Làm cách nào để tăng điểm rèn luyện?

Sinh viên gia tăng điểm rèn luyện của mình bằng cách:

  • Tham gia các hoạt động rèn luyện (về học thuật, nghiên cứu khoa học; về chính trị – xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội…) tại trường và địa phương;
  • Tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường;
  • Được biểu dương, khen thưởng hoặc đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Lưu ý: các hoạt động phải mang tính đóng góp cho hình ảnh của nhà trường, vd: logo nhà trường hoặc ghi rõ sinh viên trường ĐH Quốc tế trên giấy chứng nhận.

điểm rèn luyện, drl, behavior point