964774964
Nguyễn Hoàng Linh - BTBCIU18033 - 0933348791
Cao Ngọc Bảo Long - ITDSIU18031 - 0939894721
Võ Lâm Hoài Trung - BTCEIU19009 - 0907951028
A19117Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN GIA MINH KHANGBTBTWE210896250001000006000010000095885000NGUYỄN GIA MINH KHANG - BTBTWE21089 - 0977301421
Nguyễn Minh Nhựt - BAFNIU19027 - 0907268489
Nguyễn Trường Thịnh - IELSIU19072 - 0358563643
Phan Chí Thành - BABAIU19093 - 0919068760
A19117Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh NhựtBAFNIU190276250003000095655000NGUYỄN GIA MINH KHANG - BTBTWE21089 - 0977301421
Nguyễn Minh Nhựt - BAFNIU19027 - 0907268489
Nguyễn Trường Thịnh - IELSIU19072 - 0358563643
Phan Chí Thành - BABAIU19093 - 0919068760
A19117Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trường ThịnhIELSIU190726250003000095655000NGUYỄN GIA MINH KHANG - BTBTWE21089 - 0977301421
Nguyễn Minh Nhựt - BAFNIU19027 - 0907268489
Nguyễn Trường Thịnh - IELSIU19072 - 0358563643
Phan Chí Thành - BABAIU19093 - 0919068760
A19117Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phan Chí ThànhBABAIU190936250003000095655000NGUYỄN GIA MINH KHANG - BTBTWE21089 - 0977301421
Nguyễn Minh Nhựt - BAFNIU19027 - 0907268489
Nguyễn Trường Thịnh - IELSIU19072 - 0358563643
Phan Chí Thành - BABAIU19093 - 0919068760
A19212Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh LongITITWE180346250003000095655000Nguyễn Thanh Long - ITITWE18034 - 0842028879
Mai Minh Hoàng - ITITIU18043 - 0915712763
Võ Thành Nhân - ITITIU21269 - 0382637577
Lê Nguyễn Hữu Lộc - ITITIU21236 - 0909187910
A19212Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Mai Minh HoàngITITIU180436250003000095655000Nguyễn Thanh Long - ITITWE18034 - 0842028879
Mai Minh Hoàng - ITITIU18043 - 0915712763
Võ Thành Nhân - ITITIU21269 - 0382637577
Lê Nguyễn Hữu Lộc - ITITIU21236 - 0909187910
A19212Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Thành NhânITITIU212696250001000006000010000095885000Nguyễn Thanh Long - ITITWE18034 - 0842028879
Mai Minh Hoàng - ITITIU18043 - 0915712763
Võ Thành Nhân - ITITIU21269 - 0382637577
Lê Nguyễn Hữu Lộc - ITITIU21236 - 0909187910
A19212Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Hữu LộcITITIU212366250001000006000010000095885000Nguyễn Thanh Long - ITITWE18034 - 0842028879
Mai Minh Hoàng - ITITIU18043 - 0915712763
Võ Thành Nhân - ITITIU21269 - 0382637577
Lê Nguyễn Hữu Lộc - ITITIU21236 - 0909187910
A19213Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Nhật TrườngITITIU182576250003000095655000Lê Nhật Trường - ITITIU18257 - 0933847178
Nguyễn Lê Trọng Hiếu - BAFNIU18272 - 0945582195
Trần Tuấn Nghiệp - ITITIU20259 - 0385758787
Phạm Huy Hoàng - ITITIU18042 - 0822594899
A19213Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Trọng HiếuBAFNIU182726250003000095655000Lê Nhật Trường - ITITIU18257 - 0933847178
Nguyễn Lê Trọng Hiếu - BAFNIU18272 - 0945582195
Trần Tuấn Nghiệp - ITITIU20259 - 0385758787
Phạm Huy Hoàng - ITITIU18042 - 0822594899
A19213Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Tuấn NghiệpITITIU202596250003000095655000Lê Nhật Trường - ITITIU18257 - 0933847178
Nguyễn Lê Trọng Hiếu - BAFNIU18272 - 0945582195
Trần Tuấn Nghiệp - ITITIU20259 - 0385758787
Phạm Huy Hoàng - ITITIU18042 - 0822594899
A19213Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huy HoàngITITIU180426250003000095655000Lê Nhật Trường - ITITIU18257 - 0933847178
Nguyễn Lê Trọng Hiếu - BAFNIU18272 - 0945582195
Trần Tuấn Nghiệp - ITITIU20259 - 0385758787
Phạm Huy Hoàng - ITITIU18042 - 0822594899
A19214Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lại Đình NhânBTBTIU160036250003000095655000Lại Đình Nhân - BTBTIU16003 - 0868938853
Nguyễn Hồ Bảo Hưng - EEACIU18129 - 0966361616
Là văn phú - ITITIU21282 - 0975550764
Phạm Huỳnh Thanh Quân - ITDSIU21110 - 0708485004
A19214Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Bảo HưngEEACIU181296250003000095655000Lại Đình Nhân - BTBTIU16003 - 0868938853
Nguyễn Hồ Bảo Hưng - EEACIU18129 - 0966361616
Là văn phú - ITITIU21282 - 0975550764
Phạm Huỳnh Thanh Quân - ITDSIU21110 - 0708485004
A19214Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Là văn phúITITIU212826250001000006000010000095885000Lại Đình Nhân - BTBTIU16003 - 0868938853
Nguyễn Hồ Bảo Hưng - EEACIU18129 - 0966361616
Là văn phú - ITITIU21282 - 0975550764
Phạm Huỳnh Thanh Quân - ITDSIU21110 - 0708485004
A19214Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huỳnh Thanh QuânITDSIU211106250001000006000010000095885000Lại Đình Nhân - BTBTIU16003 - 0868938853
Nguyễn Hồ Bảo Hưng - EEACIU18129 - 0966361616
Là văn phú - ITITIU21282 - 0975550764
Phạm Huỳnh Thanh Quân - ITDSIU21110 - 0708485004
A19215Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thăng LongITITIU182936250003000095655000Nguyễn Thăng Long - ITITIU18293 - 0869797432
Phạm Hoàng Thiên Phú - ITITIU18262 - 0965050367
hoàng văn hải - ITITIU18287 - 0349027231
Hoàng Trọng Nghĩa - ITITIU18241 - 0397776597
A19215Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU182626250003000095655000Nguyễn Thăng Long - ITITIU18293 - 0869797432
Phạm Hoàng Thiên Phú - ITITIU18262 - 0965050367
hoàng văn hải - ITITIU18287 - 0349027231
Hoàng Trọng Nghĩa - ITITIU18241 - 0397776597
A19215Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
hoàng văn hảiITITIU182876250003000095655000Nguyễn Thăng Long - ITITIU18293 - 0869797432
Phạm Hoàng Thiên Phú - ITITIU18262 - 0965050367
hoàng văn hải - ITITIU18287 - 0349027231
Hoàng Trọng Nghĩa - ITITIU18241 - 0397776597
A19215Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Trọng NghĩaITITIU182416250003000095655000Nguyễn Thăng Long - ITITIU18293 - 0869797432
Phạm Hoàng Thiên Phú - ITITIU18262 - 0965050367
hoàng văn hải - ITITIU18287 - 0349027231
Hoàng Trọng Nghĩa - ITITIU18241 - 0397776597
A19216Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Minh TuấnITITIU203436250001000006000010000095885000Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - ITITIU20343 - 0346661621
Nguyễn Đức Dũng - IELSIU20289 - 0969442558
BÙI TRUNG TÍN - BEBEIU20099 - 0384446335
Nguyễn Hoàng Sơn - EEACIU20033 - 0857616343
A19216Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đức DũngIELSIU202896250003000095655000Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - ITITIU20343 - 0346661621
Nguyễn Đức Dũng - IELSIU20289 - 0969442558
BÙI TRUNG TÍN - BEBEIU20099 - 0384446335
Nguyễn Hoàng Sơn - EEACIU20033 - 0857616343
A19216Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
BÙI TRUNG TÍNBEBEIU200996250003000095655000Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - ITITIU20343 - 0346661621
Nguyễn Đức Dũng - IELSIU20289 - 0969442558
BÙI TRUNG TÍN - BEBEIU20099 - 0384446335
Nguyễn Hoàng Sơn - EEACIU20033 - 0857616343
A19216Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng SơnEEACIU200336250003000095655000Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - ITITIU20343 - 0346661621
Nguyễn Đức Dũng - IELSIU20289 - 0969442558
BÙI TRUNG TÍN - BEBEIU20099 - 0384446335
Nguyễn Hoàng Sơn - EEACIU20033 - 0857616343
A19217Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Sĩ BáchIELSIU212606250001000006000010000095885000Trần Sĩ Bách - IELSIU21260 - 0774743684
Trịnh Văn Trung Nghĩa - ITITIU21254 - 0918568246
Lê Thế Kiên - IELSIU19180 - 0372012147
Trần Đức Thiên Thành - IELSIU20416 - 0705161271
A19217Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trịnh Văn Trung NghĩaITITIU212546250001000006000010000095885000Trần Sĩ Bách - IELSIU21260 - 0774743684
Trịnh Văn Trung Nghĩa - ITITIU21254 - 0918568246
Lê Thế Kiên - IELSIU19180 - 0372012147
Trần Đức Thiên Thành - IELSIU20416 - 0705161271
A19217Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thế KiênIELSIU191806250003000095655000Trần Sĩ Bách - IELSIU21260 - 0774743684
Trịnh Văn Trung Nghĩa - ITITIU21254 - 0918568246
Lê Thế Kiên - IELSIU19180 - 0372012147
Trần Đức Thiên Thành - IELSIU20416 - 0705161271
A19217Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Đức Thiên ThànhIELSIU204166250003000095655000Trần Sĩ Bách - IELSIU21260 - 0774743684
Trịnh Văn Trung Nghĩa - ITITIU21254 - 0918568246
Lê Thế Kiên - IELSIU19180 - 0372012147
Trần Đức Thiên Thành - IELSIU20416 - 0705161271
A19202Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Tăng Cẩm TúBTBTIU182656250003000095655000Tăng Cẩm Tú - BTBTIU18265 - 0944298269
Trần Ngọc Thanh Thư - BTBTIU18226 - 0918949885
Trần Nguyễn Xuân Mai - BTFTIU18067 - 0973789788
Lê Thị Thanh Tình - BTBTIU21260 - 0364152036
A19202Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc Thanh ThưBTBTIU182266250003000095655000Tăng Cẩm Tú - BTBTIU18265 - 0944298269
Trần Ngọc Thanh Thư - BTBTIU18226 - 0918949885
Trần Nguyễn Xuân Mai - BTFTIU18067 - 0973789788
Lê Thị Thanh Tình - BTBTIU21260 - 0364152036
A19202Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Nguyễn Xuân MaiBTFTIU180676250003000095655000Tăng Cẩm Tú - BTBTIU18265 - 0944298269
Trần Ngọc Thanh Thư - BTBTIU18226 - 0918949885
Trần Nguyễn Xuân Mai - BTFTIU18067 - 0973789788
Lê Thị Thanh Tình - BTBTIU21260 - 0364152036
A19202Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Thanh TìnhBTBTIU212606250001000006000010000095885000Tăng Cẩm Tú - BTBTIU18265 - 0944298269
Trần Ngọc Thanh Thư - BTBTIU18226 - 0918949885
Trần Nguyễn Xuân Mai - BTFTIU18067 - 0973789788
Lê Thị Thanh Tình - BTBTIU21260 - 0364152036
A19203Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Lê Phương LinhEEEEIU190126250003000095655000Trần Lê Phương Linh - EEEEIU19012 - 0931332273
Nguyễn Thị Thùy Trang - BTBCIU19068 - 0937916281
Nguyễn Thị Như Tâm - BABAIU20523 - 0905223685
Thái Kim Ngân - BABAIU21141 - 0932361077
A19203Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thùy TrangBTBCIU190686250003000095655000Trần Lê Phương Linh - EEEEIU19012 - 0931332273
Nguyễn Thị Thùy Trang - BTBCIU19068 - 0937916281
Nguyễn Thị Như Tâm - BABAIU20523 - 0905223685
Thái Kim Ngân - BABAIU21141 - 0932361077
A19203Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Như TâmBABAIU205236250003000095655000Trần Lê Phương Linh - EEEEIU19012 - 0931332273
Nguyễn Thị Thùy Trang - BTBCIU19068 - 0937916281
Nguyễn Thị Như Tâm - BABAIU20523 - 0905223685
Thái Kim Ngân - BABAIU21141 - 0932361077
A19203Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Thái Kim NgânBABAIU211416250001000006000010000095885000Trần Lê Phương Linh - EEEEIU19012 - 0931332273
Nguyễn Thị Thùy Trang - BTBCIU19068 - 0937916281
Nguyễn Thị Như Tâm - BABAIU20523 - 0905223685
Thái Kim Ngân - BABAIU21141 - 0932361077
A19204Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị Yến NhiIEIEIU180656250003000095655000Lại Thị Yến Nhi - IEIEIU18065 - 0824857525
Nguyễn Hà Vân Anh - BTBTIU18004 - 0987651177
Lê Thanh Vy - IELSIU21061 - 0855414638
Nguyễn Gia Hân - BTFTIU21105 - 0849012694
A19204Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hà Vân AnhBTBTIU180046250003000095655000Lại Thị Yến Nhi - IEIEIU18065 - 0824857525
Nguyễn Hà Vân Anh - BTBTIU18004 - 0987651177
Lê Thanh Vy - IELSIU21061 - 0855414638
Nguyễn Gia Hân - BTFTIU21105 - 0849012694
A19204Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thanh VyIELSIU210616250001000006000010000095885000Lại Thị Yến Nhi - IEIEIU18065 - 0824857525
Nguyễn Hà Vân Anh - BTBTIU18004 - 0987651177
Lê Thanh Vy - IELSIU21061 - 0855414638
Nguyễn Gia Hân - BTFTIU21105 - 0849012694
A19204Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Gia HânBTFTIU211056250001000006000010000095885000Lại Thị Yến Nhi - IEIEIU18065 - 0824857525
Nguyễn Hà Vân Anh - BTBTIU18004 - 0987651177
Lê Thanh Vy - IELSIU21061 - 0855414638
Nguyễn Gia Hân - BTFTIU21105 - 0849012694
A19205Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hiền LươngBABAIU200736250003000095655000Nguyễn Hiền Lương - BABAIU20073 - 0327234510
Phạm Trương Nữ Thảo Vân - BAACIU20187 - 0983260546
Nguyễn Vũ Hoàng Linh - BAFNIU18221 - 0909261888
Hoàng Thụy Khanh - BAFNIU19014 - 0902018471
A19205Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Trương Nữ Thảo VânBAACIU201876250003000095655000Nguyễn Hiền Lương - BABAIU20073 - 0327234510
Phạm Trương Nữ Thảo Vân - BAACIU20187 - 0983260546
Nguyễn Vũ Hoàng Linh - BAFNIU18221 - 0909261888
Hoàng Thụy Khanh - BAFNIU19014 - 0902018471
A19205Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Vũ Hoàng LinhBAFNIU182216250003000095655000Nguyễn Hiền Lương - BABAIU20073 - 0327234510
Phạm Trương Nữ Thảo Vân - BAACIU20187 - 0983260546
Nguyễn Vũ Hoàng Linh - BAFNIU18221 - 0909261888
Hoàng Thụy Khanh - BAFNIU19014 - 0902018471
A19205Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thụy KhanhBAFNIU190146250003000095655000Nguyễn Hiền Lương - BABAIU20073 - 0327234510
Phạm Trương Nữ Thảo Vân - BAACIU20187 - 0983260546
Nguyễn Vũ Hoàng Linh - BAFNIU18221 - 0909261888
Hoàng Thụy Khanh - BAFNIU19014 - 0902018471
A19206Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh NgânBEBEIU190196250003000095655000Nguyễn Thanh Ngân - BEBEIU19019 - 0932880261
Dương Lê Thanh Thương - BEBEIU19031 - 0933431765
Phạm Ngọc Mai Trâm - BTFTIU19021 - 0837374637
Võ Thị Kiều Trang - BABAIU18221 - 0987000425
A19206Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Dương Lê Thanh ThươngBEBEIU190316250003000095655000Nguyễn Thanh Ngân - BEBEIU19019 - 0932880261
Dương Lê Thanh Thương - BEBEIU19031 - 0933431765
Phạm Ngọc Mai Trâm - BTFTIU19021 - 0837374637
Võ Thị Kiều Trang - BABAIU18221 - 0987000425
A19206Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Ngọc Mai TrâmBTFTIU190216250003000095655000Nguyễn Thanh Ngân - BEBEIU19019 - 0932880261
Dương Lê Thanh Thương - BEBEIU19031 - 0933431765
Phạm Ngọc Mai Trâm - BTFTIU19021 - 0837374637
Võ Thị Kiều Trang - BABAIU18221 - 0987000425
A19206Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Kiều TrangBABAIU182216250003000095655000Nguyễn Thanh Ngân - BEBEIU19019 - 0932880261
Dương Lê Thanh Thương - BEBEIU19031 - 0933431765
Phạm Ngọc Mai Trâm - BTFTIU19021 - 0837374637
Võ Thị Kiều Trang - BABAIU18221 - 0987000425
A19207Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai KhanhBABAIU190386250003000095655000Nguyễn Mai Khanh - BABAIU19038 - 0967024121
Đinh Trang Vy - BAFNIU18178 - 0706164216
Võ Thanh Châu - BABAIU18028 - 0945889838
Nguyễn Ngọc Phương Linh - BAFNIU21315 - 0845707174
A19207Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trang VyBAFNIU181786250003000095655000Nguyễn Mai Khanh - BABAIU19038 - 0967024121
Đinh Trang Vy - BAFNIU18178 - 0706164216
Võ Thanh Châu - BABAIU18028 - 0945889838
Nguyễn Ngọc Phương Linh - BAFNIU21315 - 0845707174
A19207Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Thanh ChâuBABAIU180286250003000095655000Nguyễn Mai Khanh - BABAIU19038 - 0967024121
Đinh Trang Vy - BAFNIU18178 - 0706164216
Võ Thanh Châu - BABAIU18028 - 0945889838
Nguyễn Ngọc Phương Linh - BAFNIU21315 - 0845707174
A19207Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Phương LinhBAFNIU213156250001000006000010000095885000Nguyễn Mai Khanh - BABAIU19038 - 0967024121
Đinh Trang Vy - BAFNIU18178 - 0706164216
Võ Thanh Châu - BABAIU18028 - 0945889838
Nguyễn Ngọc Phương Linh - BAFNIU21315 - 0845707174
A19208Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Minh ThủyBAFNIU213576250001000006000010000095885000Đoàn Minh Thủy - BAFNIU21357 - 0817343504
Nguyễn Trần Giáng My - BAFNIU21496 - 0785177407
Phan Hoàng Yến Nhi - IELSIU21345 - 0972477310
Bùi Thị Bích Ngọc - IELSIU21335 - 0347811895
A19208Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU214966250001000006000010000095885000Đoàn Minh Thủy - BAFNIU21357 - 0817343504
Nguyễn Trần Giáng My - BAFNIU21496 - 0785177407
Phan Hoàng Yến Nhi - IELSIU21345 - 0972477310
Bùi Thị Bích Ngọc - IELSIU21335 - 0347811895
A19208Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU213456250001000006000010000095885000Đoàn Minh Thủy - BAFNIU21357 - 0817343504
Nguyễn Trần Giáng My - BAFNIU21496 - 0785177407
Phan Hoàng Yến Nhi - IELSIU21345 - 0972477310
