Điểm rèn luyện dùng để làm gì?

Dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học, theo mức như sau:

Phân loại

Điểm rèn luyện

Xuất sắc Từ 90 đến 100 điểm
Tốt Từ 80 đến dưới 90 điểm
Khá Từ 70 đến dưới 80 điểm
Trung bình khá Từ 60 đến dưới 70 điểm
Trung bình Từ 50 đến dưới 60 điểm
Yếu Từ 30 đến dưới 50 điểm
Kém Dưới 30 điểm
Hoặc:

Loại

Điểm rèn luyện

A

Từ 90 đến 100 điểm

B

Từ 70 đến dưới 90 điểm

C

Từ 50 đến dưới 70 điểm

D

Từ 30 đến dưới 50 điểm