Khi có vấn đề về tài khoản xem ĐRL, SV liên hệ ai?

Tài khoản đăng nhập myIU (còn gọi là IU Portal) để xem điểm, SV liên hệ Phòng Dịch vụ CNTT (O1.312).

Nếu sau khi đăng nhập, hệ thống hiện lỗi không xem điểm được, SV liên hệ P.CTSV.

Sinh viên truy cập link này để liên hệ: https://iuoss.com/request/