Bùi Thị Bích Ngọc - IELSIU21335 - 0347811895
A19208Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Bích NgọcIELSIU213356250001000006000010000095885000Đoàn Minh Thủy - BAFNIU21357 - 0817343504
Nguyễn Trần Giáng My - BAFNIU21496 - 0785177407
Phan Hoàng Yến Nhi - IELSIU21345 - 0972477310
Bùi Thị Bích Ngọc - IELSIU21335 - 0347811895
A19209Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Ngọc Thảo VyBTBCIU180856250003000095655000Đoàn Ngọc Thảo Vy - BTBCIU18085 - 0388676502
Đoàn Võ Hạnh Dung - BABAWE18714 - 0797391885
Cao Ngọc Ánh Dương - BABAIU18386 - 0703502158
Trần Ngọc Lan Nhi - BEBEIU18078 - 0833372008
A19209Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Võ Hạnh DungBABAWE187146250003000095655000Đoàn Ngọc Thảo Vy - BTBCIU18085 - 0388676502
Đoàn Võ Hạnh Dung - BABAWE18714 - 0797391885
Cao Ngọc Ánh Dương - BABAIU18386 - 0703502158
Trần Ngọc Lan Nhi - BEBEIU18078 - 0833372008
A19209Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Cao Ngọc Ánh DươngBABAIU183866250003000095655000Đoàn Ngọc Thảo Vy - BTBCIU18085 - 0388676502
Đoàn Võ Hạnh Dung - BABAWE18714 - 0797391885
Cao Ngọc Ánh Dương - BABAIU18386 - 0703502158
Trần Ngọc Lan Nhi - BEBEIU18078 - 0833372008
A19209Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc Lan NhiBEBEIU180786250003000095655000Đoàn Ngọc Thảo Vy - BTBCIU18085 - 0388676502
Đoàn Võ Hạnh Dung - BABAWE18714 - 0797391885
Cao Ngọc Ánh Dương - BABAIU18386 - 0703502158
Trần Ngọc Lan Nhi - BEBEIU18078 - 0833372008
A19210Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Tạ Phạm Thuỳ TrangIELSIU181536250003000095655000Tạ Phạm Thuỳ Trang - IELSIU18153 - 0865101903
Nguyễn Phương Hà - ENENIU18022 - 0337537429
Nguyễn Thị Minh Trí - IELSIU18158 - 0329115007
Trương Hoàng Quyên - ENENWE21278 - 0706132688
A19210Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương HàENENIU180226250003000095655000Tạ Phạm Thuỳ Trang - IELSIU18153 - 0865101903
Nguyễn Phương Hà - ENENIU18022 - 0337537429
Nguyễn Thị Minh Trí - IELSIU18158 - 0329115007
Trương Hoàng Quyên - ENENWE21278 - 0706132688
A19210Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Minh TríIELSIU181586250003000095655000Tạ Phạm Thuỳ Trang - IELSIU18153 - 0865101903
Nguyễn Phương Hà - ENENIU18022 - 0337537429
Nguyễn Thị Minh Trí - IELSIU18158 - 0329115007
Trương Hoàng Quyên - ENENWE21278 - 0706132688
A19210Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trương Hoàng QuyênENENWE212786250001000006000010000095885000Tạ Phạm Thuỳ Trang - IELSIU18153 - 0865101903
Nguyễn Phương Hà - ENENIU18022 - 0337537429
Nguyễn Thị Minh Trí - IELSIU18158 - 0329115007
Trương Hoàng Quyên - ENENWE21278 - 0706132688
A19302Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Ngọc Anh ThưBAFNIU201736250003000095655000Võ Ngọc Anh Thư - BAFNIU20173 - 0364412853
Đặng Lê Như Hoàng - BABAIU17065 - 0934756517
Lâm Huệ Dung - MAMAIU18060 - 0817737787
Nguyễn Thị Thu Ngân - EVEVIU19001 - 0398912908
A19302Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Lê Như HoàngBABAIU170656250003000095655000Võ Ngọc Anh Thư - BAFNIU20173 - 0364412853
Đặng Lê Như Hoàng - BABAIU17065 - 0934756517
Lâm Huệ Dung - MAMAIU18060 - 0817737787
Nguyễn Thị Thu Ngân - EVEVIU19001 - 0398912908
A19302Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lâm Huệ DungMAMAIU180606250003000095655000Võ Ngọc Anh Thư - BAFNIU20173 - 0364412853
Đặng Lê Như Hoàng - BABAIU17065 - 0934756517
Lâm Huệ Dung - MAMAIU18060 - 0817737787
Nguyễn Thị Thu Ngân - EVEVIU19001 - 0398912908
A19302Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu NgânEVEVIU190016250003000095655000Võ Ngọc Anh Thư - BAFNIU20173 - 0364412853
Đặng Lê Như Hoàng - BABAIU17065 - 0934756517
Lâm Huệ Dung - MAMAIU18060 - 0817737787
Nguyễn Thị Thu Ngân - EVEVIU19001 - 0398912908
A19303Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU201246250001000006000010000095885000Nguyễn Thị Bích Hiệp - BAACIU20124 - 0338328339
Vũ Thị Thuỳ Dương - BAACIU20116 - 0966568501
Võ Thị Mỹ Hương - IELSIU20313 - 0899234450
Ngô Kiều Khanh - BABAAU20010 - 0914000935
A19303Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Vũ Thị Thuỳ DươngBAACIU201166250001000006000010000095885000Nguyễn Thị Bích Hiệp - BAACIU20124 - 0338328339
Vũ Thị Thuỳ Dương - BAACIU20116 - 0966568501
Võ Thị Mỹ Hương - IELSIU20313 - 0899234450
Ngô Kiều Khanh - BABAAU20010 - 0914000935
A19303Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Mỹ HươngIELSIU203136250003000095655000Nguyễn Thị Bích Hiệp - BAACIU20124 - 0338328339
Vũ Thị Thuỳ Dương - BAACIU20116 - 0966568501
Võ Thị Mỹ Hương - IELSIU20313 - 0899234450
Ngô Kiều Khanh - BABAAU20010 - 0914000935
A19303Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Kiều KhanhBABAAU200106250003000095655000Nguyễn Thị Bích Hiệp - BAACIU20124 - 0338328339
Vũ Thị Thuỳ Dương - BAACIU20116 - 0966568501
Võ Thị Mỹ Hương - IELSIU20313 - 0899234450
Ngô Kiều Khanh - BABAAU20010 - 0914000935
A19304Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Ngọc ThảoENENIU201086250003000095655000Phạm Thị Ngọc Thảo - ENENIU20108 - 0908091681
Nguyễn thị hoa - BEBEIU21214 - 0866422187
Nguyễn Thị Quỳnh Nga - BEBEIU20167 - 0378255924
Lê Võ Gia Nghi - ENENIU19015 - 0919498446
A19304Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn thị hoaBEBEIU212146250001000006000010000095885000Phạm Thị Ngọc Thảo - ENENIU20108 - 0908091681
Nguyễn thị hoa - BEBEIU21214 - 0866422187
Nguyễn Thị Quỳnh Nga - BEBEIU20167 - 0378255924
Lê Võ Gia Nghi - ENENIU19015 - 0919498446
A19304Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU201676250003000095655000Phạm Thị Ngọc Thảo - ENENIU20108 - 0908091681
Nguyễn thị hoa - BEBEIU21214 - 0866422187
Nguyễn Thị Quỳnh Nga - BEBEIU20167 - 0378255924
Lê Võ Gia Nghi - ENENIU19015 - 0919498446
A19304Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Võ Gia NghiENENIU190156250003000095655000Phạm Thị Ngọc Thảo - ENENIU20108 - 0908091681
Nguyễn thị hoa - BEBEIU21214 - 0866422187
Nguyễn Thị Quỳnh Nga - BEBEIU20167 - 0378255924
Lê Võ Gia Nghi - ENENIU19015 - 0919498446
A19305Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hoàng NguyênBAFNIU200836250003000095655000Đỗ Hoàng Nguyên - BAFNIU20083 - 0973948877
Trần hồng nhung - BAFNIU20381 - 0852767682
Thái Quỳnh Như - BAFNIU21530 - 0922993995
Lê Phương Ngọc Anh - IEIEIU18004 - 0916504161
A19305Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần hồng nhungBAFNIU203816250003000095655000Đỗ Hoàng Nguyên - BAFNIU20083 - 0973948877
Trần hồng nhung - BAFNIU20381 - 0852767682
Thái Quỳnh Như - BAFNIU21530 - 0922993995
Lê Phương Ngọc Anh - IEIEIU18004 - 0916504161
A19305Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Thái Quỳnh NhưBAFNIU215306250001000006000010000095885000Đỗ Hoàng Nguyên - BAFNIU20083 - 0973948877
Trần hồng nhung - BAFNIU20381 - 0852767682
Thái Quỳnh Như - BAFNIU21530 - 0922993995
Lê Phương Ngọc Anh - IEIEIU18004 - 0916504161
A19305Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Phương Ngọc AnhIEIEIU180046250003000095655000Đỗ Hoàng Nguyên - BAFNIU20083 - 0973948877
Trần hồng nhung - BAFNIU20381 - 0852767682
Thái Quỳnh Như - BAFNIU21530 - 0922993995
Lê Phương Ngọc Anh - IEIEIU18004 - 0916504161
A19306Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thanh Thiên NgọcITDSIU210276250001000006000010000095885000Lê Thanh Thiên Ngọc - ITDSIU21027 - 0335813661
Nguyễn Huỳnh Thảo My - ITCSIU21204 - 0565261629
Hồ Nguyễn Thùy Dung - BAFNIU21420 - 0962189485
Phan Như Ngọc - BAFNIU21507 - 0918332753
A19306Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU212046250001000006000010000095885000Lê Thanh Thiên Ngọc - ITDSIU21027 - 0335813661
Nguyễn Huỳnh Thảo My - ITCSIU21204 - 0565261629
Hồ Nguyễn Thùy Dung - BAFNIU21420 - 0962189485
Phan Như Ngọc - BAFNIU21507 - 0918332753
A19306Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hồ Nguyễn Thùy DungBAFNIU214206250001000006000010000095885000Lê Thanh Thiên Ngọc - ITDSIU21027 - 0335813661
Nguyễn Huỳnh Thảo My - ITCSIU21204 - 0565261629
Hồ Nguyễn Thùy Dung - BAFNIU21420 - 0962189485
Phan Như Ngọc - BAFNIU21507 - 0918332753
A19306Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phan Như NgọcBAFNIU215076250001000006000010000095885000Lê Thanh Thiên Ngọc - ITDSIU21027 - 0335813661
Nguyễn Huỳnh Thảo My - ITCSIU21204 - 0565261629
Hồ Nguyễn Thùy Dung - BAFNIU21420 - 0962189485
Phan Như Ngọc - BAFNIU21507 - 0918332753
A19307Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Lê Thu UyênBABAWE191096250003000095655000Đoàn Lê Thu Uyên - BABAWE19109 - 0328369169
Nguyễn Yến Ngọc - BTFTIU19013 - 0924207016
Phạm Đoàn Hải Vân - ENENIU19028 - 0365943403
Hoàng Thị Kiều Vân - BABAIU19114 - 0948910008
A19307Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Yến NgọcBTFTIU190136250003000095655000Đoàn Lê Thu Uyên - BABAWE19109 - 0328369169
Nguyễn Yến Ngọc - BTFTIU19013 - 0924207016
Phạm Đoàn Hải Vân - ENENIU19028 - 0365943403
Hoàng Thị Kiều Vân - BABAIU19114 - 0948910008
A19307Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đoàn Hải VânENENIU190286250003000095655000Đoàn Lê Thu Uyên - BABAWE19109 - 0328369169
Nguyễn Yến Ngọc - BTFTIU19013 - 0924207016
Phạm Đoàn Hải Vân - ENENIU19028 - 0365943403
Hoàng Thị Kiều Vân - BABAIU19114 - 0948910008
A19307Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU191146250003000095655000Đoàn Lê Thu Uyên - BABAWE19109 - 0328369169
Nguyễn Yến Ngọc - BTFTIU19013 - 0924207016
Phạm Đoàn Hải Vân - ENENIU19028 - 0365943403
Hoàng Thị Kiều Vân - BABAIU19114 - 0948910008
A19308Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Hoàng Minh ChâuBABAIU205356250003000095655000Võ Hoàng Minh Châu - BABAIU20535 - 0855859309
Võ thị thảo uyên - BTFTIU18191 - 0901675791
Nguyễn Dương Thùy Duyên - BAFNIU20273 - 0939563201
Nguyễn Phan Quỳnh Hương - BABAIU18062 - 0967689710
A19308Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ thị thảo uyênBTFTIU181916250003000095655000Võ Hoàng Minh Châu - BABAIU20535 - 0855859309
Võ thị thảo uyên - BTFTIU18191 - 0901675791
Nguyễn Dương Thùy Duyên - BAFNIU20273 - 0939563201
Nguyễn Phan Quỳnh Hương - BABAIU18062 - 0967689710
A19308Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Dương Thùy DuyênBAFNIU202736250003000095655000Võ Hoàng Minh Châu - BABAIU20535 - 0855859309
Võ thị thảo uyên - BTFTIU18191 - 0901675791
Nguyễn Dương Thùy Duyên - BAFNIU20273 - 0939563201
Nguyễn Phan Quỳnh Hương - BABAIU18062 - 0967689710
A19308Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Quỳnh HươngBABAIU180626250003000095655000Võ Hoàng Minh Châu - BABAIU20535 - 0855859309
Võ thị thảo uyên - BTFTIU18191 - 0901675791
Nguyễn Dương Thùy Duyên - BAFNIU20273 - 0939563201
Nguyễn Phan Quỳnh Hương - BABAIU18062 - 0967689710
A19309Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Thảo MyENENIU190146250003000095655000Nguyễn Ngọc Thảo My - ENENIU19014 - 0976346093
Lê Thị Huỳnh Giao - ITITIU19012 - 0832011697
Lê Thị Ngọc My - ENENIU19065 - 0961239822
Mang Anh Thư - SESEIU18052 - 0706040387
A19309Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Huỳnh GiaoITITIU190126250003000095655000Nguyễn Ngọc Thảo My - ENENIU19014 - 0976346093
Lê Thị Huỳnh Giao - ITITIU19012 - 0832011697
Lê Thị Ngọc My - ENENIU19065 - 0961239822
Mang Anh Thư - SESEIU18052 - 0706040387
A19309Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Ngọc MyENENIU190656250003000095655000Nguyễn Ngọc Thảo My - ENENIU19014 - 0976346093
Lê Thị Huỳnh Giao - ITITIU19012 - 0832011697
Lê Thị Ngọc My - ENENIU19065 - 0961239822
Mang Anh Thư - SESEIU18052 - 0706040387
A19309Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Mang Anh ThưSESEIU180526250003000095655000Nguyễn Ngọc Thảo My - ENENIU19014 - 0976346093
Lê Thị Huỳnh Giao - ITITIU19012 - 0832011697
Lê Thị Ngọc My - ENENIU19065 - 0961239822
Mang Anh Thư - SESEIU18052 - 0706040387
A19310Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoài AnIEIEIU190016250003000095655000Nguyễn Hoài An - IEIEIU19001 - 0917107002
Đỗ Trần Nhật Ánh - IELSIU20007 - 0949918661
Huỳnh Thị Khánh Ly - BTBCIU19009 - 0376189967
Châu Tường Vy - IEIEIU20098 - 0986890418
A19310Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trần Nhật ÁnhIELSIU200076250003000095655000Nguyễn Hoài An - IEIEIU19001 - 0917107002
Đỗ Trần Nhật Ánh - IELSIU20007 - 0949918661
Huỳnh Thị Khánh Ly - BTBCIU19009 - 0376189967
Châu Tường Vy - IEIEIU20098 - 0986890418
A19310Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Thị Khánh LyBTBCIU190096250003000095655000Nguyễn Hoài An - IEIEIU19001 - 0917107002
Đỗ Trần Nhật Ánh - IELSIU20007 - 0949918661
Huỳnh Thị Khánh Ly - BTBCIU19009 - 0376189967
Châu Tường Vy - IEIEIU20098 - 0986890418
A19310Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Châu Tường VyIEIEIU200986250003000095655000Nguyễn Hoài An - IEIEIU19001 - 0917107002
Đỗ Trần Nhật Ánh - IELSIU20007 - 0949918661
Huỳnh Thị Khánh Ly - BTBCIU19009 - 0376189967
Châu Tường Vy - IEIEIU20098 - 0986890418
A19312Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Ngọc Thu HàBAFNIU180286250003000095655000Võ Ngọc Thu Hà - BAFNIU18028 - 0949557733
Trần Đỗ Ngọc Hân - BABAWE18343 - 0983401240
Dương Vân San - IELSIU19253 - 0931223667
Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355075
A19312Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Đỗ Ngọc HânBABAWE183436250003000095655000Võ Ngọc Thu Hà - BAFNIU18028 - 0949557733
Trần Đỗ Ngọc Hân - BABAWE18343 - 0983401240
Dương Vân San - IELSIU19253 - 0931223667
Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355075
A19312Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Dương Vân SanIELSIU192536250003000095655000Võ Ngọc Thu Hà - BAFNIU18028 - 0949557733
Trần Đỗ Ngọc Hân - BABAWE18343 - 0983401240
Dương Vân San - IELSIU19253 - 0931223667
Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355075
A19312Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngọc Y KhánhIELSIU212076250001000006000010000095885000Võ Ngọc Thu Hà - BAFNIU18028 - 0949557733
Trần Đỗ Ngọc Hân - BABAWE18343 - 0983401240
Dương Vân San - IELSIU19253 - 0931223667
Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355075
A19313Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trang NhưENENIU210676250001000006000010000095885000Nguyễn Trang Như - ENENIU21067 - 0942120624
Phạm Thị Thanh Nhàn - ENENIU21125 - 0898928536
NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌC - ENENWE21370 - 0335552402
Nguyễn Mai Thảo Ly - BABAIU21442 - 0817536766
A19313Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Thanh NhànENENIU211256250001000006000010000095885000Nguyễn Trang Như - ENENIU21067 - 0942120624
Phạm Thị Thanh Nhàn - ENENIU21125 - 0898928536
NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌC - ENENWE21370 - 0335552402
Nguyễn Mai Thảo Ly - BABAIU21442 - 0817536766
A19313Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌCENENWE213706250001000006000010000095885000Nguyễn Trang Như - ENENIU21067 - 0942120624
Phạm Thị Thanh Nhàn - ENENIU21125 - 0898928536
NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌC - ENENWE21370 - 0335552402
Nguyễn Mai Thảo Ly - BABAIU21442 - 0817536766
A19313Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU214426250001000006000010000095885000Nguyễn Trang Như - ENENIU21067 - 0942120624
Phạm Thị Thanh Nhàn - ENENIU21125 - 0898928536
NGUYỄN LÊ NHƯ NGỌC - ENENWE21370 - 0335552402
Nguyễn Mai Thảo Ly - BABAIU21442 - 0817536766
A19314Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Xuân QuỳnhBTBTIU182016250003000095655000Trần Xuân Quỳnh - BTBTIU18201 - 0372763005
Đặng Thu Dung - IELSIU18024 - 0949724577
Trần Võ Hương Giang - IEIEIU21097 - 0941656259
Phạm Phương Tuyết Vi - IEIEIU21147 - 0347035672
A19314Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Thu DungIELSIU180246250003000095655000Trần Xuân Quỳnh - BTBTIU18201 - 0372763005
Đặng Thu Dung - IELSIU18024 - 0949724577
Trần Võ Hương Giang - IEIEIU21097 - 0941656259
