Điểm rèn luyện là gì? Thang điểm rèn luyện được tính như thế nào?

Là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên năm mặt đánh giá, theo thang điểm 100, cụ thể:

STT

Nội dung đánh giá

Khung điểm đánh giá

1

Đánh giá về ý thức học tập và kết quả học tập

từ 0 đến 30 điểm

2

Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.

từ 0 đến 25 điểm

3

Đánh giá về  phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng

từ 0 đến 15 điểm

4

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia phát triển nhà trường và quảng bá hình ảnh của trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM

từ 0 đến 20 điểm

5

Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường

từ 0 đến 10 điểm