Sinh viên phải làm gì để có điểm rèn luyện?

Sinh viên đạt mức điểm rèn luyện tối thiểu là 65 điểm khi thực hiện tốt các yêu cầu đối với người học: GPA đạt tối thiểu 65; chấp hành các quy định, quy chế, nội quy nhà trường, văn hóa IU; tham gia sinh hoạt lớp; thực hiện tốt công tác nội, ngoại trú; chấp hành, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.