Phạm Phương Tuyết Vi - IEIEIU21147 - 0347035672
A19314Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Võ Hương GiangIEIEIU210976250001000006000010000095885000Trần Xuân Quỳnh - BTBTIU18201 - 0372763005
Đặng Thu Dung - IELSIU18024 - 0949724577
Trần Võ Hương Giang - IEIEIU21097 - 0941656259
Phạm Phương Tuyết Vi - IEIEIU21147 - 0347035672
A19314Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Phương Tuyết ViIEIEIU211476250001000006000010000095885000Trần Xuân Quỳnh - BTBTIU18201 - 0372763005
Đặng Thu Dung - IELSIU18024 - 0949724577
Trần Võ Hương Giang - IEIEIU21097 - 0941656259
Phạm Phương Tuyết Vi - IEIEIU21147 - 0347035672
A19315Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Phước Nhật MinhBAFNIU203466250003000095655000Trần Phước Nhật Minh - BAFNIU20346 - 0853539273
Văn Thị Hồng Nhung - MAMAIU18069 - 0583194235
Lê Vũ Phương Thảo - BABAIU21276 - 0857713007
Nguyễn Hoàng Yến Vy - BAFNIU21270 - 0907960109
A19315Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Văn Thị Hồng NhungMAMAIU180696250003000095655000Trần Phước Nhật Minh - BAFNIU20346 - 0853539273
Văn Thị Hồng Nhung - MAMAIU18069 - 0583194235
Lê Vũ Phương Thảo - BABAIU21276 - 0857713007
Nguyễn Hoàng Yến Vy - BAFNIU21270 - 0907960109
A19315Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Vũ Phương ThảoBABAIU212766250001000006000010000095885000Trần Phước Nhật Minh - BAFNIU20346 - 0853539273
Văn Thị Hồng Nhung - MAMAIU18069 - 0583194235
Lê Vũ Phương Thảo - BABAIU21276 - 0857713007
Nguyễn Hoàng Yến Vy - BAFNIU21270 - 0907960109
A19315Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Yến VyBAFNIU212706250001000006000010000095885000Trần Phước Nhật Minh - BAFNIU20346 - 0853539273
Văn Thị Hồng Nhung - MAMAIU18069 - 0583194235
Lê Vũ Phương Thảo - BABAIU21276 - 0857713007
Nguyễn Hoàng Yến Vy - BAFNIU21270 - 0907960109
A19316Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Cao Ngọc Yến HươngIELSIU200306250003000095655000Cao Ngọc Yến Hương - IELSIU20030 - 0338609577
Tô Phương Uyên - ENENIU19027 - 0825808789
Trần Thị Anh Thư - IELSIU20426 - 0353205146
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH - ENENWE21315 - 0941437350
A19316Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Tô Phương UyênENENIU190276250003000095655000Cao Ngọc Yến Hương - IELSIU20030 - 0338609577
Tô Phương Uyên - ENENIU19027 - 0825808789
Trần Thị Anh Thư - IELSIU20426 - 0353205146
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH - ENENWE21315 - 0941437350
A19316Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Anh ThưIELSIU204266250003000095655000Cao Ngọc Yến Hương - IELSIU20030 - 0338609577
Tô Phương Uyên - ENENIU19027 - 0825808789
Trần Thị Anh Thư - IELSIU20426 - 0353205146
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH - ENENWE21315 - 0941437350
A19316Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANHENENWE213156250001000006000010000095885000Cao Ngọc Yến Hương - IELSIU20030 - 0338609577
Tô Phương Uyên - ENENIU19027 - 0825808789
Trần Thị Anh Thư - IELSIU20426 - 0353205146
PHẠM NGUYỄN NGỌC ANH - ENENWE21315 - 0941437350
A19317Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Lam NgọcBTBTIU183456250003000095655000Lê Nguyễn Lam Ngọc - BTBTIU18345 - 0903103506
Đặng Thị Minh Anh - BABAIU21334 - 0355821274
Đặng Thị Mỹ Anh - BAACIU21169 - 0919178942
Cát Phan Hồng Hạnh - BTBTIU21197 - 0914368597
A19317Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Thị Minh AnhBABAIU213346250001000006000010000095885000Lê Nguyễn Lam Ngọc - BTBTIU18345 - 0903103506
Đặng Thị Minh Anh - BABAIU21334 - 0355821274
Đặng Thị Mỹ Anh - BAACIU21169 - 0919178942
Cát Phan Hồng Hạnh - BTBTIU21197 - 0914368597
A19317Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Thị Mỹ AnhBAACIU211696250001000006000010000095885000Lê Nguyễn Lam Ngọc - BTBTIU18345 - 0903103506
Đặng Thị Minh Anh - BABAIU21334 - 0355821274
Đặng Thị Mỹ Anh - BAACIU21169 - 0919178942
Cát Phan Hồng Hạnh - BTBTIU21197 - 0914368597
A19317Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU211976250001000006000010000095885000Lê Nguyễn Lam Ngọc - BTBTIU18345 - 0903103506
Đặng Thị Minh Anh - BABAIU21334 - 0355821274
Đặng Thị Mỹ Anh - BAACIU21169 - 0919178942
Cát Phan Hồng Hạnh - BTBTIU21197 - 0914368597
A19402Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU211836250001000006000010000095885000Đặng Ngọc Vân Anh - BEBEIU21183 - 0935860061
Nguyễn Trần Hoàng Nhi - BABAIU21483 - 0989658752
Phạm Mai Lan - MAMAIU21003 - 0339315327
Ngô Phương Linh - MAMAIU21080 - 0326566798
A19402Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Hoàng NhiBABAIU214836250001000006000010000095885000Đặng Ngọc Vân Anh - BEBEIU21183 - 0935860061
Nguyễn Trần Hoàng Nhi - BABAIU21483 - 0989658752
Phạm Mai Lan - MAMAIU21003 - 0339315327
Ngô Phương Linh - MAMAIU21080 - 0326566798
A19402Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Mai LanMAMAIU210036250001000006000010000095885000Đặng Ngọc Vân Anh - BEBEIU21183 - 0935860061
Nguyễn Trần Hoàng Nhi - BABAIU21483 - 0989658752
Phạm Mai Lan - MAMAIU21003 - 0339315327
Ngô Phương Linh - MAMAIU21080 - 0326566798
A19402Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Phương LinhMAMAIU210806250001000006000010000095885000Đặng Ngọc Vân Anh - BEBEIU21183 - 0935860061
Nguyễn Trần Hoàng Nhi - BABAIU21483 - 0989658752
Phạm Mai Lan - MAMAIU21003 - 0339315327
Ngô Phương Linh - MAMAIU21080 - 0326566798
A19403Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Hương KiềuENENIU181026250003000095655000Huỳnh Lê Hương Kiều - ENENIU18102 - 0392694219
Nguyễn Thị Ngọc Điệp - BTBTIU18044 - 0767214160
Nguyễn Phương Nhi - BABAIU18364 - 0848057577
Trần Thị Bảo Trâm - ENENIU21155 - 0899981967
A19403Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU180446250003000095655000Huỳnh Lê Hương Kiều - ENENIU18102 - 0392694219
Nguyễn Thị Ngọc Điệp - BTBTIU18044 - 0767214160
Nguyễn Phương Nhi - BABAIU18364 - 0848057577
Trần Thị Bảo Trâm - ENENIU21155 - 0899981967
A19403Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương NhiBABAIU183646250003000095655000Huỳnh Lê Hương Kiều - ENENIU18102 - 0392694219
Nguyễn Thị Ngọc Điệp - BTBTIU18044 - 0767214160
Nguyễn Phương Nhi - BABAIU18364 - 0848057577
Trần Thị Bảo Trâm - ENENIU21155 - 0899981967
A19403Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Bảo TrâmENENIU211556250001000006000010000095885000Huỳnh Lê Hương Kiều - ENENIU18102 - 0392694219
Nguyễn Thị Ngọc Điệp - BTBTIU18044 - 0767214160
Nguyễn Phương Nhi - BABAIU18364 - 0848057577
Trần Thị Bảo Trâm - ENENIU21155 - 0899981967
A19404Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Ly NaBTBTIU183466250003000095655000Nguyễn Thị Ly Na - BTBTIU18346 - 0702552700
Lê Vĩnh Hồng Thịnh - BTBTIU18221 - 0823707927
Bùi Nhật Mai - BTBTIU18386 - 0398011076
Võ Thị Mỹ Duyên - BTBTIU18330 - 0385599886
A19404Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Vĩnh Hồng ThịnhBTBTIU182216250003000095655000Nguyễn Thị Ly Na - BTBTIU18346 - 0702552700
Lê Vĩnh Hồng Thịnh - BTBTIU18221 - 0823707927
Bùi Nhật Mai - BTBTIU18386 - 0398011076
Võ Thị Mỹ Duyên - BTBTIU18330 - 0385599886
A19404Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Bùi Nhật MaiBTBTIU183866250003000095655000Nguyễn Thị Ly Na - BTBTIU18346 - 0702552700
Lê Vĩnh Hồng Thịnh - BTBTIU18221 - 0823707927
Bùi Nhật Mai - BTBTIU18386 - 0398011076
Võ Thị Mỹ Duyên - BTBTIU18330 - 0385599886
A19404Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Mỹ DuyênBTBTIU183306250003000095655000Nguyễn Thị Ly Na - BTBTIU18346 - 0702552700
Lê Vĩnh Hồng Thịnh - BTBTIU18221 - 0823707927
Bùi Nhật Mai - BTBTIU18386 - 0398011076
Võ Thị Mỹ Duyên - BTBTIU18330 - 0385599886
A19405Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
PHAN NGỌC THUỲ GIANGENENIU210956250001000006000010000095885000PHAN NGỌC THUỲ GIANG - ENENIU21095 - 0855136943
Nguyễn Thị Bảo Ngọc - ENENIU19017 - 0395925794
Trần Quỳnh Như - ITDSIU21105 - 0968159308
Hoàng Thị Trà Giang - ITITIU21193 - 0975939452
A19405Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bảo NgọcENENIU190176250003000095655000PHAN NGỌC THUỲ GIANG - ENENIU21095 - 0855136943
Nguyễn Thị Bảo Ngọc - ENENIU19017 - 0395925794
Trần Quỳnh Như - ITDSIU21105 - 0968159308
Hoàng Thị Trà Giang - ITITIU21193 - 0975939452
A19405Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Quỳnh NhưITDSIU211056250001000006000010000095885000PHAN NGỌC THUỲ GIANG - ENENIU21095 - 0855136943
Nguyễn Thị Bảo Ngọc - ENENIU19017 - 0395925794
Trần Quỳnh Như - ITDSIU21105 - 0968159308
Hoàng Thị Trà Giang - ITITIU21193 - 0975939452
A19405Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Trà GiangITITIU211936250001000006000010000095885000PHAN NGỌC THUỲ GIANG - ENENIU21095 - 0855136943
Nguyễn Thị Bảo Ngọc - ENENIU19017 - 0395925794
Trần Quỳnh Như - ITDSIU21105 - 0968159308
Hoàng Thị Trà Giang - ITITIU21193 - 0975939452
A19406Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBEBEIU201346250003000095655000Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - BEBEIU20134 - 0987409987
Nguyễn Thị Thuỳ Dung - BABAWE21485 - 0971585249
Nguyễn Minh Phương - BABAIU21493 - 0962235681
Phạm Thị Phương Thuỳ - BAACIU21203 - 0377879296
A19406Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thuỳ DungBABAWE214856250001000006000010000095885000Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - BEBEIU20134 - 0987409987
Nguyễn Thị Thuỳ Dung - BABAWE21485 - 0971585249
Nguyễn Minh Phương - BABAIU21493 - 0962235681
Phạm Thị Phương Thuỳ - BAACIU21203 - 0377879296
A19406Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh PhươngBABAIU214936250001000006000010000095885000Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - BEBEIU20134 - 0987409987
Nguyễn Thị Thuỳ Dung - BABAWE21485 - 0971585249
Nguyễn Minh Phương - BABAIU21493 - 0962235681
Phạm Thị Phương Thuỳ - BAACIU21203 - 0377879296
A19406Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Phương ThuỳBAACIU212036250001000006000010000095885000Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - BEBEIU20134 - 0987409987
Nguyễn Thị Thuỳ Dung - BABAWE21485 - 0971585249
Nguyễn Minh Phương - BABAIU21493 - 0962235681
Phạm Thị Phương Thuỳ - BAACIU21203 - 0377879296
A19407Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Ý NhiBTARIU180346250003000095655000Trần Thị Ý Nhi - BTARIU18034 - 0967672052
Nguyễn Phan Khánh Linh - MAMAIU19010 - 0969320414
Nguyễn Quế Anh - BTFTIU21143 - 0339925600
Phan Ngọc Phương Loan - ENENIU21108 - 0706392562
A19407Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Khánh LinhMAMAIU190106250003000095655000Trần Thị Ý Nhi - BTARIU18034 - 0967672052
Nguyễn Phan Khánh Linh - MAMAIU19010 - 0969320414
Nguyễn Quế Anh - BTFTIU21143 - 0339925600
Phan Ngọc Phương Loan - ENENIU21108 - 0706392562
A19407Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quế AnhBTFTIU211436250001000006000010000095885000Trần Thị Ý Nhi - BTARIU18034 - 0967672052
Nguyễn Phan Khánh Linh - MAMAIU19010 - 0969320414
Nguyễn Quế Anh - BTFTIU21143 - 0339925600
Phan Ngọc Phương Loan - ENENIU21108 - 0706392562
A19407Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc Phương LoanENENIU211086250001000006000010000095885000Trần Thị Ý Nhi - BTARIU18034 - 0967672052
Nguyễn Phan Khánh Linh - MAMAIU19010 - 0969320414
Nguyễn Quế Anh - BTFTIU21143 - 0339925600
Phan Ngọc Phương Loan - ENENIU21108 - 0706392562
A19408Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Diệu Thy TrúcIELSIU190846250003000095655000Nguyễn Diệu Thy Trúc - IELSIU19084 - 0354608563
Đặng Ngô Lam Thanh - BABAIU19316 - 0333316568
Trần Ngọc Đan Tuyền - BABAUH19050 - 0392867682
Nguyễn Hồng Phương Uyên - BABAIU19370 - 0911561056
A19408Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU193166250003000095655000Nguyễn Diệu Thy Trúc - IELSIU19084 - 0354608563
Đặng Ngô Lam Thanh - BABAIU19316 - 0333316568
Trần Ngọc Đan Tuyền - BABAUH19050 - 0392867682
Nguyễn Hồng Phương Uyên - BABAIU19370 - 0911561056
A19408Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc Đan TuyềnBABAUH190506250003000095655000Nguyễn Diệu Thy Trúc - IELSIU19084 - 0354608563
Đặng Ngô Lam Thanh - BABAIU19316 - 0333316568
Trần Ngọc Đan Tuyền - BABAUH19050 - 0392867682
Nguyễn Hồng Phương Uyên - BABAIU19370 - 0911561056
A19408Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng Phương UyênBABAIU193706250003000095655000Nguyễn Diệu Thy Trúc - IELSIU19084 - 0354608563
Đặng Ngô Lam Thanh - BABAIU19316 - 0333316568
Trần Ngọc Đan Tuyền - BABAUH19050 - 0392867682
Nguyễn Hồng Phương Uyên - BABAIU19370 - 0911561056
A19409Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Bùi Minh TrúcBTBTIU202416250003000095655000Bùi Minh Trúc - BTBTIU20241 - 0815612602
Võ Ngọc Thanh Thùy - ENENIU20178 - 0397694808
Ngô Võ Hạnh Quyên - IELSIU20402 - 0916034002
Du Nhật Đoan Trang - BAACIU20173 - 0399129759
A19409Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Võ Ngọc Thanh ThùyENENIU201786250003000095655000Bùi Minh Trúc - BTBTIU20241 - 0815612602
Võ Ngọc Thanh Thùy - ENENIU20178 - 0397694808
Ngô Võ Hạnh Quyên - IELSIU20402 - 0916034002
Du Nhật Đoan Trang - BAACIU20173 - 0399129759
A19409Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Võ Hạnh QuyênIELSIU204026250003000095655000Bùi Minh Trúc - BTBTIU20241 - 0815612602
Võ Ngọc Thanh Thùy - ENENIU20178 - 0397694808
Ngô Võ Hạnh Quyên - IELSIU20402 - 0916034002
Du Nhật Đoan Trang - BAACIU20173 - 0399129759
A19409Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Du Nhật Đoan TrangBAACIU201736250003000095655000Bùi Minh Trúc - BTBTIU20241 - 0815612602
Võ Ngọc Thanh Thùy - ENENIU20178 - 0397694808
Ngô Võ Hạnh Quyên - IELSIU20402 - 0916034002
Du Nhật Đoan Trang - BAACIU20173 - 0399129759
A19410Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Anh ThưBABAWE170456250003000095655000Lê Anh Thư - BABAWE17045 - 0587980659
Nguyễn Trần Hoàng Hạ - ITITIU21127 - 0836527594
Trương Ngọc Minh Châu - BABAIU21098 - 0792616299
Ngô Thị Bình Tuyến - BAFNIU21613 - 0343971899
A19410Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Hoàng HạITITIU211276250001000006000010000095885000Lê Anh Thư - BABAWE17045 - 0587980659
Nguyễn Trần Hoàng Hạ - ITITIU21127 - 0836527594
Trương Ngọc Minh Châu - BABAIU21098 - 0792616299
Ngô Thị Bình Tuyến - BAFNIU21613 - 0343971899
A19410Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trương Ngọc Minh ChâuBABAIU210986250001000006000010000095885000Lê Anh Thư - BABAWE17045 - 0587980659
Nguyễn Trần Hoàng Hạ - ITITIU21127 - 0836527594
Trương Ngọc Minh Châu - BABAIU21098 - 0792616299
Ngô Thị Bình Tuyến - BAFNIU21613 - 0343971899
A19410Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thị Bình TuyếnBAFNIU216136250001000006000010000095885000Lê Anh Thư - BABAWE17045 - 0587980659
Nguyễn Trần Hoàng Hạ - ITITIU21127 - 0836527594
Trương Ngọc Minh Châu - BABAIU21098 - 0792616299
Ngô Thị Bình Tuyến - BAFNIU21613 - 0343971899
A19412Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ca ThyBTBCIU190196250003000095655000Huỳnh Ca Thy - BTBCIU19019 - 0948997557
Lý yến nhi - BABAUH21134 - 0969346207
Trần Thị Khánh Linh - BABAIU21234 - 0981611192
Hoàng Thị Hồng Nga - BEBEIU20220 - 0977437488
A19412Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lý yến nhiBABAUH211346250001000006000010000095885000Huỳnh Ca Thy - BTBCIU19019 - 0948997557
Lý yến nhi - BABAUH21134 - 0969346207
Trần Thị Khánh Linh - BABAIU21234 - 0981611192
Hoàng Thị Hồng Nga - BEBEIU20220 - 0977437488
A19412Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Khánh LinhBABAIU212346250001000006000010000095885000Huỳnh Ca Thy - BTBCIU19019 - 0948997557
Lý yến nhi - BABAUH21134 - 0969346207
Trần Thị Khánh Linh - BABAIU21234 - 0981611192
Hoàng Thị Hồng Nga - BEBEIU20220 - 0977437488
A19412Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU202206250003000095655000Huỳnh Ca Thy - BTBCIU19019 - 0948997557
Lý yến nhi - BABAUH21134 - 0969346207
Trần Thị Khánh Linh - BABAIU21234 - 0981611192
Hoàng Thị Hồng Nga - BEBEIU20220 - 0977437488
A19413Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU200376250003000095655000Tôn Nữ Triệu Mẫn - MAMAIU20037 - 0976952658
Nguyễn Hoàng Vân Anh - IELSIU17022 - 0928801394
Nguyễn Phan Thảo Vân - IELSIU21401 - 0946761556
Bùi Thị Thùy Linh - IELSIU21319 - 0916911865
A19413Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Vân AnhIELSIU170226250003000095655000Tôn Nữ Triệu Mẫn - MAMAIU20037 - 0976952658
Nguyễn Hoàng Vân Anh - IELSIU17022 - 0928801394
Nguyễn Phan Thảo Vân - IELSIU21401 - 0946761556
Bùi Thị Thùy Linh - IELSIU21319 - 0916911865
A19413Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Thảo VânIELSIU214016250001000006000010000095885000Tôn Nữ Triệu Mẫn - MAMAIU20037 - 0976952658
Nguyễn Hoàng Vân Anh - IELSIU17022 - 0928801394
Nguyễn Phan Thảo Vân - IELSIU21401 - 0946761556
Bùi Thị Thùy Linh - IELSIU21319 - 0916911865
A19413Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Thùy LinhIELSIU213196250001000006000010000095885000Tôn Nữ Triệu Mẫn - MAMAIU20037 - 0976952658
Nguyễn Hoàng Vân Anh - IELSIU17022 - 0928801394
Nguyễn Phan Thảo Vân - IELSIU21401 - 0946761556
Bùi Thị Thùy Linh - IELSIU21319 - 0916911865
A19414Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phước Kim HânIELSIU202966250003000095655000Nguyễn Phước Kim Hân - IELSIU20296 - 0362032717
Lê Thương Thùy Quyên - BAACIU20151 - 0918988782
Lại Thị Monika - BEBEIU20218 - 0935737639
Trương Phúc An - BABAIU20526 - 0901169661
A19414Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lê Thương Thùy QuyênBAACIU201516250003000095655000Nguyễn Phước Kim Hân - IELSIU20296 - 0362032717
Lê Thương Thùy Quyên - BAACIU20151 - 0918988782
Lại Thị Monika - BEBEIU20218 - 0935737639
Trương Phúc An - BABAIU20526 - 0901169661
A19414Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị MonikaBEBEIU202186250003000095655000Nguyễn Phước Kim Hân - IELSIU20296 - 0362032717
Lê Thương Thùy Quyên - BAACIU20151 - 0918988782
Lại Thị Monika - BEBEIU20218 - 0935737639
Trương Phúc An - BABAIU20526 - 0901169661
A19414Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trương Phúc AnBABAIU205266250003000095655000Nguyễn Phước Kim Hân - IELSIU20296 - 0362032717
Lê Thương Thùy Quyên - BAACIU20151 - 0918988782
Lại Thị Monika - BEBEIU20218 - 0935737639
Trương Phúc An - BABAIU20526 - 0901169661
A19415Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Lã Việt HàENENIU181396250003000095655000Lã Việt Hà - ENENIU18139 - 0944922037
Trần Phương Quyên - ENENIU21141 - 0976246758
Trịnh Vân Phụng - BAFNIU21540 - 0898916090
Mai Bảo Vy - ENENIU18117 - 0944236728
A19415Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Phương QuyênENENIU211416250001000006000010000095885000Lã Việt Hà - ENENIU18139 - 0944922037
Trần Phương Quyên - ENENIU21141 - 0976246758
Trịnh Vân Phụng - BAFNIU21540 - 0898916090
Mai Bảo Vy - ENENIU18117 - 0944236728
A19415Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trịnh Vân PhụngBAFNIU215406250001000006000010000095885000Lã Việt Hà - ENENIU18139 - 0944922037
Trần Phương Quyên - ENENIU21141 - 0976246758
Trịnh Vân Phụng - BAFNIU21540 - 0898916090
Mai Bảo Vy - ENENIU18117 - 0944236728
A19415Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Mai Bảo VyENENIU181176250003000095655000Lã Việt Hà - ENENIU18139 - 0944922037
Trần Phương Quyên - ENENIU21141 - 0976246758
Trịnh Vân Phụng - BAFNIU21540 - 0898916090
Mai Bảo Vy - ENENIU18117 - 0944236728
A19416Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Dương Minh ThưBTFTIU190186250003000095655000Trần Dương Minh Thư - BTFTIU19018 - 0925829029
Đinh Hà Phương Uyên - BAFNIU20125 - 0901686365
Đinh Trần Khánh Châu - BTBTIU21187 - 0389069277
Trần Ngọc Ánh - BTBTWE21085 - 0978551274
A19416Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU201256250003000095655000Trần Dương Minh Thư - BTFTIU19018 - 0925829029
Đinh Hà Phương Uyên - BAFNIU20125 - 0901686365
Đinh Trần Khánh Châu - BTBTIU21187 - 0389069277
Trần Ngọc Ánh - BTBTWE21085 - 0978551274
A19416Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trần Khánh ChâuBTBTIU211876250001000006000010000095885000Trần Dương Minh Thư - BTFTIU19018 - 0925829029
Đinh Hà Phương Uyên - BAFNIU20125 - 0901686365
Đinh Trần Khánh Châu - BTBTIU21187 - 0389069277
Trần Ngọc Ánh - BTBTWE21085 - 0978551274
A19416Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc ÁnhBTBTWE210856250001000006000010000095885000Trần Dương Minh Thư - BTFTIU19018 - 0925829029
Đinh Hà Phương Uyên - BAFNIU20125 - 0901686365
Đinh Trần Khánh Châu - BTBTIU21187 - 0389069277
Trần Ngọc Ánh - BTBTWE21085 - 0978551274
A19417Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh Bảo HàIEIEIU180216250003000095655000Nguyễn Thanh Bảo Hà - IEIEIU18021 - 0348580057
Nguyễn Hữu Ngân Hà - BABAIU19398 - 0374803573
Quách Ngọc Gia Hân - BABAIU18323 - 0932721157
Phạm Quế Anh - BABAIU19011 - 0963447167
A19417Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hữu Ngân HàBABAIU193986250003000095655000Nguyễn Thanh Bảo Hà - IEIEIU18021 - 0348580057
Nguyễn Hữu Ngân Hà - BABAIU19398 - 0374803573
Quách Ngọc Gia Hân - BABAIU18323 - 0932721157
Phạm Quế Anh - BABAIU19011 - 0963447167
A19417Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Quách Ngọc Gia HânBABAIU183236250003000095655000Nguyễn Thanh Bảo Hà - IEIEIU18021 - 0348580057
Nguyễn Hữu Ngân Hà - BABAIU19398 - 0374803573
Quách Ngọc Gia Hân - BABAIU18323 - 0932721157
Phạm Quế Anh - BABAIU19011 - 0963447167
A19417Quạt - Tủ lạnh -
Máy giặt
(4 người)
Phạm Quế AnhBABAIU190116250003000095655000Nguyễn Thanh Bảo Hà - IEIEIU18021 - 0348580057
Nguyễn Hữu Ngân Hà - BABAIU19398 - 0374803573
Quách Ngọc Gia Hân - BABAIU18323 - 0932721157
Phạm Quế Anh - BABAIU19011 - 0963447167
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Văn Thế HoàngENENIU190517800003000097050000Nguyễn Văn Thế Hoàng - ENENIU19051 - 0886272646
Trần Đình An - ITDSIU20113 - 0375353992
Hoàng Công Anh Khoa - ITCSIU21158 - 0937234714
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - BTBTIU21151 - 0794442767
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Đình AnITDSIU201137800001000006000010000097280000Nguyễn Văn Thế Hoàng - ENENIU19051 - 0886272646
Trần Đình An - ITDSIU20113 - 0375353992
Hoàng Công Anh Khoa - ITCSIU21158 - 0937234714
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - BTBTIU21151 - 0794442767
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Hoàng Công Anh KhoaITCSIU211587800001000006000010000097280000Nguyễn Văn Thế Hoàng - ENENIU19051 - 0886272646
Trần Đình An - ITDSIU20113 - 0375353992
Hoàng Công Anh Khoa - ITCSIU21158 - 0937234714
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - BTBTIU21151 - 0794442767
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNGBTBTIU211517800001000006000010000097280000Nguyễn Văn Thế Hoàng - ENENIU19051 - 0886272646
Trần Đình An - ITDSIU20113 - 0375353992
Hoàng Công Anh Khoa - ITCSIU21158 - 0937234714
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - BTBTIU21151 - 0794442767
B2102Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Ngô Hoàng HuyEEEEIU21019125000010000060000100000911510000Ngô Hoàng Huy - EEEEIU21019 - 0946255094
Lưu Hiển Long - ITITIU19025 - 0915217360
B2102Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lưu Hiển LongITITIU19025125000030000911280000Ngô Hoàng Huy - EEEEIU21019 - 0946255094
Lưu Hiển Long - ITITIU19025 - 0915217360
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thiên ThịnhBEBEIU200967800003000097050000Lê Thiên Thịnh - BEBEIU20096 - 0971778260
Nguyễn Quang Minh - BTCEIU20037 - 0901344882
Trần Nguyễn Gia Huy - IELSIU21202 - 0826670500
Phạm Ngọc Trường - MAMAIU21033 - 0378882624
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quang MinhBTCEIU200377800003000097050000Lê Thiên Thịnh - BEBEIU20096 - 0971778260
Nguyễn Quang Minh - BTCEIU20037 - 0901344882
Trần Nguyễn Gia Huy - IELSIU21202 - 0826670500
Phạm Ngọc Trường - MAMAIU21033 - 0378882624
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Nguyễn Gia HuyIELSIU212027800001000006000010000097280000Lê Thiên Thịnh - BEBEIU20096 - 0971778260
Nguyễn Quang Minh - BTCEIU20037 - 0901344882
Trần Nguyễn Gia Huy - IELSIU21202 - 0826670500
Phạm Ngọc Trường - MAMAIU21033 - 0378882624
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Ngọc TrườngMAMAIU210337800001000006000010000097280000Lê Thiên Thịnh - BEBEIU20096 - 0971778260
Nguyễn Quang Minh - BTCEIU20037 - 0901344882
Trần Nguyễn Gia Huy - IELSIU21202 - 0826670500
Phạm Ngọc Trường - MAMAIU21033 - 0378882624
B2104Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Đoàn Quốc ĐạtITITWE19020125000030000911280000Trần Đoàn Quốc Đạt - ITITWE19020 - 0343626555
Lưu Bảo Khánh - SESEIU19004 - 0788992785
B2104Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lưu Bảo KhánhSESEIU19004125000030000911280000Trần Đoàn Quốc Đạt - ITITWE19020 - 0343626555
Lưu Bảo Khánh - SESEIU19004 - 0788992785
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Phạm Gia HuyITITIU192517500003000096780000Nguyễn Phạm Gia Huy - ITITIU19251 - 0969122412
Nguyễn Đức Công - BTBTIU19156 - 0585877578
Nguyễn Hoàng Quốc Vũ - BTBTIU19171 - 0823095484
Nguyễn Hoàng Vũ - BAACIU19050 - 0938301723
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Đức CôngBTBTIU191567800003000097050000Nguyễn Phạm Gia Huy - ITITIU19251 - 0969122412
Nguyễn Đức Công - BTBTIU19156 - 0585877578
Nguyễn Hoàng Quốc Vũ - BTBTIU19171 - 0823095484
Nguyễn Hoàng Vũ - BAACIU19050 - 0938301723
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hoàng Quốc VũBTBTIU191717800001000006000010000097280000Nguyễn Phạm Gia Huy - ITITIU19251 - 0969122412
Nguyễn Đức Công - BTBTIU19156 - 0585877578
Nguyễn Hoàng Quốc Vũ - BTBTIU19171 - 0823095484
Nguyễn Hoàng Vũ - BAACIU19050 - 0938301723
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hoàng VũBAACIU190507800003000097050000Nguyễn Phạm Gia Huy - ITITIU19251 - 0969122412
Nguyễn Đức Công - BTBTIU19156 - 0585877578
Nguyễn Hoàng Quốc Vũ - BTBTIU19171 - 0823095484
Nguyễn Hoàng Vũ - BAACIU19050 - 0938301723
B2106Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hữu TườngBEBEIU20047125000030000911280000Nguyễn Hữu Tường - BEBEIU20047 - 0357073046
Hồ Võ Minh Tùng - IELSIU20234 - 0911656686
B2106Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Hồ Võ Minh TùngIELSIU20234125000030000911280000Nguyễn Hữu Tường - BEBEIU20047 - 0357073046
Hồ Võ Minh Tùng - IELSIU20234 - 0911656686
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Hồ Thanh PhúcIELSIU192396100003000095520000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Văn QuangITITIU191956000003000095430000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Võ Thanh PhongIEIEIU190116100003000095520000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lưu Việt HùngIELSIU191636100003000095520000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Quang HiệpBAFNIU212916100001000006000010000095750000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thanh TiếpITITIU211106100001000006000010000095750000Hồ Thanh Phúc - IELSIU19239 - 0918236019
Lê Văn Quang - ITITIU19195 - 0356268186
Võ Thanh Phong - IEIEIU19011 - 0945600074
Lưu Việt Hùng - IELSIU19163 - 0346829294
Lê Quang Hiệp - BAFNIU21291 - 0817033090
Nguyễn Thanh Tiếp - ITITIU21110 - 0354901051
B2108Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Phạm Hoài NamBEBEIU19084125000030000911280000Nguyễn Phạm Hoài Nam - BEBEIU19084 - 0966668467
Đỗ Thiên Hải - BEBEIU21208 - 0839945465
B2108Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Đỗ Thiên HảiBEBEIU21208125000010000060000100000911510000Nguyễn Phạm Hoài Nam - BEBEIU19084 - 0966668467
Đỗ Thiên Hải - BEBEIU21208 - 0839945465
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Thanh SơnITITIU192017800003000097050000Trần Thanh Sơn - ITITIU19201 - 0916407532
Nguyễn Thanh Thanh Tùng - ITITIU19236 - 0378255647
Trần Nguyễn Thương Trường - ITITIU19228 - 0917085937
Nguyễn Trung Trực - ITITIU19225 - 0911680270
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thanh Thanh TùngITITIU192367800003000097050000Trần Thanh Sơn - ITITIU19201 - 0916407532
Nguyễn Thanh Thanh Tùng - ITITIU19236 - 0378255647
Trần Nguyễn Thương Trường - ITITIU19228 - 0917085937
Nguyễn Trung Trực - ITITIU19225 - 0911680270
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Nguyễn Thương TrườngITITIU192287800003000097050000Trần Thanh Sơn - ITITIU19201 - 0916407532
Nguyễn Thanh Thanh Tùng - ITITIU19236 - 0378255647
Trần Nguyễn Thương Trường - ITITIU19228 - 0917085937
Nguyễn Trung Trực - ITITIU19225 - 0911680270
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Trung TrựcITITIU192257800001000006000010000097280000Trần Thanh Sơn - ITITIU19201 - 0916407532
Nguyễn Thanh Thanh Tùng - ITITIU19236 - 0378255647
Trần Nguyễn Thương Trường - ITITIU19228 - 0917085937
Nguyễn Trung Trực - ITITIU19225 - 0911680270
B2110Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Minh TânENENIU19099125000030000911280000Nguyễn Minh Tân - ENENIU19099 - 0914001768
Lê Minh Tuyền - BTFTIU19027 - 0859120434
B2110Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Minh TuyềnBTFTIU19027125000030000911280000Nguyễn Minh Tân - ENENIU19099 - 0914001768
Lê Minh Tuyền - BTFTIU19027 - 0859120434
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Hoàng Anh TuấnEEACIU190697500003000096780000Hoàng Anh Tuấn - EEACIU19069 - 0916219486
Trần Lê Nhật Quang - BEBEIU19101 - 0827569248
Phùng Đức Bảo - IELSIU21187 - 0889000879
Vũ Huy Hoàng - ENENIU21008 - 0942054888
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Lê Nhật QuangBEBEIU191017800003000097050000Hoàng Anh Tuấn - EEACIU19069 - 0916219486
Trần Lê Nhật Quang - BEBEIU19101 - 0827569248
Phùng Đức Bảo - IELSIU21187 - 0889000879
Vũ Huy Hoàng - ENENIU21008 - 0942054888
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phùng Đức BảoIELSIU211877800001000006000010000097280000Hoàng Anh Tuấn - EEACIU19069 - 0916219486
Trần Lê Nhật Quang - BEBEIU19101 - 0827569248
Phùng Đức Bảo - IELSIU21187 - 0889000879
Vũ Huy Hoàng - ENENIU21008 - 0942054888
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Huy HoàngENENIU210087800001000006000010000097280000Hoàng Anh Tuấn - EEACIU19069 - 0916219486
Trần Lê Nhật Quang - BEBEIU19101 - 0827569248
Phùng Đức Bảo - IELSIU21187 - 0889000879
Vũ Huy Hoàng - ENENIU21008 - 0942054888
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Nguyễn Bảo LongITITIU201386100003000095520000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Vương TriềuBABAIU193446000003000095430000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Quốc BảoBABAIU204746100003000095520000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Duy HảiITITIU200056100003000095520000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Huỳnh Lê Sơnititiu192026100003000095520000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Bá DuyITDSIU210146100001000006000010000095750000Lê Nguyễn Bảo Long - ITITIU20138 - 0845450359
Trần Vương Triều - BABAIU19344 - 0855180775
Đặng Quốc Bảo - BABAIU20474 - 0836464284
Nguyễn Duy Hải - ITITIU20005 - 0908941734
Huỳnh Lê Sơn - ititiu19202 - 0382796606
Nguyễn Bá Duy - ITDSIU21014 - 0931643515
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Minh TuấnITITIU192347500003000096780000Phạm Minh Tuấn - ITITIU19234 - 0963403856
Nguyễn Duy Lập - ITITIU19153 - 0856253661
Nguyễn Thanh Hải - ENENIU19049 - 0833556797
Trần Đình Khôi Nguyên - ITITIU19166 - 0834591335
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Duy LậpITITIU191537800003000097050000Phạm Minh Tuấn - ITITIU19234 - 0963403856
Nguyễn Duy Lập - ITITIU19153 - 0856253661
Nguyễn Thanh Hải - ENENIU19049 - 0833556797
Trần Đình Khôi Nguyên - ITITIU19166 - 0834591335
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thanh HảiENENIU190497500003000096780000Phạm Minh Tuấn - ITITIU19234 - 0963403856
Nguyễn Duy Lập - ITITIU19153 - 0856253661
Nguyễn Thanh Hải - ENENIU19049 - 0833556797
Trần Đình Khôi Nguyên - ITITIU19166 - 0834591335
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Đình Khôi NguyênITITIU191667800003000097050000Phạm Minh Tuấn - ITITIU19234 - 0963403856
Nguyễn Duy Lập - ITITIU19153 - 0856253661
Nguyễn Thanh Hải - ENENIU19049 - 0833556797
Trần Đình Khôi Nguyên - ITITIU19166 - 0834591335
B2202Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Thành KhiêmITCSIU21137125000010000060000100000911510000Nguyễn Thành Khiêm - ITCSIU21137 - 0901998908
ĐẶNG LÊ PHÚC KHANG - IELSIU21100 - 0915872278
B2202Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
ĐẶNG LÊ PHÚC KHANGIELSIU21100125000010000060000100000911510000Nguyễn Thành Khiêm - ITCSIU21137 - 0901998908
ĐẶNG LÊ PHÚC KHANG - IELSIU21100 - 0915872278
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Thái Minh ThuậnENENIU201287800003000097050000Thái Minh Thuận - ENENIU20128 - 0837769784
Trần Tuấn Khanh - BAFNIU21305 - 0859284878
Lê Thành Phúc - BTBTIU20133 - 0908760490
Nguyễn Nhật Huy - ITITIU19135 - 0932166227
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Tuấn KhanhBAFNIU213057800001000006000010000097280000Thái Minh Thuận - ENENIU20128 - 0837769784
Trần Tuấn Khanh - BAFNIU21305 - 0859284878
Lê Thành Phúc - BTBTIU20133 - 0908760490
Nguyễn Nhật Huy - ITITIU19135 - 0932166227
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thành PhúcBTBTIU201337800001000006000010000097280000Thái Minh Thuận - ENENIU20128 - 0837769784
Trần Tuấn Khanh - BAFNIU21305 - 0859284878
Lê Thành Phúc - BTBTIU20133 - 0908760490
Nguyễn Nhật Huy - ITITIU19135 - 0932166227
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Nhật HuyITITIU191357500003000096780000Thái Minh Thuận - ENENIU20128 - 0837769784
Trần Tuấn Khanh - BAFNIU21305 - 0859284878
Lê Thành Phúc - BTBTIU20133 - 0908760490
Nguyễn Nhật Huy - ITITIU19135 - 0932166227
B2204Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Vũ Đức Minh AnBAFNIU20002125000030000911280000Vũ Đức Minh An - BAFNIU20002 - 0937231925
Trần Tiến Nhâm - IELSIU20371 - 0762500864
B2204Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Tiến NhâmIELSIU20371125000030000911280000Vũ Đức Minh An - BAFNIU20002 - 0937231925
Trần Tiến Nhâm - IELSIU20371 - 0762500864
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Dương Quốc ĐạtIELSIU202816100003000095520000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phan Đình Hữu PhúcITDSIU200776100003000095520000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Vỹ Bình NguyênITITIU190386000003000095430000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Đoàn Minh HưngBABAIU190336000003000095430000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Thạch Trần Đăng Khoa BABAIU214216100001000006000010000095750000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đào Đức MinhIEIEIU210826100001000006000010000095750000Dương Quốc Đạt - IELSIU20281 - 0349139440
Phan Đình Hữu Phúc - ITDSIU20077 - 0913132630
Nguyễn Vỹ Bình Nguyên - ITITIU19038 - 0987733312
Nguyễn Đoàn Minh Hưng - BABAIU19033 - 0916440426
Thạch Trần Đăng Khoa - BABAIU21421 - 0825641784
Đào Đức Minh - IEIEIU21082 - 0834647701
B2206Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lâm Quốc HưngBABAWE18664125000010000060000100000911510000Lâm Quốc Hưng - BABAWE18664 - 0945910092
Lê Nhật Nhân - BABAWE21390 - 0901623417
B2206Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Nhật NhânBABAWE21390125000010000060000100000911510000Lâm Quốc Hưng - BABAWE18664 - 0945910092
Lê Nhật Nhân - BABAWE21390 - 0901623417
B2207Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quốc HuyIELSIU210947800001000006000010000097280000Nguyễn Quốc Huy - IELSIU21094 - 0865981573
Trần Kiết Tường - IELSIU21170 - 0932892478
Huỳnh Nhất Huy - BABAUH21025 - 0918572555
Nguyễn Công Nguyên - SESEIU21018 - 0939705783
B2207Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Kiết TườngIELSIU211707800001000006000010000097280000Nguyễn Quốc Huy - IELSIU21094 - 0865981573
Trần Kiết Tường - IELSIU21170 - 0932892478
Huỳnh Nhất Huy - BABAUH21025 - 0918572555
Nguyễn Công Nguyên - SESEIU21018 - 0939705783
B2207Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Huỳnh Nhất HuyBABAUH210257800001000006000010000097280000Nguyễn Quốc Huy - IELSIU21094 - 0865981573
Trần Kiết Tường - IELSIU21170 - 0932892478
Huỳnh Nhất Huy - BABAUH21025 - 0918572555
Nguyễn Công Nguyên - SESEIU21018 - 0939705783
B2207Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Công NguyênSESEIU210187800001000006000010000097280000Nguyễn Quốc Huy - IELSIU21094 - 0865981573
Trần Kiết Tường - IELSIU21170 - 0932892478
Huỳnh Nhất Huy - BABAUH21025 - 0918572555
Nguyễn Công Nguyên - SESEIU21018 - 0939705783
B2208Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Thái Hà Quốc TrungEEACIU19068125000030000911280000Thái Hà Quốc Trung - EEACIU19068 - 0902041702
Lê Nam Quân - ENENWE20037 - 0919579069
B2208Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Nam QuânENENWE20037125000030000911280000Thái Hà Quốc Trung - EEACIU19068 - 0902041702
Lê Nam Quân - ENENWE20037 - 0919579069
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Quang TrườngBAFNIU201227800003000097050000Vũ Quang Trường - BAFNIU20122 - 0365827081
Nguyễn Hà Minh Khoa - ENENIU20068 - 0943148295
Lâm Quang Minh - EEACIU19048 - 0943493704
Nguyễn Vĩnh Phú - BABAIU20452 - 0327418236
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hà Minh KhoaENENIU200687800003000097050000Vũ Quang Trường - BAFNIU20122 - 0365827081
Nguyễn Hà Minh Khoa - ENENIU20068 - 0943148295
Lâm Quang Minh - EEACIU19048 - 0943493704
Nguyễn Vĩnh Phú - BABAIU20452 - 0327418236
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lâm Quang MinhEEACIU190487500003000096780000Vũ Quang Trường - BAFNIU20122 - 0365827081
Nguyễn Hà Minh Khoa - ENENIU20068 - 0943148295
Lâm Quang Minh - EEACIU19048 - 0943493704
Nguyễn Vĩnh Phú - BABAIU20452 - 0327418236
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Vĩnh PhúBABAIU204527800003000097050000Vũ Quang Trường - BAFNIU20122 - 0365827081
Nguyễn Hà Minh Khoa - ENENIU20068 - 0943148295
Lâm Quang Minh - EEACIU19048 - 0943493704
Nguyễn Vĩnh Phú - BABAIU20452 - 0327418236
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Nguyễn Khoa NguyênEEEEIU190376100003000095520000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Bùi Minh QuangITITIU190446000003000095430000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Quang DiệuITDSIU200316100003000095520000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Dương Trần Nhật MinhITDSIU200326100003000095520000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Hồ Gia TiếnBEBEIU202546100003000095520000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đỗ Hà Bảo ThiênIELSIU213826100001000006000010000095750000Phạm Nguyễn Khoa Nguyên - EEEEIU19037 - 0585715568
Bùi Minh Quang - ITITIU19044 - 0793936457
Nguyễn Quang Diệu - ITDSIU20031 - 0338839908
Dương Trần Nhật Minh - ITDSIU20032 - 0359235408
Hồ Gia Tiến - BEBEIU20254 - 0326792674
Đỗ Hà Bảo Thiên - IELSIU21382 - 0386000643
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đào Phúc TínIELSIU192847500003000096780000Đào Phúc Tín - IELSIU19284 - 0367419401
Lê Thế Duyệt - ITITIU19112 - 0975866615
Phạm Hoàng Minh Triết - BTBTIU19132 - 0778683663
Nguyễn Quốc Huy - ITDSIU21067 - 0792993135
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thế DuyệtITITIU191127500003000096780000Đào Phúc Tín - IELSIU19284 - 0367419401
Lê Thế Duyệt - ITITIU19112 - 0975866615
Phạm Hoàng Minh Triết - BTBTIU19132 - 0778683663
Nguyễn Quốc Huy - ITDSIU21067 - 0792993135
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Hoàng Minh TriếtBTBTIU191327500003000096780000Đào Phúc Tín - IELSIU19284 - 0367419401
Lê Thế Duyệt - ITITIU19112 - 0975866615
Phạm Hoàng Minh Triết - BTBTIU19132 - 0778683663
Nguyễn Quốc Huy - ITDSIU21067 - 0792993135
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quốc HuyITDSIU210677800001000006000010000097280000Đào Phúc Tín - IELSIU19284 - 0367419401
Lê Thế Duyệt - ITITIU19112 - 0975866615
Phạm Hoàng Minh Triết - BTBTIU19132 - 0778683663
Nguyễn Quốc Huy - ITDSIU21067 - 0792993135
B2310Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Lê PhúIELSIU19237125000030000911280000Trần Lê Phú - IELSIU19237 - 0385211726
Trần An Thịnh - BTFTIU19076 - 0868396468
B2310Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần An ThịnhBTFTIU19076125000030000911280000Trần Lê Phú - IELSIU19237 - 0385211726
Trần An Thịnh - BTFTIU19076 - 0868396468
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Tiến ĐạtBEBEIU190527500003000096780000Nguyễn Tiến Đạt - BEBEIU19052 - 0942754133
Nguyễn Quốc Bảo - ITITIU19081 - 0869307217
Nhâm Minh Hoàng - EEEEIU20014 - 08999776267
Nguyễn Đức Duẩn - EEACIU19033 - 0326274502
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quốc BảoITITIU190817500003000096780000Nguyễn Tiến Đạt - BEBEIU19052 - 0942754133
Nguyễn Quốc Bảo - ITITIU19081 - 0869307217
Nhâm Minh Hoàng - EEEEIU20014 - 08999776267
Nguyễn Đức Duẩn - EEACIU19033 - 0326274502
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nhâm Minh HoàngEEEEIU200147800003000097050000Nguyễn Tiến Đạt - BEBEIU19052 - 0942754133
Nguyễn Quốc Bảo - ITITIU19081 - 0869307217
Nhâm Minh Hoàng - EEEEIU20014 - 08999776267
Nguyễn Đức Duẩn - EEACIU19033 - 0326274502
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Đức DuẩnEEACIU190337500003000096780000Nguyễn Tiến Đạt - BEBEIU19052 - 0942754133
Nguyễn Quốc Bảo - ITITIU19081 - 0869307217
Nhâm Minh Hoàng - EEEEIU20014 - 08999776267
Nguyễn Đức Duẩn - EEACIU19033 - 0326274502
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thanh HòaIELSIU191566000003000095430000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Dương Tấn Khải HoànBEBEIU190656100003000095520000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Quan HưngBABAIU191966000003000095430000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Vũ ThắngBCTEIU210096100001000006000010000095750000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Vĩnh ToànIELSIU210556100001000006000010000095750000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Nhật VũBABAIU213086100001000006000010000095750000Nguyễn Thanh Hòa - IELSIU19156 - 0862844772
Dương Tấn Khải Hoàn - BEBEIU19065 - 0376867988
Lê Quan Hưng - BABAIU19196 - 0944300339
Phạm Vũ Thắng - BCTEIU21009 - 0907449910
Nguyễn Vĩnh Toàn - IELSIU21055 - 0907296634
Nguyễn Nhật Vũ - BABAIU21308 - 0905812546
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Sỹ PhiITITIU191787500003000096780000Nguyễn Sỹ Phi - ITITIU19178 - 0399858581
Nguyễn Hoàng Đạt - ITITIU19097 - 0378387001
Trần Đức Ánh - ITITIU19079 - 0335333037
Phan Nhật Tân - ITITIU19050 - 0943086515
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hoàng ĐạtITITIU190977500003000096780000Nguyễn Sỹ Phi - ITITIU19178 - 0399858581
Nguyễn Hoàng Đạt - ITITIU19097 - 0378387001
Trần Đức Ánh - ITITIU19079 - 0335333037
Phan Nhật Tân - ITITIU19050 - 0943086515
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Đức ÁnhITITIU190797500003000096780000Nguyễn Sỹ Phi - ITITIU19178 - 0399858581
Nguyễn Hoàng Đạt - ITITIU19097 - 0378387001
Trần Đức Ánh - ITITIU19079 - 0335333037
Phan Nhật Tân - ITITIU19050 - 0943086515
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phan Nhật TânITITIU190507500003000096780000Nguyễn Sỹ Phi - ITITIU19178 - 0399858581
Nguyễn Hoàng Đạt - ITITIU19097 - 0378387001
Trần Đức Ánh - ITITIU19079 - 0335333037
Phan Nhật Tân - ITITIU19050 - 0943086515
B2402Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Quốc Việt PhươngIELSIU19246125000030000911280000Lê Quốc Việt Phương - IELSIU19246 - 0393035647
Đặng Nhật Huy - ITITIU20043 - 0818429032
B2402Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Đặng Nhật HuyITITIU20043125000030000911280000Lê Quốc Việt Phương - IELSIU19246 - 0393035647
Đặng Nhật Huy - ITITIU20043 - 0818429032
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quốc HưngITDSIU190377500003000096780000Nguyễn Quốc Hưng - ITDSIU19037 - 0866814557
Nguyễn Hải Phong - IELSIU19236 - 0935045604
Trần Đình Khang - IELSIU19172 - 0859584878
Trịnh Viết Thái Dương - IELSIU19014 - 0346770226
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hải PhongIELSIU192367500003000096780000Nguyễn Quốc Hưng - ITDSIU19037 - 0866814557
Nguyễn Hải Phong - IELSIU19236 - 0935045604
Trần Đình Khang - IELSIU19172 - 0859584878
Trịnh Viết Thái Dương - IELSIU19014 - 0346770226
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Đình KhangIELSIU191727500003000096780000Nguyễn Quốc Hưng - ITDSIU19037 - 0866814557
Nguyễn Hải Phong - IELSIU19236 - 0935045604
Trần Đình Khang - IELSIU19172 - 0859584878
Trịnh Viết Thái Dương - IELSIU19014 - 0346770226
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trịnh Viết Thái DươngIELSIU190147800003000097050000Nguyễn Quốc Hưng - ITDSIU19037 - 0866814557
Nguyễn Hải Phong - IELSIU19236 - 0935045604
Trần Đình Khang - IELSIU19172 - 0859584878
Trịnh Viết Thái Dương - IELSIU19014 - 0346770226
B2404Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Tuấn KhảiBABAWE20005125000030000911280000Nguyễn Tuấn Khải - BABAWE20005 - 0989333907
Phan Trung Hiếu - IELSIU19155 - 0969800466
B2404Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Phan Trung HiếuIELSIU19155125000030000911280000Nguyễn Tuấn Khải - BABAWE20005 - 0989333907
Phan Trung Hiếu - IELSIU19155 - 0969800466
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Tiến AnhITITIU190736000003000095430000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Minh TríITITIU190586100003000095520000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Lê Chí TâmITITIU190486100003000095520000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Phước Vĩnh KhangITITIU190176100003000095520000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Hồ Anh KhoaBEBEIU201686100003000095520000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Khắc HuyIEIEIU211026100001000006000010000095750000Nguyễn Tiến Anh - ITITIU19073 - 0833665778
Nguyễn Minh Trí - ITITIU19058 - 0823021388
Nguyễn Lê Chí Tâm - ITITIU19048 - 0847827897
Nguyễn Phước Vĩnh Khang - ITITIU19017 - 0966700701
Hồ Anh Khoa - BEBEIU20168 - 0345027914
Nguyễn Khắc Huy - IEIEIU21102 - 0397378936
B2406Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
CHÂU THÀNH PHÁTITITIU21135125000010000060000100000911510000CHÂU THÀNH PHÁT - ITITIU21135 - 0962121885
HUỲNH THANH HUY - IELSIU21022 - 0369292517
B2406Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
HUỲNH THANH HUYIELSIU21022125000010000060000100000911510000CHÂU THÀNH PHÁT - ITITIU21135 - 0962121885
HUỲNH THANH HUY - IELSIU21022 - 0369292517
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Tuấn DươngBABAIU191667500003000096780000Trần Tuấn Dương - BABAIU19166 - 0358493360
Trần Anh Thi - ITITIU19212 - 0776827974
Bùi Trí Dũng - BEBEIU20164 - 0944323436
DƯƠNG MINH THÔNG - BABAIU21281 - 0941725152
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Anh ThiITITIU192127500003000096780000Trần Tuấn Dương - BABAIU19166 - 0358493360
Trần Anh Thi - ITITIU19212 - 0776827974
Bùi Trí Dũng - BEBEIU20164 - 0944323436
DƯƠNG MINH THÔNG - BABAIU21281 - 0941725152
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Bùi Trí DũngBEBEIU201647800003000097050000Trần Tuấn Dương - BABAIU19166 - 0358493360
Trần Anh Thi - ITITIU19212 - 0776827974
Bùi Trí Dũng - BEBEIU20164 - 0944323436
DƯƠNG MINH THÔNG - BABAIU21281 - 0941725152
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
DƯƠNG MINH THÔNGBABAIU212817800001000006000010000097280000Trần Tuấn Dương - BABAIU19166 - 0358493360
Trần Anh Thi - ITITIU19212 - 0776827974
Bùi Trí Dũng - BEBEIU20164 - 0944323436
DƯƠNG MINH THÔNG - BABAIU21281 - 0941725152
B2408Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Thái Trương Thành ĐôBABANS20004125000030000911280000Thái Trương Thành Đô - BABANS20004 - 0919163446
Bùi Thanh Vỹ - BTFTIU18157 - 0333893136
B2408Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Bùi Thanh VỹBTFTIU18157125000030000911280000Thái Trương Thành Đô - BABANS20004 - 0919163446
Bùi Thanh Vỹ - BTFTIU18157 - 0333893136
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Bá HưngITITIU191267500003000096780000Vũ Bá Hưng - ITITIU19126 - 0337172521
Trương Trí Dũng - ITCSIU21126 - 0769807115
Lê Thiên Phúc - IELSIU21222 - 0814379827
Trần Duy Quân - IELSIU21046 - 0708015828
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trương Trí DũngITCSIU211267800001000006000010000097280000Vũ Bá Hưng - ITITIU19126 - 0337172521
Trương Trí Dũng - ITCSIU21126 - 0769807115
Lê Thiên Phúc - IELSIU21222 - 0814379827
Trần Duy Quân - IELSIU21046 - 0708015828
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thiên PhúcIELSIU212227800001000006000010000097280000Vũ Bá Hưng - ITITIU19126 - 0337172521
Trương Trí Dũng - ITCSIU21126 - 0769807115
Lê Thiên Phúc - IELSIU21222 - 0814379827
Trần Duy Quân - IELSIU21046 - 0708015828
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Duy QuânIELSIU210467800001000006000010000097280000Vũ Bá Hưng - ITITIU19126 - 0337172521
Trương Trí Dũng - ITCSIU21126 - 0769807115
Lê Thiên Phúc - IELSIU21222 - 0814379827
Trần Duy Quân - IELSIU21046 - 0708015828
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Đức TríITITIU192236000003000095430000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Gia HuyBAFNIU190946000003000095430000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Thái Huỳnh Nhật HuyBABAIU192046100003000095520000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Trần Minh QuânBABAIU205946100003000095520000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Nhật MinhIELSIU200476100003000095520000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Hữu PhátIELSIU203866100003000095520000Nguyễn Đức Trí - ITITIU19223 - 0817469390
Nguyễn Gia Huy - BAFNIU19094 - 0886114603
Thái Huỳnh Nhật Huy - BABAIU19204 - 0971565849
Đặng Trần Minh Quân - BABAIU20594 - 0784991527
Nguyễn Nhật Minh - IELSIU20047 - 0988362580
Lê Hữu Phát - IELSIU20386 - 0852069037
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Huỳnh Thị Quỳnh NhiIEIEIU190627500003000096780000Huỳnh Thị Quỳnh Nhi - IEIEIU19062 - 0328642421
Đoàn Lê Thảo Vy - IEIEIU19077 - 0384259499
Nguyễn Quỳnh Trang - IEIEIU19071 - 0372991460
Nguyễn Thị Băng Tuyền - BTBTIU19139 - 0981404049
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đoàn Lê Thảo VyIEIEIU190777500003000096780000Huỳnh Thị Quỳnh Nhi - IEIEIU19062 - 0328642421
Đoàn Lê Thảo Vy - IEIEIU19077 - 0384259499
Nguyễn Quỳnh Trang - IEIEIU19071 - 0372991460
Nguyễn Thị Băng Tuyền - BTBTIU19139 - 0981404049
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quỳnh TrangIEIEIU190717500003000096780000Huỳnh Thị Quỳnh Nhi - IEIEIU19062 - 0328642421
Đoàn Lê Thảo Vy - IEIEIU19077 - 0384259499
Nguyễn Quỳnh Trang - IEIEIU19071 - 0372991460
Nguyễn Thị Băng Tuyền - BTBTIU19139 - 0981404049
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Băng TuyềnBTBTIU191397500003000096780000Huỳnh Thị Quỳnh Nhi - IEIEIU19062 - 0328642421
Đoàn Lê Thảo Vy - IEIEIU19077 - 0384259499
Nguyễn Quỳnh Trang - IEIEIU19071 - 0372991460
Nguyễn Thị Băng Tuyền - BTBTIU19139 - 0981404049
B2502Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Phạm Mỹ NhànBTBCIU19054125000030000911280000Phạm Mỹ Nhàn - BTBCIU19054 - 0974978249
NGÔ TRÀ MY - BABANS21054 - 0868218644
B2502Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
NGÔ TRÀ MYBABANS21054125000010000060000100000911510000Phạm Mỹ Nhàn - BTBCIU19054 - 0974978249
NGÔ TRÀ MY - BABANS21054 - 0868218644
B2503Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Thị Thanh ThúyBABAIU211707800001000006000010000097280000Trần Thị Thanh Thúy - BABAIU21170 - 0365094810
Trần Ngọc Chi Uyên - BTCEIU21075 - 0896857810
Võ Ngọc Khánh Trang - BABAIU21294 - 0766528006
Nguyễn Vũ Quỳnh - BEBEIU21165 - 0829451579
B2503Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Ngọc Chi UyênBTCEIU210757800001000006000010000097280000Trần Thị Thanh Thúy - BABAIU21170 - 0365094810
Trần Ngọc Chi Uyên - BTCEIU21075 - 0896857810
Võ Ngọc Khánh Trang - BABAIU21294 - 0766528006
Nguyễn Vũ Quỳnh - BEBEIU21165 - 0829451579
B2503Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU212947800001000006000010000097280000Trần Thị Thanh Thúy - BABAIU21170 - 0365094810
Trần Ngọc Chi Uyên - BTCEIU21075 - 0896857810
Võ Ngọc Khánh Trang - BABAIU21294 - 0766528006
Nguyễn Vũ Quỳnh - BEBEIU21165 - 0829451579
B2503Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Vũ QuỳnhBEBEIU211657800001000006000010000097280000Trần Thị Thanh Thúy - BABAIU21170 - 0365094810
Trần Ngọc Chi Uyên - BTCEIU21075 - 0896857810
Võ Ngọc Khánh Trang - BABAIU21294 - 0766528006
Nguyễn Vũ Quỳnh - BEBEIU21165 - 0829451579
B2504Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Ngô Thị Diễm QuyênBABAUH21046125000010000060000100000911510000Ngô Thị Diễm Quyên - BABAUH21046 - 0905694452
Nguyễn Hồng Chương Anh - BABAWE21353 - 0384515077
B2504Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hồng Chương AnhBABAWE21353125000010000060000100000911510000Ngô Thị Diễm Quyên - BABAUH21046 - 0905694452
Nguyễn Hồng Chương Anh - BABAWE21353 - 0384515077
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Bùi Khánh VyBABAIU193877500003000096780000Bùi Khánh Vy - BABAIU19387 - 0396219573
Nguyễn Vũ Hoàng Như - IELSIU19233 - 0857496015
Trần Nghinh Xuân - BABAIU20190 - 0946623110
Lê Hoàng Thúy Vi - BABAIU20181 - 0933868901
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Vũ Hoàng NhưIELSIU192337500003000096780000Bùi Khánh Vy - BABAIU19387 - 0396219573
Nguyễn Vũ Hoàng Như - IELSIU19233 - 0857496015
Trần Nghinh Xuân - BABAIU20190 - 0946623110
Lê Hoàng Thúy Vi - BABAIU20181 - 0933868901
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Nghinh XuânBABAIU201907800003000097050000Bùi Khánh Vy - BABAIU19387 - 0396219573
Nguyễn Vũ Hoàng Như - IELSIU19233 - 0857496015
Trần Nghinh Xuân - BABAIU20190 - 0946623110
Lê Hoàng Thúy Vi - BABAIU20181 - 0933868901
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Hoàng Thúy ViBABAIU201817800003000097050000Bùi Khánh Vy - BABAIU19387 - 0396219573
Nguyễn Vũ Hoàng Như - IELSIU19233 - 0857496015
Trần Nghinh Xuân - BABAIU20190 - 0946623110
Lê Hoàng Thúy Vi - BABAIU20181 - 0933868901
B2506Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Ngô Minh PhươngENENIU19020125000030000911280000Ngô Minh Phương - ENENIU19020 - 0912313035
Lê Thảo Mi - BAFNIU19111 - 0765584545
B2506Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Thảo MiBAFNIU19111125000030000911280000Ngô Minh Phương - ENENIU19020 - 0912313035
Lê Thảo Mi - BAFNIU19111 - 0765584545
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Thị Kim NgânBABAWE193046100003000095520000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Mai Thanh MỹENENIU200256100003000095520000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Phạm Tuyết NhiENENIU200306100003000095520000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đỗ Thị Thanh ThảoMAMAIU210516100001000006000010000095750000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Thị Minh ThuBABAIU212826100001000006000010000095750000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Ngọc MaiBTBTIU210136100001000006000010000095750000Lê Thị Kim Ngân - BABAWE19304 - 0836786112
Trần Mai Thanh Mỹ - ENENIU20025 - 0374990536
Lê Phạm Tuyết Nhi - ENENIU20030 - 0931717919
Đỗ Thị Thanh Thảo - MAMAIU21051 - 0973865971
Lê Thị Minh Thu - BABAIU21282 - 0966948352
Nguyễn Ngọc Mai - BTBTIU21013 - 0335661298
B2508Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Cao Nguyễn Thiện ToànBTBTWE21062125000010000060000100000911510000Cao Nguyễn Thiện Toàn - BTBTWE21062 - 0918183230
Phạm Hoàng Bảo Trân - BABAIU21291 - 0933010803
B2508Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Phạm Hoàng Bảo TrânBABAIU21291125000010000060000100000911510000Cao Nguyễn Thiện Toàn - BTBTWE21062 - 0918183230
Phạm Hoàng Bảo Trân - BABAIU21291 - 0933010803
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Hồ Ngọc Minh ThưENENIU201497800003000097050000Hồ Ngọc Minh Thư - ENENIU20149 - 0795493751
Nguyễn Bảo Trâm - BABAWE20203 - 0977262177
Vương Như Song - ENENIU20037 - 0777573964
Nguyễn Thị Ngọc Hân - IELSIU21195 - 0918430300
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Bảo TrâmBABAWE202037500003000096780000Hồ Ngọc Minh Thư - ENENIU20149 - 0795493751
Nguyễn Bảo Trâm - BABAWE20203 - 0977262177
Vương Như Song - ENENIU20037 - 0777573964
Nguyễn Thị Ngọc Hân - IELSIU21195 - 0918430300
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vương Như SongENENIU200377800003000097050000Hồ Ngọc Minh Thư - ENENIU20149 - 0795493751
Nguyễn Bảo Trâm - BABAWE20203 - 0977262177
Vương Như Song - ENENIU20037 - 0777573964
Nguyễn Thị Ngọc Hân - IELSIU21195 - 0918430300
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc HânIELSIU211957800001000006000010000097280000Hồ Ngọc Minh Thư - ENENIU20149 - 0795493751
Nguyễn Bảo Trâm - BABAWE20203 - 0977262177
Vương Như Song - ENENIU20037 - 0777573964
Nguyễn Thị Ngọc Hân - IELSIU21195 - 0918430300
B2510Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Lê Thanh NhãBTFTIU19062125000030000911280000Nguyễn Lê Thanh Nhã - BTFTIU19062 - 0916675753
Huỳnh Ngọc Châu - BTBCIU20040 - 0369661452
B2510Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Huỳnh Ngọc ChâuBTBCIU20040125000030000911280000Nguyễn Lê Thanh Nhã - BTFTIU19062 - 0916675753
Huỳnh Ngọc Châu - BTBCIU20040 - 0369661452
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lương Gia ThanhBABAIU193177500003000096780000Lương Gia Thanh - BABAIU19317 - 0898823989
Nguyễn Nhật Minh Thy - IELSIU19282 - 0906722001
Nguyễn Ngọc Bảo Trân - BAFNIU20220 - 0962168440
Trần Bảo Ngọc Minh - EVEVIU21006 - 0838737943
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Nhật Minh ThyIELSIU192827500003000096780000Lương Gia Thanh - BABAIU19317 - 0898823989
Nguyễn Nhật Minh Thy - IELSIU19282 - 0906722001
Nguyễn Ngọc Bảo Trân - BAFNIU20220 - 0962168440
Trần Bảo Ngọc Minh - EVEVIU21006 - 0838737943
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Ngọc Bảo TrânBAFNIU202207800003000097050000Lương Gia Thanh - BABAIU19317 - 0898823989
Nguyễn Nhật Minh Thy - IELSIU19282 - 0906722001
Nguyễn Ngọc Bảo Trân - BAFNIU20220 - 0962168440
Trần Bảo Ngọc Minh - EVEVIU21006 - 0838737943
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Bảo Ngọc MinhEVEVIU210067800001000006000010000097280000Lương Gia Thanh - BABAIU19317 - 0898823989
Nguyễn Nhật Minh Thy - IELSIU19282 - 0906722001
Nguyễn Ngọc Bảo Trân - BAFNIU20220 - 0962168440
Trần Bảo Ngọc Minh - EVEVIU21006 - 0838737943
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Đình Phương AnhBEBEIU190466000003000095430000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Thị Tú MỹBABAIU192416000003000095430000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Kim ThuỳMAMAIU190396000003000095430000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Tran Thi Thao NhyBTBTIU190996000003000095430000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Hồ Hoài ThươngIELSIU192806000003000095430000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Trương Anh ThưENENIU191076100003000095520000Nguyễn Đình Phương Anh - BEBEIU19046 - 0395700812
Đặng Thị Tú Mỹ - BABAIU19241 - 0343876366
Nguyễn Kim Thuỳ - MAMAIU19039 - 0907937331
Tran Thi Thao Nhy - BTBTIU19099 - 0914353414
Phạm Hồ Hoài Thương - IELSIU19280 - 0866486391
Nguyễn Trương Anh Thư - ENENIU19107 - 0939670272
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Phương Minh TúBAFNIU213717800001000006000010000097280000Trần Phương Minh Tú - BAFNIU21371 - 0939152606
Phạm Ngọc Châu linh - BAACIU21022 - 0932424597
Phí Ngọc Thảo - IELSIU21234 - 0949811046
Lê Hồng Yến Nhi - BABAIU21048 - 0949341471
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Ngọc Châu linhBAACIU210227800001000006000010000097280000Trần Phương Minh Tú - BAFNIU21371 - 0939152606
Phạm Ngọc Châu linh - BAACIU21022 - 0932424597
Phí Ngọc Thảo - IELSIU21234 - 0949811046
Lê Hồng Yến Nhi - BABAIU21048 - 0949341471
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phí Ngọc ThảoIELSIU212347800001000006000010000097280000Trần Phương Minh Tú - BAFNIU21371 - 0939152606
Phạm Ngọc Châu linh - BAACIU21022 - 0932424597
Phí Ngọc Thảo - IELSIU21234 - 0949811046
Lê Hồng Yến Nhi - BABAIU21048 - 0949341471
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Hồng Yến NhiBABAIU210487800001000006000010000097280000Trần Phương Minh Tú - BAFNIU21371 - 0939152606
Phạm Ngọc Châu linh - BAACIU21022 - 0932424597
Phí Ngọc Thảo - IELSIU21234 - 0949811046
Lê Hồng Yến Nhi - BABAIU21048 - 0949341471
B2602Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Huỳnh Phương AnhBEBEIU19001125000030000911280000Nguyễn Huỳnh Phương Anh - BEBEIU19001 - 0795935147
Lê Hoàng Thu Thảo - EVEVIU19004 - 0938476916
B2602Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Hoàng Thu ThảoEVEVIU19004125000030000911280000Nguyễn Huỳnh Phương Anh - BEBEIU19001 - 0795935147
Lê Hoàng Thu Thảo - EVEVIU19004 - 0938476916
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Lê Hoàng YếnBABANS200087800003000097050000Nguyễn Lê Hoàng Yến - BABANS20008 - 0905131266
Lê Nguyễn Thảo Ngân - BABANS20003 - 0857344677
Nguyễn Thị Hồng Châu - BEBEIU20132 - 0878866449
Nguyễn Lê Hải Yến - BABANS20010 - 0935968333
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Nguyễn Thảo NgânBABANS200037800003000097050000Nguyễn Lê Hoàng Yến - BABANS20008 - 0905131266
Lê Nguyễn Thảo Ngân - BABANS20003 - 0857344677
Nguyễn Thị Hồng Châu - BEBEIU20132 - 0878866449
Nguyễn Lê Hải Yến - BABANS20010 - 0935968333
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Hồng ChâuBEBEIU201327800003000097050000Nguyễn Lê Hoàng Yến - BABANS20008 - 0905131266
Lê Nguyễn Thảo Ngân - BABANS20003 - 0857344677
Nguyễn Thị Hồng Châu - BEBEIU20132 - 0878866449
Nguyễn Lê Hải Yến - BABANS20010 - 0935968333
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Lê Hải YếnBABANS200107800003000097050000Nguyễn Lê Hoàng Yến - BABANS20008 - 0905131266
Lê Nguyễn Thảo Ngân - BABANS20003 - 0857344677
Nguyễn Thị Hồng Châu - BEBEIU20132 - 0878866449
Nguyễn Lê Hải Yến - BABANS20010 - 0935968333
B2604Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Ngọc Y KhánhIELSIU21207125000010000060000100000911510000Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355074
Trần Lê Cẩm Huyền - ENENIU19058 - 0703588740
B2604Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Lê Cẩm HuyềnENENIU19058125000030000911280000Lê Ngọc Y Khánh - IELSIU21207 - 0707355074
Trần Lê Cẩm Huyền - ENENIU19058 - 0703588740
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Thanh NhãBABAWE202016100003000095520000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đoàn Phí NgânBABAIU200876100003000095520000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Hồ Thanh TrúcBAFNIU201406100003000095520000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đồng Bảo NgânBAFNIU191176000003000095430000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thuý AnBABAWE192726000003000095430000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Lê Quỳnh LiênBAACIU211506100001000006000010000095750000Phạm Thanh Nhã - BABAWE20201 - 0905820593
Đoàn Phí Ngân - BABAIU20087 - 0979363159
Lê Hồ Thanh Trúc - BAFNIU20140 - 0969705850
Đồng Bảo Ngân - BAFNIU19117 - 0836462739
Nguyễn Thuý An - BABAWE19272 - 0833041101
Phạm Lê Quỳnh Liên - BAACIU21150 - 0764696329
B2606Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Hồ Ngọc Mai TrâmBabaiu19341125000030000911280000Hồ Ngọc Mai Trâm - Babaiu19341 - 0837596301
Nguyễn Ngọc Nam Phương - IELSIU19245 - 0399725726
B2606Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Ngọc Nam PhươngIELSIU19245125000030000911280000Hồ Ngọc Mai Trâm - Babaiu19341 - 0837596301
Nguyễn Ngọc Nam Phương - IELSIU19245 - 0399725726
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Việt Bảo NgânIELSIU192107500003000096780000Nguyễn Việt Bảo Ngân - IELSIU19210 - 0353816489
Nguyễn Hồ Bảo Tiên - ENENIU19108 - 0918339787
Lê Đặng Thủy Vy - ENENIU20088 - 0386880664
Trần Huỳnh Xuân Nhi - BABAIU21257 - 0912109042
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU191087500003000096780000Nguyễn Việt Bảo Ngân - IELSIU19210 - 0353816489
Nguyễn Hồ Bảo Tiên - ENENIU19108 - 0918339787
Lê Đặng Thủy Vy - ENENIU20088 - 0386880664
Trần Huỳnh Xuân Nhi - BABAIU21257 - 0912109042
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Đặng Thủy VyENENIU200887800003000097050000Nguyễn Việt Bảo Ngân - IELSIU19210 - 0353816489
Nguyễn Hồ Bảo Tiên - ENENIU19108 - 0918339787
Lê Đặng Thủy Vy - ENENIU20088 - 0386880664
Trần Huỳnh Xuân Nhi - BABAIU21257 - 0912109042
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Huỳnh Xuân NhiBABAIU212577800001000006000010000097280000Nguyễn Việt Bảo Ngân - IELSIU19210 - 0353816489
Nguyễn Hồ Bảo Tiên - ENENIU19108 - 0918339787
Lê Đặng Thủy Vy - ENENIU20088 - 0386880664
Trần Huỳnh Xuân Nhi - BABAIU21257 - 0912109042
B2608Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Cao Thị Mỹ HiềnBEBEIU19063125000010000060000100000911510000Cao Thị Mỹ Hiền - BEBEIU19063 - 0332782953
Trần Thị Mỹ Kim - ENENWE21198 - 0931242119
B2608Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Thị Mỹ KimENENWE21198125000010000060000100000911510000Cao Thị Mỹ Hiền - BEBEIU19063 - 0332782953
Trần Thị Mỹ Kim - ENENWE21198 - 0931242119
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Phước UyênBABAIU193667500003000096780000Nguyễn Phước Uyên - BABAIU19366 - 0978758918
Lâm Thị Huyền Đông - BABAIU19155 - 0359871634
Nguyễn Hương Thảo - BAFNIU19030 - 0965478215
Dương Nguyễn Tùng Phương - IELSIU21223 - 0387813549
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lâm Thị Huyền ĐôngBABAIU191557500003000096780000Nguyễn Phước Uyên - BABAIU19366 - 0978758918
Lâm Thị Huyền Đông - BABAIU19155 - 0359871634
Nguyễn Hương Thảo - BAFNIU19030 - 0965478215
Dương Nguyễn Tùng Phương - IELSIU21223 - 0387813549
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hương ThảoBAFNIU190307500003000096780000Nguyễn Phước Uyên - BABAIU19366 - 0978758918
Lâm Thị Huyền Đông - BABAIU19155 - 0359871634
Nguyễn Hương Thảo - BAFNIU19030 - 0965478215
Dương Nguyễn Tùng Phương - IELSIU21223 - 0387813549
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Dương Nguyễn Tùng PhươngIELSIU212237800001000006000010000097280000Nguyễn Phước Uyên - BABAIU19366 - 0978758918
Lâm Thị Huyền Đông - BABAIU19155 - 0359871634
Nguyễn Hương Thảo - BAFNIU19030 - 0965478215
Dương Nguyễn Tùng Phương - IELSIU21223 - 0387813549
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Hải NgọcITDSIU210576100001000006000010000095750000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đào Thị Vân AnhITITIU210326100001000006000010000095750000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Hiền TrangBAFNIU191846100003000095520000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Diễm Quyênbafniu191536100003000095520000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Ánh LinhBABAUH200216100003000095520000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Nguyễn Phương ThuỳBABAIU202576100003000095520000Nguyễn Hải Ngọc - ITDSIU21057 - 0847412428
Đào Thị Vân Anh - ITITIU21032 - 0348857882
Nguyễn Thị Hiền Trang - BAFNIU19184 - 0978280105
Nguyễn Thị Diễm Quyên - bafniu19153 - 0357700630
Nguyễn Thị Ánh Linh - BABAUH20021 - 0333289811
Phạm Nguyễn Phương Thuỳ - BABAIU20257 - 0919609191
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Thái Mai NinhIELSIU190577500003000096780000Thái Mai Ninh - IELSIU19057 - 0797912048
Đỗ Mạc Thanh Trúc - IELSIU20237 - 0949320502
Vũ Thị Nguyên Thảo - ENENIU20080 - 0839192505
Nguyễn Huỳnh Thục Uyên - ENENIU20057 - 0962932038
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đỗ Mạc Thanh TrúcIELSIU202377800003000097050000Thái Mai Ninh - IELSIU19057 - 0797912048
Đỗ Mạc Thanh Trúc - IELSIU20237 - 0949320502
Vũ Thị Nguyên Thảo - ENENIU20080 - 0839192505
Nguyễn Huỳnh Thục Uyên - ENENIU20057 - 0962932038
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Thị Nguyên ThảoENENIU200807800003000097050000Thái Mai Ninh - IELSIU19057 - 0797912048
Đỗ Mạc Thanh Trúc - IELSIU20237 - 0949320502
Vũ Thị Nguyên Thảo - ENENIU20080 - 0839192505
Nguyễn Huỳnh Thục Uyên - ENENIU20057 - 0962932038
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Huỳnh Thục UyênENENIU200577800003000097050000Thái Mai Ninh - IELSIU19057 - 0797912048
Đỗ Mạc Thanh Trúc - IELSIU20237 - 0949320502
Vũ Thị Nguyên Thảo - ENENIU20080 - 0839192505
Nguyễn Huỳnh Thục Uyên - ENENIU20057 - 0962932038
B2702Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hà AnIELSIU20001125000030000911280000Nguyễn Hà An - IELSIU20001 - 0342924463
Huỳnh Kim Phước - BAFNIU20215 - 0372106546
B2702Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Huỳnh Kim PhướcBAFNIU20215125000030000911280000Nguyễn Hà An - IELSIU20001 - 0342924463
Huỳnh Kim Phước - BAFNIU20215 - 0372106546
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Ngô Trâm AnhIELSIU200057800003000097050000Ngô Trâm Anh - IELSIU20005 - 0965436355
Lê Nguyễn Lan Anh - BABAWE19025 - 0964301109
Nguyễn Thúy Di - ENENIU21004 - 0338776350
Nguyễn Ngọc Khánh Linh - IELSIU21111 - 0916278428
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Nguyễn Lan AnhBABAWE190257500003000096780000Ngô Trâm Anh - IELSIU20005 - 0965436355
Lê Nguyễn Lan Anh - BABAWE19025 - 0964301109
Nguyễn Thúy Di - ENENIU21004 - 0338776350
Nguyễn Ngọc Khánh Linh - IELSIU21111 - 0916278428
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thúy DiENENIU210047800001000006000010000097280000Ngô Trâm Anh - IELSIU20005 - 0965436355
Lê Nguyễn Lan Anh - BABAWE19025 - 0964301109
Nguyễn Thúy Di - ENENIU21004 - 0338776350
Nguyễn Ngọc Khánh Linh - IELSIU21111 - 0916278428
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Ngọc Khánh LinhIELSIU211117800001000006000010000097280000Ngô Trâm Anh - IELSIU20005 - 0965436355
Lê Nguyễn Lan Anh - BABAWE19025 - 0964301109
Nguyễn Thúy Di - ENENIU21004 - 0338776350
Nguyễn Ngọc Khánh Linh - IELSIU21111 - 0916278428
B2704Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Mai Hồ Thảo ViIELSIU21176125000010000060000100000911510000Mai Hồ Thảo Vi - IELSIU21176 - 0916912703
Bùi Hoàng Phụng - BABAWE21401 - 0354158654
B2704Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Bùi Hoàng PhụngBABAWE21401125000010000060000100000911510000Mai Hồ Thảo Vi - IELSIU21176 - 0916912703
Bùi Hoàng Phụng - BABAWE21401 - 0354158654
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Võ Thị Thanh HằngBAFNIU202897800001000006000010000097280000Võ Thị Thanh Hằng - BAFNIU20289 - 0919220117
Nguyễn Quỳnh Nhung - BEBEIU20227 - 0702029579
Phạm Yến Nhung - BABAIU21261 - 0798839117
PHAN THỊ KHÁNH NGUYÊN - MAMAIU21046 - 0836854077
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Quỳnh NhungBEBEIU202277800001000006000010000097280000Võ Thị Thanh Hằng - BAFNIU20289 - 0919220117
Nguyễn Quỳnh Nhung - BEBEIU20227 - 0702029579
Phạm Yến Nhung - BABAIU21261 - 0798839117
PHAN THỊ KHÁNH NGUYÊN - MAMAIU21046 - 0836854077
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Yến NhungBABAIU212617800001000006000010000097280000Võ Thị Thanh Hằng - BAFNIU20289 - 0919220117
Nguyễn Quỳnh Nhung - BEBEIU20227 - 0702029579
Phạm Yến Nhung - BABAIU21261 - 0798839117
PHAN THỊ KHÁNH NGUYÊN - MAMAIU21046 - 0836854077
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
PHAN THỊ KHÁNH NGUYÊnMAMAIU210467800001000006000010000097280000Võ Thị Thanh Hằng - BAFNIU20289 - 0919220117
Nguyễn Quỳnh Nhung - BEBEIU20227 - 0702029579
Phạm Yến Nhung - BABAIU21261 - 0798839117
PHAN THỊ KHÁNH NGUYÊN - MAMAIU21046 - 0836854077
B2706Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Phan Khánh ĐoanBABAWE20011125000030000911280000Phan Khánh Đoan - BABAWE20011 - 0877657247
Nguyễn Hải Hà - BABAIU21110 - 0962466490
B2706Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hải HàBABAIU21110125000010000060000100000911510000Phan Khánh Đoan - BABAWE20011 - 0877657247
Nguyễn Hải Hà - BABAIU21110 - 0962466490
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Ngọc Tiến ThànhENENIU201226100003000095520000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Thái Ngọc TiềnBABAWE200186100003000095520000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Hồ Thanh ThảoBABAWE191566000003000095430000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đỗ Hoàng Thảo NhiIEIEIU210366100001000006000010000095750000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Minh NgọcIEIEIU210336100001000006000010000095750000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Minh AnhBTBTIU210016100001000006000010000095750000Phạm Ngọc Tiến Thành - ENENIU20122 - 0944488745
Thái Ngọc Tiền - BABAWE20018 - 0927646568
Nguyễn Hồ Thanh Thảo - BABAWE19156 - 0355783684
Đỗ Hoàng Thảo Nhi - IEIEIU21036 - 0762620872
Nguyễn Minh Ngọc - IEIEIU21033 - 0822772261
Trần Minh Anh - BTBTIU21001 - 0969375052
B2708Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Thị Tường ViBAFNIU19203125000030000911280000Nguyễn Thị Tường Vi - BAFNIU19203 - 0812465195
Đinh Thị Quỳnh Hoa - BABAIU20054 - 0826368206
B2708Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Đinh Thị Quỳnh HoaBABAIU20054125000030000911280000Nguyễn Thị Tường Vi - BAFNIU19203 - 0812465195
Đinh Thị Quỳnh Hoa - BABAIU20054 - 0826368206
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thị Xuân YếnIELSIU193207500003000096780000Lê Thị Xuân Yến - IELSIU19320 - 0336238394
Nguyễn Ngọc Xuân Phương - IELSIU19243 - 0938570744
Nguyễn Gia Hân - BAFNIU19079 - 0888540520
Nguyễn Thị Ngọc Linh - BABAWE19345 - 0382345798
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Ngọc Xuân PhươngIELSIU192437500003000096780000Lê Thị Xuân Yến - IELSIU19320 - 0336238394
Nguyễn Ngọc Xuân Phương - IELSIU19243 - 0938570744
Nguyễn Gia Hân - BAFNIU19079 - 0888540520
Nguyễn Thị Ngọc Linh - BABAWE19345 - 0382345798
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Gia HânBAFNIU190797500003000096780000Lê Thị Xuân Yến - IELSIU19320 - 0336238394
Nguyễn Ngọc Xuân Phương - IELSIU19243 - 0938570744
Nguyễn Gia Hân - BAFNIU19079 - 0888540520
Nguyễn Thị Ngọc Linh - BABAWE19345 - 0382345798
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc LinhBABAWE193457500003000096780000Lê Thị Xuân Yến - IELSIU19320 - 0336238394
Nguyễn Ngọc Xuân Phương - IELSIU19243 - 0938570744
Nguyễn Gia Hân - BAFNIU19079 - 0888540520
Nguyễn Thị Ngọc Linh - BABAWE19345 - 0382345798
B2710Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hữu Mỹ QuyênIELSIU21048125000010000060000100000911510000Nguyễn Hữu Mỹ Quyên - IELSIU21048 - 0868753162
Nguyễn Phạm Thuý Vy - BABAWE21430 - 0827953806
B2710Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Phạm Thuý VyBABAWE21430125000010000060000100000911510000Nguyễn Hữu Mỹ Quyên - IELSIU21048 - 0868753162
Nguyễn Phạm Thuý Vy - BABAWE21430 - 0827953806
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Tuyết NhiBABAIU214757800001000006000010000097280000Nguyễn Tuyết Nhi - BABAIU21475 - 0387977410
Nguyễn Đào Hồng Phúc - BAACIU21155 - 0343330135
Nguyễn Đào Hồng Hạnh - BABAIU21210 - 0375058376
Trần Thị Ngọc Phúc - IELSIU21133 - 0945334282
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU211557800001000006000010000097280000Nguyễn Tuyết Nhi - BABAIU21475 - 0387977410
Nguyễn Đào Hồng Phúc - BAACIU21155 - 0343330135
Nguyễn Đào Hồng Hạnh - BABAIU21210 - 0375058376
Trần Thị Ngọc Phúc - IELSIU21133 - 0945334282
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Đào Hồng HạnhBABAIU212107800001000006000010000097280000Nguyễn Tuyết Nhi - BABAIU21475 - 0387977410
Nguyễn Đào Hồng Phúc - BAACIU21155 - 0343330135
Nguyễn Đào Hồng Hạnh - BABAIU21210 - 0375058376
Trần Thị Ngọc Phúc - IELSIU21133 - 0945334282
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Thị Ngọc PhúcIELSIU211337800001000006000010000097280000Nguyễn Tuyết Nhi - BABAIU21475 - 0387977410
Nguyễn Đào Hồng Phúc - BAACIU21155 - 0343330135
Nguyễn Đào Hồng Hạnh - BABAIU21210 - 0375058376
Trần Thị Ngọc Phúc - IELSIU21133 - 0945334282
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Quỳnh NhưBTBCIU190596000003000095430000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Như QuỳnhIELSIU192526000003000095430000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trịnh Ngọc KhánhENENIU201686100003000095520000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Vũ Minh TrangBTBTIU201416100003000095520000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Nhật Ngân ChâuBABAIU213166100001000006000010000095750000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Diệu HuyềnBAFNIU213016100001000006000010000095750000Đặng Quỳnh Như - BTBCIU19059 - 0336113542
Nguyễn Thị Như Quỳnh - IELSIU19252 - 0987185118
Trịnh Ngọc Khánh - ENENIU20168 - 0334057283
Vũ Minh Trang - BTBTIU20141 - 0917515288
Lê Nhật Ngân Châu - BABAIU21316 - 0911919543
Nguyễn Thị Diệu Huyền - BAFNIU21301 - 0832935901
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thị Như HàIELSIU191457500003000096780000Lê Thị Như Hà - IELSIU19145 - 0393411011
Trần Thị Diễm Quỳnh - ENENIU19091 - 0342074806
Nguyễn Thanh Tâm - BABAIU19308 - 0917700571
Nguyễn Lê Hoàng Vy - IELSIU21181 - 0916688049
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Thị Diễm QuỳnhENENIU190917500003000096780000Lê Thị Như Hà - IELSIU19145 - 0393411011
Trần Thị Diễm Quỳnh - ENENIU19091 - 0342074806
Nguyễn Thanh Tâm - BABAIU19308 - 0917700571
Nguyễn Lê Hoàng Vy - IELSIU21181 - 0916688049
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thanh TâmBABAIU193087500003000096780000Lê Thị Như Hà - IELSIU19145 - 0393411011
Trần Thị Diễm Quỳnh - ENENIU19091 - 0342074806
Nguyễn Thanh Tâm - BABAIU19308 - 0917700571
Nguyễn Lê Hoàng Vy - IELSIU21181 - 0916688049
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Lê Hoàng VyIELSIU211817800001000006000010000097280000Lê Thị Như Hà - IELSIU19145 - 0393411011
Trần Thị Diễm Quỳnh - ENENIU19091 - 0342074806
Nguyễn Thanh Tâm - BABAIU19308 - 0917700571
Nguyễn Lê Hoàng Vy - IELSIU21181 - 0916688049
B2802Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Thị Linh ChiBAFNIU20258125000030000911280000Trần Thị Linh Chi - BAFNIU20258 - 0945854802
Đỗ Hồng Hạnh Dung - ENENWE20066 - 0908949946
B2802Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Đỗ Hồng Hạnh DungENENWE20066125000010000060000100000911510000Trần Thị Linh Chi - BAFNIU20258 - 0945854802
Đỗ Hồng Hạnh Dung - ENENWE20066 - 0908949946
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đoàn Minh ThùyBTBTIU191267500003000096780000Đoàn Minh Thùy - BTBTIU19126 - 0919770219
Trần Nguyễn Nhật Quyên - BABAIU19300 - 0702228464
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - BTBTIU19054 - 0786520964
Đỗ Thị Thu Hiền - BAACIU21068 - 0971262068
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Nguyễn Nhật QuyênBABAIU193007500003000096780000Đoàn Minh Thùy - BTBTIU19126 - 0919770219
Trần Nguyễn Nhật Quyên - BABAIU19300 - 0702228464
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - BTBTIU19054 - 0786520964
Đỗ Thị Thu Hiền - BAACIU21068 - 0971262068
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc ÁnhBTBTIU190547500003000096780000Đoàn Minh Thùy - BTBTIU19126 - 0919770219
Trần Nguyễn Nhật Quyên - BABAIU19300 - 0702228464
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - BTBTIU19054 - 0786520964
Đỗ Thị Thu Hiền - BAACIU21068 - 0971262068
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đỗ Thị Thu HiềnBAACIU210687800001000006000010000097280000Đoàn Minh Thùy - BTBTIU19126 - 0919770219
Trần Nguyễn Nhật Quyên - BABAIU19300 - 0702228464
Nguyễn Thị Ngọc Ánh - BTBTIU19054 - 0786520964
Đỗ Thị Thu Hiền - BAACIU21068 - 0971262068
B2804Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Võ Phương LinhBABAIU20562125000030000911280000Nguyễn Võ Phương Linh - BABAIU20562 - 0933114116
Vương Thị Mai Oanh - ENENIU20129 - 0345972614
B2804Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Vương Thị Mai OanhENENIU20129125000030000911280000Nguyễn Võ Phương Linh - BABAIU20562 - 0933114116
Vương Thị Mai Oanh - ENENIU20129 - 0345972614
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Pham Ngoc Y SaBABAIU190856000003000095430000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Võ Hà TrânBABAUH200086100003000095520000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Lê Thúc Uyên ThanhBABAUH200096100003000095520000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị NgânBABAIU212456100001000006000010000095750000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Hồ Đặng Thanh MaiBEBEIU210836100001000006000010000095750000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phan Ngọc Cát TườngIELSIU212416100001000006000010000095750000Pham Ngoc Y Sa - BABAIU19085 - 0839000950
Võ Hà Trân - BABAUH20008 - 0775858481
Lê Thúc Uyên Thanh - BABAUH20009 - 0364639222
Nguyễn Thị Ngân - BABAIU21245 - 0398912908 H
ồ Đặng Thanh Mai - BEBEIU21083 - 0985862235
Phan Ngọc Cát Tường - IELSIU21241 - 0354778400
B2806Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Cao Thùy TrangBABAWE21420125000010000060000100000911510000Cao Thùy Trang - BABAWE21420 - 0942112840
Nguyễn Thị Thanh Tuyền - BABAWE21340 - 0788924193
B2806Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Thị Thanh TuyềnBABAWE21340125000010000060000100000911510000Cao Thùy Trang - BABAWE21420 - 0942112840
Nguyễn Thị Thanh Tuyền - BABAWE21340 - 0788924193
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đặng Thị Phương ThảoBABAWE191877500003000096780000Đặng Thị Phương Thảo - BABAWE19187 - 0866074706
Tăng Hoa Thiên - BABAIU19326 - 0988607312
Nguyễn Anh Thư - ENENIU19103 - 0915885601
Trần Hoàng Vân Anh - IELSIU19111 - 0338503640
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Tăng Hoa ThiênBABAIU193267500003000096780000Đặng Thị Phương Thảo - BABAWE19187 - 0866074706
Tăng Hoa Thiên - BABAIU19326 - 0988607312
Nguyễn Anh Thư - ENENIU19103 - 0915885601
Trần Hoàng Vân Anh - IELSIU19111 - 0338503640
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Anh ThưENENIU191037500003000096780000Đặng Thị Phương Thảo - BABAWE19187 - 0866074706
Tăng Hoa Thiên - BABAIU19326 - 0988607312
Nguyễn Anh Thư - ENENIU19103 - 0915885601
Trần Hoàng Vân Anh - IELSIU19111 - 0338503640
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Hoàng Vân AnhIELSIU191117500003000096780000Đặng Thị Phương Thảo - BABAWE19187 - 0866074706
Tăng Hoa Thiên - BABAIU19326 - 0988607312
Nguyễn Anh Thư - ENENIU19103 - 0915885601
Trần Hoàng Vân Anh - IELSIU19111 - 0338503640
B2808Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Phạm Nguyễn Anh ThưBTBTIU20062125000030000911280000Phạm Nguyễn Anh Thư - BTBTIU20062 - 0389398019
Nguyễn Hồng Minh Phương - BABAUH21044 - 0358718014
B2808Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Hồng Minh PhươngBABAUH21044125000010000060000100000911510000Phạm Nguyễn Anh Thư - BTBTIU20062 - 0389398019
Nguyễn Hồng Minh Phương - BABAUH21044 - 0358718014
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Nguyễn Kim OanhENENIU190827500003000096780000Trần Nguyễn Kim Oanh - ENENIU19082 - 0762489317
Nguyễn Bảo Như - BABAIU20515 - 0937033239
Nguyễn Thị Tú Trang - ENENIU20053 - 0886732639
Vũ Phương Anh - BABAIU21195 - 0793472355
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Bảo NhưBABAIU205157800003000097050000Trần Nguyễn Kim Oanh - ENENIU19082 - 0762489317
Nguyễn Bảo Như - BABAIU20515 - 0937033239
Nguyễn Thị Tú Trang - ENENIU20053 - 0886732639
Vũ Phương Anh - BABAIU21195 - 0793472355
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Tú TrangENENIU200537800003000097050000Trần Nguyễn Kim Oanh - ENENIU19082 - 0762489317
Nguyễn Bảo Như - BABAIU20515 - 0937033239
Nguyễn Thị Tú Trang - ENENIU20053 - 0886732639
Vũ Phương Anh - BABAIU21195 - 0793472355
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Phương AnhBABAIU211957800001000006000010000097280000Trần Nguyễn Kim Oanh - ENENIU19082 - 0762489317
Nguyễn Bảo Như - BABAIU20515 - 0937033239
Nguyễn Thị Tú Trang - ENENIU20053 - 0886732639
Vũ Phương Anh - BABAIU21195 - 0793472355
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Nguyễn Nghĩa ĐoanBABAWE200226100003000095520000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Anh ThưBABAIU201406100003000095520000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Thùy Dung BAFNIU214196100001000006000010000095750000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Nguyễn Pha Lê IELSIU213146100001000006000010000095750000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
LƯU PHƯƠNG THÚYBTBTIU191246000003000095430000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Phạm Anh ThiBABAIU204696100003000095520000Đặng Nguyễn Nghĩa Đoan - BABAWE20022 - 0708060912
Trần Anh Thư - BABAIU20140 - 0938781588
Nguyễn Thị Thùy Dung - BAFNIU21419 - 0386720715
Trần Nguyễn Pha Lê - IELSIU21314 - 0899237735
LƯU PHƯƠNG THÚY - BTBTIU19124 - 0969423814
Trần Phạm Anh Thi - BABAIU20469 - 0906198544
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Bảo TrâmBABAIU202627800003000097050000Lê Bảo Trâm - BABAIU20262 - 0936387374
Huỳnh Ngọc Thảo Vy - BABAIU20185 - 0907672566
Đoàn Diệp Khanh - BABAUH20003 - 0918790791
Nguyễn Ngọc Hằng Anh - BAACIU21145 - 0886118909
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Huỳnh Ngọc Thảo VyBABAIU201857800003000097050000Lê Bảo Trâm - BABAIU20262 - 0936387374
Huỳnh Ngọc Thảo Vy - BABAIU20185 - 0907672566
Đoàn Diệp Khanh - BABAUH20003 - 0918790791
Nguyễn Ngọc Hằng Anh - BAACIU21145 - 0886118909
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Đoàn Diệp KhanhBABAUH200037800003000097050000Lê Bảo Trâm - BABAIU20262 - 0936387374
Huỳnh Ngọc Thảo Vy - BABAIU20185 - 0907672566
Đoàn Diệp Khanh - BABAUH20003 - 0918790791
Nguyễn Ngọc Hằng Anh - BAACIU21145 - 0886118909
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Ngọc Hằng AnhBAACIU211457800001000006000010000097280000Lê Bảo Trâm - BABAIU20262 - 0936387374
Huỳnh Ngọc Thảo Vy - BABAIU20185 - 0907672566
Đoàn Diệp Khanh - BABAUH20003 - 0918790791
Nguyễn Ngọc Hằng Anh - BAACIU21145 - 0886118909
B2902Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Diễm Thuỳ DươngBABAIU19165125000030000911280000Nguyễn Diễm Thuỳ Dương - BABAIU19165 - 0985919320
Nguyễn Phương Thanh - BTBTWE19012 - 0948542429
B2902Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Phương ThanhBTBTWE19012125000030000911280000Nguyễn Diễm Thuỳ Dương - BABAIU19165 - 0985919320
Nguyễn Phương Thanh - BTBTWE19012 - 0948542429
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Thị Hoàng NhiIELSIU200577800003000097050000Trần Thị Hoàng Nhi - IELSIU20057 - 0829261938
Nguyễn Thị Thảo Ly - BABAIU20567 - 0942783369
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - BTCEIU20047 - 0393076544
Bùi Thị Thanh Vy - BAFNIU20208 - 0949639568
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Thảo LyBABAIU205677800001000006000010000097280000Trần Thị Hoàng Nhi - IELSIU20057 - 0829261938
Nguyễn Thị Thảo Ly - BABAIU20567 - 0942783369
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - BTCEIU20047 - 0393076544
Bùi Thị Thanh Vy - BAFNIU20208 - 0949639568
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Mỹ HạnhBTCEIU200477800003000097050000Trần Thị Hoàng Nhi - IELSIU20057 - 0829261938
Nguyễn Thị Thảo Ly - BABAIU20567 - 0942783369
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - BTCEIU20047 - 0393076544
Bùi Thị Thanh Vy - BAFNIU20208 - 0949639568
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Bùi Thị Thanh VyBAFNIU202087800003000097050000Trần Thị Hoàng Nhi - IELSIU20057 - 0829261938
Nguyễn Thị Thảo Ly - BABAIU20567 - 0942783369
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - BTCEIU20047 - 0393076544
Bùi Thị Thanh Vy - BAFNIU20208 - 0949639568
B2904Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAACIU20040125000030000911280000Nguyễn Thị Quỳnh Như - BAACIU20040 - 0818627267
Nguyễn Khương Giang - BABAIU19026 - 0785278634
B2904Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Khương GiangBABAIU19026125000030000911280000Nguyễn Thị Quỳnh Như - BAACIU20040 - 0818627267
Nguyễn Khương Giang - BABAIU19026 - 0785278634
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lý Thục VânIELSIU193067500003000096780000Lý Thục Vân - IELSIU19306 - 0824038024
Huỳnh Thanh Bảo Ngọc - IELSIU19052 - 0923038042
Trịnh Như Quỳnh - IELSIU19249 - 0923544056
Vũ Thị Ngọc Nhi - IELSIU19055 - 0382585119
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Huỳnh Thanh Bảo NgọcIELSIU190527500003000096780000Lý Thục Vân - IELSIU19306 - 0824038024
Huỳnh Thanh Bảo Ngọc - IELSIU19052 - 0923038042
Trịnh Như Quỳnh - IELSIU19249 - 0923544056
Vũ Thị Ngọc Nhi - IELSIU19055 - 0382585119
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trịnh Như QuỳnhIELSIU192497500003000096780000Lý Thục Vân - IELSIU19306 - 0824038024
Huỳnh Thanh Bảo Ngọc - IELSIU19052 - 0923038042
Trịnh Như Quỳnh - IELSIU19249 - 0923544056
Vũ Thị Ngọc Nhi - IELSIU19055 - 0382585119
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Vũ Thị Ngọc NhiIELSIU190557500003000096780000Lý Thục Vân - IELSIU19306 - 0824038024
Huỳnh Thanh Bảo Ngọc - IELSIU19052 - 0923038042
Trịnh Như Quỳnh - IELSIU19249 - 0923544056
Vũ Thị Ngọc Nhi - IELSIU19055 - 0382585119
B2906Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Đỗ Ngọc HươngBABAIU19200125000030000911280000Đỗ Ngọc Hương - BABAIU19200 - 0946103108
Nguyễn Thị Ngọc Yến - ENENIU19127 - 0968535858
B2906Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc YếnENENIU19127125000030000911280000Đỗ Ngọc Hương - BABAIU19200 - 0946103108
Nguyễn Thị Ngọc Yến - ENENIU19127 - 0968535858
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Hồ Thị Ngọc TúBTFTIU190246100003000095520000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Ngọc Đông XuânBABANS200016100003000095520000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đặng Thị Mỹ ChiBABAIU191436100003000095520000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Bảo TrâmBABAIU193406100003000095520000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Thị NgàBABAIU192426100001000006000010000095750000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Cao Khánh VyBAFNIU216246100001000006000010000095750000Hồ Thị Ngọc Tú - BTFTIU19024 - 0934736565
Nguyễn Ngọc Đông Xuân - BABANS20001 - 0913146285
Đặng Thị Mỹ Chi - BABAIU19143 - 0978577378
Nguyễn Bảo Trâm - BABAIU19340 - 0325330440
Phạm Thị Ngà - BABAIU19242 - 0377509168
Cao Khánh Vy - BAFNIU21624 - 0907447475
B2908Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Trần Phan Nhật KhuêIELSIU19033125000030000911280000Trần Phan Nhật Khuê - IELSIU19033 - 0944455451
Nguyễn Anh Thư - BTBTIU19041 - 0962914803
B2908Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Nguyễn Anh ThưBTBTIU19041125000030000911280000Trần Phan Nhật Khuê - IELSIU19033 - 0944455451
Nguyễn Anh Thư - BTBTIU19041 - 0962914803
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Thị Kim NgânENENIU190707500003000096780000Nguyễn Thị Kim Ngân - ENENIU19070 - 0934098790
Lê Thiên Hiền Trang - IELSIU19289 - 0977174480
Huỳnh Lan Khánh - IELSIU19174 - 0329083819
Trương Lê Trà My - BTCEIU19021 - 0903141609
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Lê Thiên Hiền TrangIELSIU192897500003000096780000Nguyễn Thị Kim Ngân - ENENIU19070 - 0934098790
Lê Thiên Hiền Trang - IELSIU19289 - 0977174480
Huỳnh Lan Khánh - IELSIU19174 - 0329083819
Trương Lê Trà My - BTCEIU19021 - 0903141609
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Huỳnh Lan KhánhIELSIU191747500003000096780000Nguyễn Thị Kim Ngân - ENENIU19070 - 0934098790
Lê Thiên Hiền Trang - IELSIU19289 - 0977174480
Huỳnh Lan Khánh - IELSIU19174 - 0329083819
Trương Lê Trà My - BTCEIU19021 - 0903141609
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trương Lê Trà MyBTCEIU190217500003000096780000Nguyễn Thị Kim Ngân - ENENIU19070 - 0934098790
Lê Thiên Hiền Trang - IELSIU19289 - 0977174480
Huỳnh Lan Khánh - IELSIU19174 - 0329083819
Trương Lê Trà My - BTCEIU19021 - 0903141609
B2910Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Thị Hoài AnENENIU20002125000030000911280000Lê Thị Hoài An - ENENIU20002 - 0824930935
Lê Bảo Khánh My - ENENWE20001 - 0912602117
B2910Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (2/6 người)
Lê Bảo Khánh MyENENWE20001125000030000911280000Lê Thị Hoài An - ENENIU20002 - 0824930935
Lê Bảo Khánh My - ENENWE20001 - 0912602117
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Phạm Thạch ThảoBEBEIU201287800003000097050000Phạm Thạch Thảo - BEBEIU20128 - 0985533584
Ngô Ngọc Thảo - BABAWE19155 - 0705110721
Hồ Kiều Mỵ - BABAIU20368 - 0945683872
Trần Võ Quỳnh Giao - BTBTIU20038 - 0899491036
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Ngô Ngọc ThảoBABAWE191557500003000096780000Phạm Thạch Thảo - BEBEIU20128 - 0985533584
Ngô Ngọc Thảo - BABAWE19155 - 0705110721
Hồ Kiều Mỵ - BABAIU20368 - 0945683872
Trần Võ Quỳnh Giao - BTBTIU20038 - 0899491036
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Hồ Kiều MỵBABAIU203687800003000097050000Phạm Thạch Thảo - BEBEIU20128 - 0985533584
Ngô Ngọc Thảo - BABAWE19155 - 0705110721
Hồ Kiều Mỵ - BABAIU20368 - 0945683872
Trần Võ Quỳnh Giao - BTBTIU20038 - 0899491036
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Trần Võ Quỳnh GiaoBTBTIU200387800003000097050000Phạm Thạch Thảo - BEBEIU20128 - 0985533584
Ngô Ngọc Thảo - BABAWE19155 - 0705110721
Hồ Kiều Mỵ - BABAIU20368 - 0945683872
Trần Võ Quỳnh Giao - BTBTIU20038 - 0899491036
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Bùi Xuân HằngBTBCIU190406000003000095430000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Phạm Thị Yến NgọcIELSIU192156000003000095430000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Nguyễn Thị Phương HoàngIELSIU191606000003000095430000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đỗ Trần Khánh LinhBABAWE192866000003000095430000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Trần Thanh VyIELSIU201586100003000095520000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt
(6 người)
Đỗ Bảo TrânBTBTIU211676100001000006000010000095750000Bùi Xuân Hằng - BTBCIU19040 - 0846110509
Phạm Thị Yến Ngọc - IELSIU19215 - 0888496377
Nguyễn Thị Phương Hoàng - IELSIU19160 - 0913450022
Đỗ Trần Khánh Linh - BABAWE19286 - 0938391215
Trần Thanh Vy - IELSIU20158 - 0396269330
Đỗ Bảo Trân - BTBTIU21167 - 0845377188
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Nguyễn Hồng NhungBEBEIU202267800003000097050000Nguyễn Hồng Nhung - BEBEIU20226 - 0852463633
Dương Phan Hiệp My - BABAWE20033 - 0964142348
Hoàng Ngọc Tú - IELSIU20202 - 0937266701
Bùi Thị Mỹ Duyên - BABAIU20209 - 0916978431
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Dương Phan Hiệp MyBABAWE200337800003000097050000Nguyễn Hồng Nhung - BEBEIU20226 - 0852463633
Dương Phan Hiệp My - BABAWE20033 - 0964142348
Hoàng Ngọc Tú - IELSIU20202 - 0937266701
Bùi Thị Mỹ Duyên - BABAIU20209 - 0916978431
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Hoàng Ngọc TúIELSIU202027800003000097050000Nguyễn Hồng Nhung - BEBEIU20226 - 0852463633
Dương Phan Hiệp My - BABAWE20033 - 0964142348
Hoàng Ngọc Tú - IELSIU20202 - 0937266701
Bùi Thị Mỹ Duyên - BABAIU20209 - 0916978431
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh -
Tủ lạnh -
Máy giặt (4/6 người)
Bùi Thị Mỹ DuyênBABAIU202097800003000097050000Nguyễn Hồng Nhung - BEBEIU20226 - 0852463633
Dương Phan Hiệp My - BABAWE20033 - 0964142348
Hoàng Ngọc Tú - IELSIU20202 - 0937266701
Bùi Thị Mỹ Duyên - BABAIU20209 - 0916978431

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.